homepage  Publications
 
Publications



                            2020-2021                   2018-2019                   2016-2017

                            2014-2015                   2012-2013                   2010-2011                   2008-2009

                            2006-2007                   2004-2005                   2002-2003                   2000-2001   

                            1998-1999                   1985-1998                   US Patent                   China Patent

857

Hydrogen-Bonded Mesoporous Frameworks with Tunable Pore Sizes and Architectures from Nanocluster Assembly Units
   Jie Zhang, LiangLiang Liu, Zaiwang Zhao*, Chin-Te Hung, Binhang Wang, Linlin Duan, Kexin Lv, Xiao-Ming Cao*, Yun Tang*, and Dongyuan Zhao*
     J. Am. Chem. Soc., 2024>> Fulltext Link



856

Black Titania Janus Mesoporous Nanomotor for Enhanced Tumor Penetration and Near-Infrared Light-Triggered Photodynamic Therapy
   K. Lv, M. Hou, Y. Kou, H. Yu, M. Liu, T. Zhao, J. Shen, X. Huang, J. Zhang, M. F. Mady, A. A. Elzatahry*, X. Li*, D. Zhao*
     ACS Nano, 2024>> Fulltext Link



855

Three-Dimensionally Nanometallic Superstructure Synthesized via a Single-Particle Soft-Enveloping Strategy
   Rui Hao, Yonghui Deng*, Jixiang Fang*, Dongyuan Zhao
     Nano Lett., 2024>> Fulltext Link



854

Anomalous detachment behaviour and directional reconstruction regulation of leaching-type precatalysts for industrial water electrolyzers
   Xiong Liu, Ruiting Guo, Minghao Guo, Kun Ni,*Meng Huang, Jiashen Meng,Xiaohong Xie,Dongyuan Zhao, Liqiang Mai,*and Chaojiang Niu*
     Adv. Mater., 2024>> Fulltext Link



853

Electron-Donating Conjugation Effect Modulated Zn2+ Reduction Reaction for Separator-Free Aqueous Zinc Batteries
   Zhihao Sun, Fanxing Bu, Yanyan Zhang, Wanhai Zhou, Xinran Li, Xin Liu, Hongrun Jin, Shixiang Ding, Tengsheng Zhang, Lipeng Wang, Hongpeng Li, Wei Li, Chaofeng Zhang, Dongyuan Zhao, Yonggang Wang*, Dongliang Chao
     Angew. Chem.Int. Ed., 2024, e202402987>> Fulltext Link



852

Efficient osmosis-powered production of green hydrogen
   Qirui Liang, Yanan Huang, Yaxin Guo, Xin Zhang, Xiaomeng Hu, Hui Zeng, Kang Liang, Dongyuan Zhao, Lei Jiang & Biao Kong*
     Nat. Sustain., 2024>> Fulltext Link



851

Two-electron redox chemistry via single-atom catalyst for reversible zinc–air batteries
   Wei Zhang, Jiangwei Zhang, Nan Wang, Kerun Zhu, Chaochao Yang, Yan Ai, Fengmei Wang, Yong Tian, Yuzhu Ma, Yao Ma, Xingmiao Zhang, Linlin Duan, Dongliang Chao, Fei Wang*, Dongyuan Zhao, Wei Li*
     Nat. Sustain., 2024>> Fulltext Link



850

Tandem Chemistry with Janus Mesopores Accelerator for Efficient Aqueous Batteries
   Lipeng Wang, Bao Zhang, Wanhai Zhou, Zaiwang Zhao, Xin Liu, Ruizheng Zhao, Zhihao Sun, Hongpeng Li, Xia Wang, Tengsheng Zhang, Hongrun Jin, Wei Li, Ahmed Elzatahry, Yasser Hassan, Hong Jin Fan, Dongyuan Zhao*, and Dongliang Chao*
     J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 6199-6208>> Fulltext Link



849

Synthesis of branched silica nanotrees using a nanodroplet sequential fusion strategy
   Sixing Yin, Lu Liu, Jialong Li, Hongfei Wu, Zirui Lv, Yalin He, Jun-Ye Zhang, Pengfei Zhang, Zaiwang Zhao, Dongyuan Zhao*, Kun Lan*
     J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 1701-1709>> Fulltext Link



848

Ordered mesoporous crystalline frameworks toward promising energy applications
   Jialong Li, Rongyao Li, Wendi Wang, Kun Lan*, Dongyuan Zhao*
     Adv. Mater., 2024>> Fulltext Link



847

Spatially asymmetric nanoparticles for boosting ferroptosis in tumor therapy
   Mengmeng Hou, Minchao Liu, Hongyue Yu, Yufang Kou, Jia Jia, Qiaoyu Zhou, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Tiancong Zhao, Xiaomin Li*
     Nano Lett., 2024, 24, 1284-1293>> Fulltext Link



846

Necklace-structured silicon suboxide-based anode materials with multiple carbon networks for stable lithium storage
   Yuanyuan Zhang, Wei Yang, Xue Liu, Ganggang Ma, Guangwu Hu, Zhenhui Liu, Ruohan Yu, Dingyue Zhuang, Jie Xu, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai*, Liang Zhou*
     Adv. Funct. Mater., 2024, 2315680>> Fulltext Link



845

Boosted oxygen kinetics of hierarchically mesoporous Mo2C/C for high-current-density Zn-air battery
   Jun-Ye Zhang, Chenfeng Xia, Yaqiong Su, Lianhai Zu, Zaiwang Zhao, Peng Li, Zirui Lv, Jiazheng Wang, Bingbao Mei, Kun Lan, Tiancong Zhao, Pengfei Zhang, Weinan Chen, Shahid Zaman, Yi Liu, Liang Peng, Bao Yu Xia, Ahmed Elzatahry, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
     Small, 2023>> Fulltext Link



844

Cathodic electrolyte engineering toward durable Zn-Mn aqueous batteries
   Wanhai Zhou, Hong Jin Fan, Dongyuan Zhao, Dongliang Chao*
     Natl. Sci. Rev., 2023, 10, nwad265>> Fulltext Link



843

One-dimensionally oriented self-assembly of ordered mesoporous nanofibers featuring tailorable mesophases via kinetic control
   Liang Peng, Huarong Peng, Steven Wang, Xingjin Li, Jiaying Mo, Xiong Wang, Yun Tang, Renchao Che, Zuankai Wang*, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
     Nat. Commun., 2023, 14, 8148>> Fulltext Link



842

Asymmetric Monolayer Mesoporous Nanosheets of Regularly Arranged Semi-Opened Pores via a Dual-Emulsion-Directed Micelle Assembly
   Hanxing Chen, Chin-Te Hung, Wei Zhang, Li Xu, Pengfei Zhang, Wei Li, Zaiwang Zhao*, Dongyuan Zhao*
     J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 27708–27717>> Fulltext Link



841

Regulating Lithium Transfer Pathway to Avoid Capacity Fading of Nano Si Through Sub-Nano Scale Interfused SiOx/C Coating
   Ruohan Yu, Yexin Pan, Yuqian Jiang, Liang Zhou*, Dongyuan Zhao, Gustaaf Van Tendeloo, Jinsong Wu*, Liqiang Mai*
     Adv. Mater., 2023, 35, 2306504>> Fulltext Link



840

Synthesis of branched silica nanotrees using a nanodroplet sequential fusion strategy
   Yuzhu Ma, You-Liang Zhu, Runfeng Lin, Yan Ai, Linlin Duan, Kun Lan, Bing Ma, Jia Jia, Wei Zhang, Changyao Wang, Jie Zhang, Angang Dong, Zhongyuan Lu*, Xiaomin Li*, Dongyuan Zhao*
     Nat. Synth., 2024, 3, 236–244>> Fulltext Link



839

Reviving Zn0 Dendrites to Electroactive Zn2+ by Mesoporous MXene with Active Edge Sites
   Fanxing Bu, Zhihao Sun, Wanhai Zhou, Yanyan Zhang, Yongjin Chen, Bing Ma, Xiaoxu Liu, Pei Liang, Chenglin Zhong, Ruizheng Zhao, Hongpeng Li, Lipeng Wang, Tengsheng Zhang, Boya Wang, Zaiwang Zhao, Jie Zhang, Wei Li, Yasseen S. Ibrahim, Yasser Hassan, Ahmed Elzatahry*, Dongliang Chao*, Dongyuan Zhao*
     J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 24284−24293>> Fulltext Link



838

Mesoporous Nano-Badminton with Asymmetric Mass Distribution: How Nanoscale Architecture Affects the Blood Flow Dynamics
   Tiancong Zhao, Runfeng Lin, Borui Xu, Minchao Liu, Liang Chen, Fan Zhang, Yongfeng Mei, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
     J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 21454–21464>> Fulltext Link



837

Trade-off between Zincophilicity and Zincophobicity: Toward Stable Zn-Based Aqueous Batteries
   Hongpeng Li, Ruizheng Zhao, Wanhai Zhou, Lipeng Wang, Wei Li, Dongyuan Zhao, and Dongliang Chao*
     JACS Au, 2023, 3, 2107–2116>> Fulltext Link



836

Pore Engineering for High Performance Porous Materials
   Tiancong Zhao,Dongyuan Zhao*
     ACS Cent. Sci., 2023, 9, 1499–1503>> Fulltext Link



835

Versatile synthesis of metal-compound based mesoporous Janus nanoparticles
   Yan Yu, Runfeng Lin, Hongyue Yu, Minchao Liu, Enyun Xing, Wenxing Wang, Fan Zhang, Dongyuan Zhao,  Xiaomin Li*
     Nat. Commun., 2023, 14, 4249>> Fulltext Link



834

Ligand Mediated, Spatially Confined Carbonization of Biomass Forming High-Performance Colloidal Carbon Dots
   Dechao Chen, Muhammad Usman Zia, Fan Yang, Yuting Wang, Frederic D.L. Leusch, Nam-Trung Nguyen, Wei Zhang, Yongsheng Gao, Dongyuan Zhao, Colin L. Raston, Qin Li*
     ACS Sustainable Chem. Eng., 2023, 11, 11756–11768>> Fulltext Link



833

Modular assembly of metal nanoparticles/mesoporous carbon two-dimensional nanosheets
   Pengpeng Qiu, Xingmiao Zhang, Yan Ai, Wei Luo*, Wei Li*, Dongyuan Zhao
     NPG Asia Materials, 2023, 15, 35>> Fulltext Link



832

Fluorescence-amplified nanocrystals in the second near-infrared window for in vivo real-time dynamic multiplexed imaging
   Yiwei Yang, Ying Chen, Peng Pei, Yong Fan*, Shangfeng Wang, Hongxin Zhang, Dongyuan Zhao, Bin-Zhi Qian & Fan Zhang*
     Nat. Nanotechnol., 2023, 18, 1195–1204>> Fulltext Link



831

An energetic Sn metal aqueous battery
   Wanhai Zhou, Shixiang Ding, Dongyuan Zhao, Dongliang Chao*
     Joule, 2023, 7, 1099–1110>> Fulltext Link



830

Recent advances in hard carbon anodes with high initial Coulombic efficiency for sodium-ion batteries
   Yanhua Wan, Yao Liu, Dongliang Chao, Wei Li*, Dongyuan Zhao
     Nano Materials Science, 2023, 5, 189–201>> Fulltext Link



829

High-Energy Sn-Ni and Sn-Air Aqueous Batteries via Stannite-Ion Electrochemistry
   Wanhai Zhou, Ming Song, Pei Liang, Xinran Li, Xin Liu, Hongpeng Li, Tengsheng Zhang, Boya Wang, Ruizheng Zhao, Zaiwang Zhao, Wei Li, Dongyuan Zhao, and Dongliang Chao*
     J. Am. Chem. Soc., 2023,145, 10880–10889>> Fulltext Link



828

Emulsion-oriented assembly for Janus double-spherical mesoporous nanoparticles as biological logic gates
   Tiancong Zhao, Liang Chen, Minchao Liu, Runfeng Lin, Weiluo Cai, Chin-Te Hung, Shangfeng Wang, Linlin Duan, Fan Zhang, Ahmed Elzatahry, Xiaomin Li*, Dongyuan Zhao*
     Nat. Chem., 2023>> Fulltext Link



827

Chiral Skeletons of Mesoporous Silica Nanospheres to Mitigate Alzheimer’s β-Amyloid Aggregation
   Li Xu, Min Guo, Chin-Te Hung, Xiao-Lei Shi, Yiwen Yuan, Xingmiao Zhang, Ren-Hua Jin, Wei Li, Qiang Dong*, Dongyuan Zhao*
     J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 7810–7819>> Fulltext Link



826

Encapsulating Si nanoparticles in multi-shell hollow spheres: An effective approach to boost the cyclability
   Huan Du, Ruohan Yu, Xingnian Tan, Jinsong Wu, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, Liang Zhou*
     Sci. China Mater., 2023>> Fulltext Link



825

Mesoporous Pt@Pt-skin Pt3Ni core-shell framework nanowire electrocatalyst for efficient oxygen reduction
   Hui Jin, Zhewei Xu, Zhi-Yi Hu, Zhiwen Yin, Zhao Wang, Zhao Deng, Ping Wei, Shihao Feng, Shunhong Dong, Jinfeng Liu, Sicheng Luo, Zhaodong Qiu, Liang Zhou, Liqiang Mai, Bao-Lian Su, Dongyuan Zhao, Yong Liu*
     Nat Commun., 2023, 14, 1518>> Fulltext Link



824

Stepwise Monomicelle Assembly for Highly Ordered Mesoporous TiO2 Membranes with Precisely Tailored Mesophase and Porosity
   Kun Lan*, Lu Liu, Jiayu Yu, Yuzhu Ma, Jun-Ye Zhang, Zirui Lv, Sixing Yin, Qiulong Wei*, Dongyuan Zhao*
     JACS Au, 2023>> Fulltext Link



823

Compacted mesoporous titania nanosheets anode for pseudocapacitance-dominated, high-rate, and high-volumetric sodium-ion storage
   Jiayu Yu, Xiaojuan Huang, Yalin He, Dafu Tang, Tingyi Huang, Lu Liu, Haobin Wu, Dong-Liang Peng, Dongyuan Zhao, Kun Lan*, Qiulong Wei*
     SmartMat., 2023, e1192>> Fulltext Link



822

Site-specific anisotropic assembly of amorphous mesoporous subunits on crystalline metal–organic framework
   Minchao Liu, Cheng Shang, Tiancong Zhao, Hongyue Yu, Yufang Kou, Zirui Lv, Mengmeng Hou, Fan Zhang, Qiaowei Li, Dongyuan Zhao, Xiaomin Li*
     Nat. Commun., 2023, 14>> Fulltext Link



821

Prioritizing Hetero-Metallic Interfaces via Thermodynamics Inertia and Kinetics Zincophilia Metrics for Tough Zn-based Aqueous Batteries
   Ruizheng Zhao, Xusheng Dong, Pei Liang, Hongpeng Li, Tengsheng Zhang, Wanhai Zhou, Boya Wang, Zhoudong Yang, Xia Wang, Lipeng Wang, Zhihao Sun, Fanxing Bu, Zaiwang Zhao, Wei Li, Dongyuan Zhao, Dongliang Chao*
     Adv. Mater., 2023,>> Fulltext Link



820

Spatially asymmetric cascade nanocatalysts for enhanced chemodynamic therapy
   Minchao Liu, Hongyue Yu, Liang Chen, Tiancong Zhao, Meng Fang, Mengli Liu, Qiaoyu Zhou, Fatemah Farraj AlHarbi, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Xiaomin Li*
     Nano Res., 2023,>> Fulltext Link



819

Camouflaged Virus-Like-Nanocarrier with a Transformable Rough Surface for Boosting Drug Delivery
   Hongyue Yu, Yan Yu, Runfeng Lin, Minchao Liu, Qiaoyu Zhou, Mengli Liu, Liang Chen, Wenxing Wang, Ahmed A. Elzatahry, Dongyuan Zhao, XiaominLi*
     Angew. Chem.Int. Ed., 2023, e202216188>> Fulltext Link



818

Constructing Sub 10 nm Scale Interfused TiO2/SiOx Bicontinuous Hybrid with Mutual Stabilizing Effect for Lithium Storage
   Ruohan Yu, Yexin Pan, Yihang Liu, Liang Zhou*, Dongyuan Zhao, Jinsong Wu*, and Liqiang Mai*
     ACS Nano, 2023, 17, 2568-2579>> Fulltext Link



817

Ordered Mesopore Confined Pt Nanoclusters Enable Unusual Self-Enhancing Catalysis
   Meiqi Gao, Zhirong Yang, Haijiao Zhang, Junhao Ma, Yidong Zou*, Xiaowei Cheng, Limin Wu*, Dongyuan Zhao, Yonghui Deng*
     ACS Cent. Sci., 2022, 8, 1633-1645>> Fulltext Link



816

Preface to special topic on new era of zeolite science
   Jihong Yu*, Dongyuan Zhao*
     Natl Sci Rev., 2022, 9, nwac157>> Fulltext Link



815

Mesoporous silica as a matrix for photocatalytic titanium dioxide nanoparticles: lipid membrane interactions
   Elisa Parra-Ortiz, Lucrezia Caselli, Monica Agnoletti, Maximilian W. A. Skoda, Xiaomin Li, Dongyuan Zhao, Martin Malmsten*
     Nanoscale, 2022, 14, 12297-12312>> Fulltext Link



814

Synthesis of Ni/NiO@MoO3−x Composite Nanoarrays for High Current Density Hydrogen Evolution Reaction
   Jun-Ye Zhang, Jiayu Liang, Bingbao Mei, Kun Lan, Lianhai Zu, Tiancong Zhao, Yuzhu Ma, Yan Chen, Zirui Lv, Yi Yang, Chuanghui Yu, Zhe Xu, Bao Yu Xia, Wei Li*, Qinghong Yuan*, Dongyuan Zhao*
     Adv. Energy Mater., 2022, 12, 22000001>> Fulltext Link



813

2D mesoporous materials
   Yan Ai, Wei Li*, Dongyuan Zhao
     Natl. Sci. Rev., 2022, 9, nwab108>> Fulltext Link



812

Activating sulfur oxidation reaction via six-electron redox mesocrystal NiS2 for sulfur-based aqueous batteries
   Zhoudong Yang, Boya Wang, Yongjin Chen, Wanhai Zhou, Hongpeng Li, Ruizheng Zhao, Xinran Li, Tengsheng Zhang, Fanxing Bu, Zaiwang Zhao,Wei Li, Dongliang Chao, Dongyuan Zhao*
     Natl. Sci. Rev., 2022, nwac268>> Fulltext Link



811

Na-rich Na3V2(PO4)3 Cathodes for Long Cycling Rechargeable Sodium Full Cells
   Yao Liu, Xiangyong Wu, Abdul Moeez, Zhi Peng, Yongyao Xia, Dongyuan Zhao, Jun Liu*, Wei Li*
     Adv. Energy Mater., 2022, 13, 2203283>> Fulltext Link



810

Monomicellar assembly to synthesize structured and functional mesoporous carbonaceous nanomaterials
   Liang Peng, Huarong Peng, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
     Nat. Protoc., 2022, 17>> Fulltext Link



809

Recent advances in hard carbon anodes with high initial Coulombic efficiency for sodium-ion batteries
  Yanhua Wan, Yao Liu, Dongliang Chao, Wei Li*, Dongyuan Zhao
     Nano Mater. Sci., 2022, >> Fulltext Link



808

A solid-to-solid metallic conversion electrochemistry toward 91% zinc utilization for sustainable aqueous batteries
  Zhiguo Hou, Tengsheng Zhang, Xin Liu, Zhibin Xu, Jiahao Liu, Wanhai Zhou, Yitai Qian, Hongjin Fan, Dongliang Chao*, Dongyuan Zhao
     Sci. Adv., 2022, 8, eabp8960>> Fulltext Link



807

Bridging Molecule Assisted Organic–Inorganic Interface Coassembly to Rationally Construct Metal Oxide Mesostructures
  Xinran Zhou, Junhao Ma, Yuan Ren, Yidong Zou,* Dongyuan Zhao, Yonghui Deng*
     Chem. Mater., 2022, 34, 6824-6834>> Fulltext Link



806

Redox Mediator Chemistry Regulated Aqueous Batteries: Insights into Mechanisms and Prospects
 Tengsheng Zhang, Qianru Chen, Xinran Li, Jiahao Liu, Wanhai Zhou, Boya Wang, Zaiwang Zhao, Wei Li, Dongliang Chao*, Dongyuan Zhao
      CCS Chem., 2022, 4, 2874–2887>> Fulltext Link



805

Anisotropic Self-Assembly of Asymmetric Mesoporous Hemispheres with Tunable Pore Structures at Liquid-Liquid Interfaces
 Liang Peng, Huarong Peng, Li Xu, Baixian Wang, Kun Lan, Tiancong Zhao, Renchao Che, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
      J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 15754-15763>> Fulltext Link



804

Sub-10 nm Corrugated TiO2 Nanowire Arrays by Monomicelle-Directed Assembly for Efficient Hole Extraction
 Pengfei Zhang, Zhangliu Tian, Yikun Kang, Bowen He, Zaiwang Zhao, Chin-Te Hung, Linlin Duan, Wei Chen, Yun Tang, Jiaguo Yu, Liqiang Mai, Ye-Fei Li, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
      J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 20964-20974>> Fulltext Link



803

Remodeling Nanodroplets into Hierarchical Mesoporous Silica Nanoreactors with Multiple Chambers
 Yuzhu Ma, Hongjin Zhang, Runfeng Lin, Yan Ai, Kun Lan, Linlin Duan, Wenyao Chen, Xuezhi Duan, Bing Ma, Changyao Wang, Xiaomin Li*  & Dongyuan Zhao*
     Nat. Commun.,  2022,   13, 6136>> Fulltext Link



802

Synthesis of Fully Exposed Single-Atom-Layer Metal Clusters on 2D Ordered Mesoporous TiO2 Nanosheets
 Linlin Duan, Chin-Te Hung, Jinxiu Wang, Changyao Wang, Bing Ma, Wei Zhang, Yuzhu Ma, Zaiwang Zhao, Chaochao Yang, Tiancong Zhao, Liang Peng, Di Liu, Dongyuan Zhao, Wei Li*
     Angew. Chem. Int. Ed.,  2022,  e202211307>> Fulltext Link



801

Versatile Synthesis of Dendritic Mesoporous Rare Earth-Based Nanoparticles
Hongyue Yu, Wenxing Wang, Minchao Liu, Tiancong Zhao, Runfeng Lin, Mengmeng Hou, Yufang Kou, Liang Chen, Ahmed A. Elzatahry, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, and Xiaomin Li*
    Sci. Adv.,  2022, 8, eabq2356>> Fulltext Link



800

All-Inorganic Perovskite Single-Crystal Photoelectric Anisotropy
Shunhong Dong, Zhiyi Hu, Ping Wei, Jingru Han, Zhao Wang, Jing Liu, Baolian Su, Dongyuan Zhao*, and Yong Liu*
    Adv. Mater.,  2022, e2204342>> Fulltext Link



799

Constructing Unique Mesoporous Carbon Superstructures Via Monomicelle Interface Confined Assembly
Zaiwang Zhao, Linlin Duan, Yujuan Zhao, Lipeng Wang, Junye Zhang, Fanxing Bu, Zhihao Sun, Tengsheng Zhang, Mengli Liu, Hanxing Chen, Yi Yang, Kun Lan, Zirui Lv, Lianhai Zu, Pengfei Zhang, Renchao Che, Yun Tang, Dongliang Chao*, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
    J. Am. Chem. Soc.,  2022>> Fulltext Link



798

Unusual Mesoporous Titanium Niobium Oxides Realizing Sodium-Ion Batteries Operated at -40 oC
Haichen Liang, Liangliang Liu, Nan Wang, Wei Zhang, Chin-Te Hung, Xingmiao Zhang, Zhenghao Zhang, Linlin Duan, Dongliang Chao, Fei Wang, Yongyao Xia, Wei Li*, and Dongyuan Zhao
    Adv. Mater.,  2022, 34, 2202873>> Fulltext Link



797

Hierarchical Confinement Effect with Zincophilic and Spatial Traps Stabilized Zn-Based Aqueous Battery Br
Hongpeng Li, Can Guo, Tengsheng Zhang, Pan Xue, Ruizheng Zhao, Wanhai Zhou, Wei Li, Ahmed Elzatahry, Dongyuan Zhao, and Dongliang Chao*
    Nano Lett.,  2022, 22, 4223-4231>> Fulltext Link



796

Superassembly of Surface-Enriched Ru Nanoclusters from Trapping-Bonding Strategy for Efficient Hydrogen Evolution
Qirui Liang, Qizhen Li, Lei Xie, Hui Zeng, Shan Zhou, Yanan Huang, Miao Yan, Xin Zhang, Tianyi Liu, Jie Zeng, Kang Liang, Osamu Terasaki, Dongyuan Zhao, Lei Jiang, and Biao Kong*
    ACS Nano,  2022, 16, 7993-8004>> Fulltext Link



795

Versatile Synthesis of Mesoporous Crystalline TiO2 Materials by Monomicelle Assembly
Kun Lan, Qiulong Wei, and Dongyuan Zhao*
    Angew. Chem. Int. Ed.,  2022, 61, e202200777>> Fulltext Link



794

Soft Patch Interface-Oriented Superassembly of Complex Hollow Nanoarchitectures for Smart Dual-Responsive Nanospacecrafts
Miao Yan, Tianyi Liu, Xiaofeng Li, Shan Zhou, Hui Zeng, Qirui Liang, Kang Liang, Xunbin Wei, Jinqiang Wang, Zhen Gu, Lei Jiang, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
    J. Am. Chem. Soc.,  2022, 144, 7778-7789>> Fulltext Link



793

Modular Super-Assembly of Hierarchical Superstructures from Monomicelle Building Blocks
Zaiwang Zhao, Yujuan Zhao, Runfeng Lin, Yuzhu Ma, Lipeng Wang, Liangliang Liu, Kun Lan, Jie Zhang, Hanxing Chen, Mengli Liu, Fanxing Bu, Pengfei Zhang, Liang Peng, Xingmiao Zhang, Yupu Liu, Chin-Te Hung, Angang Dong, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
   Sci. Adv.,  2022, 8, eabo0283>> Fulltext Link






792

Functional Ordered Mesoporous Materials: Present and Future
Kun Lan, and Dongyuan Zhao*
   Nano Lett.,  2022, 22, 3177-3179>> Fulltext Link



791

Gradient Hierarchically Porous Structure for Rapid Capillary-Assistedcatalysis
Chin-Te Hung, Linlin Duan, Tiancong Zhao, Liangliang Liu, Yuan Xia, Yupu Liu, Pengpeng Qiu, Ruicong Wang, Zaiwang Zhao, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
   J. Am. Chem. Soc.,  2022, 144, 6091-6099>> Fulltext Link



790

Highly Efficient (200) Oriented Mapbi(3) Perovskite Solar Cells
Ruixue Lu, Yang Liu, Jiafeng Zhang, Dongyuan Zhao, Xin Guo*, and Can Li*
   Chem. Eng. J.,  2022, 433, 133845>> Fulltext Link



789

Enzyme-Based Mesoporous Nanomotors with Near-Infrared Optical Brakes
Mengli Liu, Liang Chen, Zaiwang Zhao, Minchao Liu, Tiancong Zhao, Yuzhu Ma, Qiaoyu Zhou, Yasseen S. Ibrahim, Ahmed A. Elzatahry, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
   J. Am. Chem. Soc.,  2022, 144, 3892-3901>> Fulltext Link



788

Kinetics-Regulated Interfacial Selective Superassembly of Asymmetric Smart Nanovehicles with Tailored Topological Hollow Architectures
Lei Xie, Tianyi Liu, Yanjun He, Jie Zeng, Wei Zhang, Qirui Liang, Zilin Huang, Jinyao Tang, Kang Liang, Lei Jiang, Osamu Terasaki, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
   Angew. Chem. Int. Ed.,  2022, 61, e202200240>> Fulltext Link



787

Self-Assembly of Ir-Based Nanosheets with Ordered Interlayer Space for Enhanced Electrocatalytic Water Oxidation
Lianhai Zu, Xingyue Qian, Shenlong Zhao, Qinghua Liang, Yu Emily Chen, Min Liu, Bing-Jian Su, Kuang-Hsu Wu, Longbing Qu, Linlin Duan, Hualin Zhan, Jun-Ye Zhang, Can Li, Wei Li, Jenh Yih Juang, Junwu Zhu, Dan Li*, Aibing Yu*, and Dongyuan Zhao*
   J. Am. Chem. Soc. ,  2022, 144, 2208-2217>> Fulltext Link



786

Interfacial Assembly of Functional Mesoporous Carbon-Based Materials into Films for Batteries and Electrocatalysis
Hongbin Xu, Haozhe Li, Lei Xie, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
   Adv. Mater. Interfaces ,  2022, 9, 2101998>> Fulltext Link



785

Highly Stable Hybrid Single-Micelle: A Universal Nanocarrier for Hydrophobic Bioimaging Agents
Qiaoyu Zhou, Tiancong Zhao, Mengli Liu, Dongrui Yin, Minchao Liu, Ahmed A. Elzatahry, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, and Xiaomin Li*
   Nano Res. ,  2022, 15, 4582-4589>> Fulltext Link



784

Kinetics-Controlled Super-Assembly of Asymmetric Porous and Hollow Carbon Nanoparticles as Light-Sensitive Smart Nanovehicles
Lei Xie, Miao Yan, Tianyi Liu, Ke Gong, Xin Luo, Beilei Qiu, Jie Zeng, Qirui Liang, Shan Zhou, Yanjun He, Wei Zhang, Yilan Jiang, Yi Yu, Jinyao Tang, Kang Liang, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
   J. Am. Chem. Soc. ,  2022, 144, 1634-1646>> Fulltext Link



783

2D materials: a wonderland for physical science
Yi Xie*, and Dongyuan Zhao*
   Natl. Sci. Rev. ,  2022, 9. nwab202>> Fulltext Link



782

Making MXenes more energetic in aqueous battery
Ruizheng Zhao, Ahmed Elzatahry, Dongliang Chao*, and Dongyuan Zhao*
   Matter ,  2022, 5, 8>> Fulltext Link



781

Solid and Hollow Nanoparticles Templated Using Non-Ionic Surfactant-Based Reverse Micelles and Vesicles
 Zhiqing Wu, Fan Yang, Xiaomin Li, Anthony Carroll, Wendy Loa-Kum-Cheung, Heather M. Shewan, Jason R. Stokes, Dongyuan Zhao, and Qin Li*
   Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp. ,  2022, 634, 127917>> Fulltext Link



780

Streamlined Mesoporous Silica Nanoparticles with Tunable Curvature from Interfacial Dynamic-Migration Strategy for Nanomotors
Yuzhu Ma, Kun Lan, Borui Xu, Li Xu, Linlin Duan, Mengli Liu, Liang Chen, Tiancong Zhao, Jun-Ye Zhang, Zirui Lv, Ahmed A. Elzatahry, Xiaomin Li*, Dongyuan Zhao*
    Nano lett.,  2021, 21, 6071-6079>> Fulltext Link



779

Laser Cladding Induced Spherical Graphitic Phases by Super-Assembly of Graphene-Like Microstructures and the Antifriction Behavior
Fei Weng, Cheng Hu, Runhao Zhang, Huijun Yu*, Jiaqing Liu, Meng Wang, Yong Li, Lei Xie, Chuanzhong Chen*, Kang Liang, Dongyuan Zhao, Biao Kong*
    ACS Cent. Sci.,  2021, 7, 318-326>> Fulltext Link



778

NIR-II J-Aggregates Labelled Mesoporous Implant for Imaging-Guided Osteosynthesis with Minimal Invasion  
Caixia Sun, Xiaofei Sun, Peng Pei, Haisheng He, Jiang Ming, Xuan Liu, Minchao Liu, Yuntong Zhang, Yan Xia, Dongyuan Zhao, Xiaomin Li*, Yang Xie*, Fan Zhang*
    Adv. Funct. Mater. ,  2021, 31, 2100656>> Fulltext Link



777

Precisely Controlled Vertical Alignment in Mesostructured Carbon Thin Films for Efficient Electrochemical Sensing  
Ruicong Wang, Kun Lan, Runfeng Lin, Xinxin Jing, Chin-Te Hung, Xingmiao Zhang, Liangliang Liu, Yi Yang, Gang Chen, Xiaoguo Liu, Chunhai Fan, Ahmed Mohamed El-Toni, Aslam Khan, Yun Tang, Dongyuan Zhao*
    ACS Nano ,  2021, 15, 7713-7721>> Fulltext Link



776

Membrane Interactions of Virus-like Mesoporous Silica Nanoparticles
Sara Malekkhaiat Haffner, Elisa Parra-Ortiz*, Kathryn L. Browning, Elin Jorgensen, Maximilian W. A. Skoda, Costanza Montis, Xiaomin Li, Debora Berti, Dongyuan Zhao, Martin Malmsten
    ACS Nano ,  2021, 15, 6787-6800>> Fulltext Link



775

Sequential Superassembly of Nanofiber Arrays to Carbonaceous Ordered Mesoporous Nanowires and Their Heterostructure Membranes for Osmotic Energy Conversion
Lei Xie, Shan Zhou, Jinrong Liu, Beilei Qiu, Tianyi Liu, Qirui Liang, Xiaozhong Zheng, Ben Li, Jie Zeng, Miao Yan, Yanjun He, Xin Zhang, Hui Zeng, Ding Ma, Pu Chen, Kang Liang, Lei Jiang, Yong Wang*, Dongyuan Zhao*, Biao Kong*
    J. Am. Chem. Soc.,  2021, 143, 6922-6932>> Fulltext Link



774

Manipulating atomic defects in plasmonic vanadium dioxide for superior solar and thermal management
Yujie Ke, Bikun Zhang, Tao Wang, Yaxu Zhong, Tuan Duc Vu, Shancheng Wang, Yang Liu, Shlomo Magdassi, Xingchen Ye, Dongyuan Zhao, Qihua Xiong, Zhimei Sun*, Yi Long*
    Mater. Horiz.,  2021, 8, 1700-1710>> Fulltext Link



773

Inorganic-organic competitive coating strategy derived uniform hollow gradient-structured ferroferric oxide-carbon nanospheres for ultra-fast and long-term lithium-ion battery
Yuan Xia, Tiancong Zhao, Xiaohang Zhu, Yujuan Zhao, Haili He, Chin-te Hung, Xingmiao Zhang, Yan Chen, Xinlei Tang, Jinxiu Wang, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
    Nat. Commun. ,  2021, 12. 2973>> Fulltext Link



772

Quantized doping of CdS quantum dots with twelve gold atoms
Junlai Yu, Hui Zhang, Wenhao Xu, Guangnan Liu, Yun Tang*, Dongyuan Zhao
    Chem. Commun. ,  2021, 57, 6448-6451>> Fulltext Link



771

X-ray-activated persistent luminescence nanomaterials for NIR-II imaging
Peng Pei, Ying Chen, Caixia Sun, Yong Fan*, Yanmin Yang*, Xuan Liu, Lingfei Lu, Mengyao Zhao, Hongxin Zhang, Dongyuan Zhao, Xiaogang Liu, Fan Zhang*
    Nat. Nanotech. ,  2021>> Fulltext Link



770

Ligand-Mediated Spatially Controllable Superassembly of Asymmetric Hollow Nanotadpoles with Fine-Tunable Cavity as Smart H2O2-Sensitive Nanoswimmers
Miao Yan, Lei Xie, Beilei Qiu, Shan Zhou, Tianyi Liu, Jie Zeng, Qirui Liang, Jinyao Tang, Kang Liang, Dongyuan Zhao, Biao Kong*
    ACS Nano ,  2021, 15, 11451-11460>> Fulltext Link



769

Imparting multi-functionality to covalent organic framework nanoparticles by the dual-ligand assistant encapsulation strategy
Liang Chen, Wenxing Wang, Jia Tian, Fanxing Bu, Tiancong Zhao, Minchao Liu, Runfeng Lin, Fan Zhang, Myongsoo Lee, Dongyuan Zhao, Xiaomin Li*
    Nat. Commun. ,  2021, 12. 4556>> Fulltext Link



768

Near-infrared manipulation of multiple neuronal populations via trichromatic upconversion
Xuan Liu, Heming Chen, Yiting Wang, Yueguang Si, Hongxin Zhang, Xiaomin Li*, Zhengcheng Zhang, Biao Yan, Su Jiang, Fei Wang, Shijun Weng, Wendong Xu, Dongyuan Zhao, Jiayi Zhang*, Fan Zhang*
    Nat. Commun. ,  2021, 12. 5662>> Fulltext Link



767

Core-Shell Structured Micro-Nanomotors: Construction, Shell Functionalization, Applications, and Perspectives
Miao Yan; Kang Liang; Dongyuan Zhao; Biao Kong*
    Small,  2021. 2102887>> Fulltext Link



766

Sulfur-Based Aqueous Batteries: Electrochemistry and Strategies
Jiahao Liu, Wanhai Zhou, Ruizheng Zhao, Zhoudong Yang, Wei Li, Dongliang Chao*, Shi-Zhang Qiao, Dongyuan Zhao
   J. Am. Chem. Soc.,  2021, 143, 15475-15489>> Fulltext Link



765

A hybrid erbium(III)-bacteriochlorin near-infrared probe for multiplexed biomedical imaging
Ting Wang, Shangfeng Wang*, Zhiyong Liu, Zuyang He, Peng Yu, Mengyao Zhao, Hongxin Zhang, Lingfei Lu, Zhengxin Wang, Ziyu Wang, Weian Zhang*, Yong Fan, Caixia Sun, Dongyuan Zhao, Weimin Liu, Jean-Claude G. Bunzli, Fan Zhang*
   Nat. Mater.,  2021, 20, 1571>> Fulltext Link



764

Recent Progress of Porous Materials in Lithium-Metal Batteries
Yao Liu, Yunpu Zhai, Yongyao Xia, Wei Li*, Dongyuan Zhao
   Small Structures,  2021, 2. 2000118>> Fulltext Link



763

Spiral self-assembly of lamellar micelles into multi-shelled hollow nanospheres with unique chiral architecture
Liang Peng, Huarong Peng, Yu Liu, Xiao Wang, Chin-Te Hung, Zaiwang Zhao, Gang Chen, Wei Li*, Liqiang Mai, Dongyuan Zhao*
   Sci. Adv. ,  2021, 7. eabi7403>> Fulltext Link



762

Quasi-solid-state self-assembly of 1D-branched ZnSe/ZnS quantum rods into parallel monorail-like continuous films for solar devices
Ryohei Kojima, Peng Zhang, Lei Yang, Qiang Sun, Guosheng Shao, Takeshi Fukuma, Yongsheng Gao, Nam-Trung Nguyen, Colin L. Raston, Guohua Jia, Dongyuan Zhao, Paras N. Prasad*, Shaobin Wang, Qin Li*
   Nano Energy,  2021, 89. 106348>> Fulltext Link



761

Hierarchically Porous Silica Membrane as Separator for High-Performance Lithium-Ion Batteries
Jing Wang, Yupu Liu, Qingfu Cai, Angang Dong, Dong Yang*, Dongyuan Zhao
   Adv. Mater.   ,  2021, 2107957>> Fulltext Link



760

Methanol Steam Reforming over ZnO/ZnZrOx: Performance Enhanced with a Cooperative Effect
Xuelian Chen, Jijie Wang, Zhe Han, Chengbin Li, Chizhou Tang, Dongyuan Zhao, Qihua Yang*, Can Li
   ChemCatChem   ,  2021>> Fulltext Link



759

Synthesis of a durable and efficient superhydrophobic copper mesh coated by organosilica nano/microstructures for separating oil from water
Elham Mosayebi, Tiancong Zhao, Saeid Azizian*, Dongyuan Zhao
Surf. Interf., 2021, 27. 101464>> Fulltext Link



  758

Functional mesoporous materials
 Dongyuan Zhao*
Nano Res., 2021, 14, 2888-2890>> Fulltext Link




  757

Interfacial Assembly and Applications of Functional Mesoporous Materials
Linlin Duan, Changyao Wang, Wei Zhang, Bing Ma, Yonghui Deng, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Chem. Rev., 2021, 121, 14349-14429>> Fulltext Link



756

Precisely Designed Mesoscopic Titania for High-Volumetric-Density Pseudocapacitance
Kun Lan, Lu Liu, Jun-Ye Zhang, Ruicong Wang, Lianhai Zu, Zirui Lv, Qiulong Wei*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 35, 14097–14105>> Fulltext Link



755

General Synthesis of Ultrafine Monodispersed Hybrid Nanoparticles from Highly Stable Monomicelles
Zaiwang Zhao, Xiao Wang, Xinxin Jing, Yujuan Zhao, Kun Lan, Wei Zhang, Linlin Duan, Dingyi Guo, Changyao Wang, Liang Peng, Xingmiao Zhang, Zesheng An, Wei Li*, Zhihong Nie, Chunhai Fan, Dongyuan Zhao*
Adv, Mater. ,  2021, 33,2100820>> Fulltext Link



754

Inorganic-Organic Competitive Coating Strategy Derived Uniform Hollow Gradient-Structured Ferroferric Oxide-Carbon Nanospheres for Ultra-Fast and Long-Term Lithium-ion Battery
Yuan Xia, Tiancong Zhao, Xiaohang Zhu, Yujuan Zhao, Haili He, Chin-Te Hung, Xingmiao Zhang, Yan Chen, Xinlei Tang, Jingxiu Wang, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
   Nat. Commun.  ,  2021,12,2973>> Fulltext Link



753

Membrane Interactions of Virus-like Mesoporous Silica Nanoparticles
Sara Malekkhaiat Haffner, Elisa Parra-Ortiz, Kathryn L. Browning, Elin Jorgensen, Maximilian W. A. Skoda, Costanza Montis, Xiaomin Li, Debora Berti, Dongyuan Zhao, Martin Malmsten
   ACS Nano  ,  2021,15,4,6787–6800>> Fulltext Link



752

Laser Cladding Induced Spherical Graphitic Phases by Super-Assembly of Graphene-Like Microstructures and the Antifriction Behavior
 Fei Weng, Cheng Hu, Runhao Zhang, Huijun Yu*, Jiaqing Liu, Meng Wang, Yong Li, Lei Xie, Chuanzhong Chen*, Kang Liang, Dongyuan Zhao, Biao Kong*
   ACS Cent. Sci. ,  2021,7,318-326>> Fulltext Link



751

Monodisperse Ultrahigh Nitrogen-Containing Mesoporous Carbon Nanospheres from Melamine-Formaldehyde Resin
Dingyi Guo, Yubin Fu, Fanxing Bu, Haichen Liang, Linlin Duan, Zaiwang Zhao, Changyao Wang, Ahmed Mohamed El‐Toni, Wei Li, Dongyuan Zhao*
   Small Methods,  2021,5,2001137>> Fulltext Link



750

Programmable Synthesis of Radially Gradient-Structured Mesoporous Carbon Nanospheres with Tunable Core-Shell Architectures
Liang Peng, Huarong Peng, Chin-Te Hung, Dingyi Guo, Linlin Duan, Bing Ma, Liangliang Liu, Wei Li*, Dongyuan Zhao
   Chem,  2021,7,4,1020-1032>> Fulltext Link



749

Interfacial Assembly Directed Unique Mesoporous Architectures:From Symmetric to Asymmetric
Tiancong Zhao, Liang Chen, Runfeng Lin, Pengfei Zhang, Kun Lan, Wei Zhang, Xiaomin Li,* and Dongyuan Zhao*
   Acc. Mater. Res. ,  2020, 1, 100-114>> Fulltext Link



748

Anion Etching for Accessing Rapid and Deep Self-Reconstruction of Precatalysts for Water Oxidation
Yang Wang, Yinlong Zhu, Shenlong Zhao, Sixuan She, Feifei Zhang, Yu Chen, Timothy Williams, Thomas Gengenbach, Lianhai Zu, Haiyan Mao, Wei Zhou, Zongping Shao, Huanting Wang, Jing Tang*; Dongyuan Zhao* ; Cordelia Selomulya*
   Matter,  2020, 3. 2124-2137>> Fulltext Link



747

Hierarchy:From Nature to Artificial
Bao-Lian Su*, Dongyuan Zhao*
   Natl. Sci. Rev.,  2020, 7, 1623-1623>> Fulltext Link



746

Visible-Light Responsive TiO2-Based Materials for Efficient Solar Energy Utilization
 Wei Zhang; Haili He, Haoze Li, Linlin Duan, Lianhai Zu, Yunpu Zhai, Wei Li*; Lianzhou Wang*, Honggang Fu*, Dongyuan Zhao
  Adv. Energy Mater.,  2020, 2003303>> Fulltext Link



745

Surface-Confined Winding Assembly of Mesoporous Nanorods
 Tiancong Zhao, Xingmiao Zhang, Runfeng Lin, Liang Chen, Caixia Sun, Qiwen Chen, Chin-Te Hung, Qiaoyu Zhou, Kun Lan, Wenxing Wang, Zuyang He, Fan Zhang, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Xiaomin Li*, Dongyuan Zhao*
  J. Am. Chem. Soc.,  2020, 142, 20359-20367>> Fulltext Link



744

Recent Advances in The Synthesis of Hierarchically Mesoporous TiO2 Materials for Energy and Environmental Applications
Wei Zhang, Yong Tian, Haili He, Li Xu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
  Natl. Sci. Rev.,  2020, 7, 1702-1725>> Fulltext Link



743

Highly Dispersed Fe-Ce Mixed Oxide Catalysts Confined in Mesochannels Toward Lowtemperature Oxidation of Formaldehyde
Jianwei Fan, Xufei Niu, Wei Teng*, Peng Zhang, Wei-xian Zhang and Dongyuan Zhao
 J. Mater. Chem. A,  2020, 8, 17174-17184>> Fulltext Link



742

Continuous-Flow Photochemistry: An Expanding Horizon of Sustainable Technology
Jingli Xie*, Dongyuan Zhao,
 Chin. Chem. Lett.,  2020, 31. 2395-2400>> Fulltext Link



741

Cephalopod-Inspired Versatile Design Based on Plasmonic VO2 Nanoparticle for Energy-Efficient Mechano-Thermochromic Windows
Yujie Ke*, Qiuting Zhang, Tao Wang, Shancheng Wang, Na Li, Gaojian Lin, Xinghai Liu, Zhendong Dai, Jing Yan, Jie Yin, Shlomo Magdassi, Dongyuan Zhao, and Yi Long*
  Nano Energy,2020, 73, 104785, >> Fulltext Link



740

Hetero-Atom-Doped Carbon Dots: Doping Strategies, Properties and Applications
Shihai Miao, Kang Liang, Junjie Zhu, Bai Yang, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
  Nano Today, 2020, 33, 100879, >> Fulltext Link



739

Ensembles of Photonic Beads: Optical Properties and Enhanced Light-Matter Interactions
Nikhil Aravindakshan, Ehsan Eftekhari, Say Hwa Tan, Xiaomin Li, James John St, Nam Trung Nguyen, Huijun Zhao, Dongyuan Zhao, Qin Li*
 Adv. Optical Mater, 2020, 8,1901537>> Fulltext Link



738

“Branched Mesoporous TiO2 Mesocrystals by Epitaxial Assembly of Micelles for Photocatalysis”
Pengfei Zhang, Zhangliu Tian, Chin-Te Hung, Yong Liu, Bingquan Jia, Kun Lan, Biao Kong, Fuqiang Huang, Liqiang Mai*, and Dongyuan Zhao*
 Cell Reports Physical Science, 2020, 1, 100081>> Fulltext Link



737

An Aqueous Route Synthesis of Transition-Metal-Ions-Doped Quantum Dots by Bimetallic Cluster Building Blocks
Hui Zhang, Junlai Yu, Caixia Sun, Wenhao Xu, Jie Chen, Hui Sun, Chen Zong, Zhen Liu*, Yun Tang*, Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 16177-16181>> Fulltext Link



736

Mesoporous Materials for Electrochemical Energy Storage and Conversion
Lianhai Zu, Wei Zhang, Longbing Qu, Liangliang Liu, Wei Li*, Aibing Yu, Dongyuan Zhao*
Adv. Energy Mater., 2020, 10, 2002152>> Fulltext Link



735

Stable Ti3+ defects in oriented mesoporous titania frameworks for efficient photocatalysis
 Kun Lan, Ruicong Wang, Qiulong Wei, Yanxiang Wang, Anh Hong, Pingyun Feng*, Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, ASAP>> Fulltext Link



734

Sequential Chemistry Toward Core-Shell Structured Metal Sulfides as Stable and Highly Efficient Visible Light Photocatalysts
Xingmiao Zhang, Haichen Liang, Haoze Li, Yuan Xia, Xiaohang Zhu, Liang Peng, Wei Zhang, Liangliang Liu, Tiancong Zhao, Changyao Wang, Zaiwang Zhao, Chin-Te Hung, Moustafa M. Zagho, Ahmed Elzatahary, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 3287-3293>> Fulltext Link



733

Synthesis of orthogonally assembled 3D cross-stacked metal oxide semiconducting nanowires
Yuan Ren, Yidong Zou , Yang Liu, Xinran Zhou, Junhao Ma, Dongyuan Zhao , Guangfeng Wei , Yuejie Ai, Shibo Xi, Yonghui Deng*
Nat. Mater., 2020, 19, 203-211>> Fulltext Link



732

Porous MXenes: Synthesis, structures, and applications
 Fanxing Bu, Moustafa M. Zagho, Yasseen Ibrahim, Bing Ma, Ahmed Elzatahry*, Dongyuan Zhao*
 Nano Today, 2020, 30, 100803>> Fulltext Link



731

Size and charge dual-transformable mesoporous nanoassemblies for enhanced drug delivery and tumor penetration
Liang Chen, Tiancong Zhao, Mengyao Zhao, Wenxing Wang, Caixia Sun, Lu Liu, Qin Li, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Xiaomin Li *
Chem. Sci., 2020, 11, 2819-2827>> Fulltext Link



730

Organic NIR-II molecule with long blood half-life for in vivo dynamic vascular imaging
Benhao Li, Mengyao Zhao, Lishuai Feng, Chaoran Dou, Suwan Ding, Gang Zhou, Lingfei Lu, Hongxin Zhang, Feiya Chen, Xiaomin Li, Guangfeng Li, Shichang Zhao, Chunyu Jiang, Yan Wang, Dongyuan Zhao, Yingsheng Cheng, Fan Zhang*
Nat. Commun., 2020, ASAP>> Fulltext Link



729

Preparation of mesoporous anatase titania with large secondary mesopores and extraordinarily high photocatalytic performances
Xin Chen, Weiyang Dong*, Youwei Yao, Li Li, Weiming Hua, Guoshun Zhuang, Dongyuan Zhao, Shuwen Yan, Weihua Song
Appl.Catal. B-Environ., 2020, 269, 118756>> Fulltext Link



728

Emerging trends in porous materials for CO2 capture and conversion
Gurwinder Singh*, Jangmee Lee, Ajay Karakoti, Rohan Bahadur, Jiabao Yi, Dongyuan Zhao, Khalid AlBahilyc and Ajayan Vinu*
Chem. Soc. Rev., 2020, 49, 4360-4404>> Fulltext Link



727

Nano-spatially confined Pd–Cu bimetals in porous N-doped carbon as an electrocatalyst for selective denitrification
Tianhang Gu, Wei Teng*, Nan Bai, Zehan Chen, Jianwei Fan, Wei-xian Zhang, Dongyuan Zhao
J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 9545-9553>> Fulltext Link



726

Engine-Trailer-Structured Nanotrucks for Efficient Nano-Bio Interactions and Bioimaging-Guided Drug Delivery
Wenxing Wang, PeiyuanWang, Liang Chen, Mengyao Zhao, Chin-Te Hung, Chengzhong Yu, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael, N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li*, Dongyuan Zhao
Chem., 2020, 6, 1097-1112>> Fulltext Link



725

Scalable Synthesis of Uniform Mesoporous Aluminosilicate Microspheres with Controllable Size and Morphology and High Hydrothermal Stability for Efficient Acid Catalysis
Yunqing Li, Xiangcheng Zhang, Chao Shang, Xiangru Wei, Lei Wu, Xiaoning Wang, Winston Duo Wu, Xiao Dong Chen, Cordelia Selomulya, Dongyuan Zhao, and Zhangxiong Wu*
ACS Appl. Mater. Interfaces. , 2020, 12, 21922-21935>> Fulltext Link



724

Artificial Blood Vessel Frameworks from 3D Printing-Based Super-Assembly as In Vitro Models for Early Diagnosis of Intracranial Aneurysms
Rongke Gao*, Xin Tian, Qizheng Li, Xuefei Song, Bing Shao, Jie Zeng, Zhanjie Liu, Debo Zhi, Gang Zhao, Hongming Xia, Bensheng Qiu*, Guang Chen, Kang Liang, Pu Chen, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
Chem. Mater. , 2020, 32, 3188-3198>> Fulltext Link



723

Super-assembled core-shell mesoporous silica-metal-phenolic network nanoparticles for combinatorial photothermal therapy and chemotherapy
Bo Yang, Shan Zhou, Jie Zeng, Liping Zhang, Runhao Zhang, Kang Liang, Lei Xie, Bing Shao, Shaoli Song, Gang Huang, Dongyuan Zhao, Pu Chen, Biao Kong*
Nano Res. , 2020, 13, 1013-1019>> Fulltext Link



722

FeNx and gamma-Fe2O3 co-functionalized hollow graphitic carbon nanofibers for efficient oxygen reduction in an alkaline medium
Qiang Yu, Sitian Lian, Jiantao Li, Ruohan Yu, Shibo Xi, Jinsong Wu, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, Liang Zhou*
J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 6076-6082>> Fulltext Link



721

A Universal Lab-on-Salt-Particle Approach to 2D Single-Layer Ordered Mesoporous Materials
Liangliang Liu, Xuanyu Yang, Yujie Xie, Huan Liu, Xinran Zhou, Xingyu Xiao, Yuan Ren, Zhen Ma, Xiaowei Cheng, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Adv. Mater., 2020, 32, 1906653>> Fulltext Link



720

Three-Dimensional Hierarchical Porous Nanotubes Derived from Metal-Organic Frameworks for Highly Efficient Overall Water Splitting
Yang Wang, Shenlong Zhao, Yinlong Zhu, Ruosang Qiu, Thomas Gengenbach, Yue Liu, Lianhai Zu, Haiyan Mao, Huanting Wang, Jing Tang*, Dongyuan Zhao*, Cordelia Selomulya*
iScience, 2020, 23, 100761>> Fulltext Link



719

Interfacial Assembly of Mesoporous Silica-Based Optical Heterostructures for Sensing Applications
Meng Gao, Jie Zeng, Kang Liang, Dongyuan Zhao*, Biao Kong*
Adv. Funct. Mater. , 2020, 30, 1906950>> Fulltext Link



718

Liquid–Solid Interfacial Assemblies of Soft Materials for Functional Freestanding Layered Membrane–Based Devices toward Electrochemical Energy Systems
Dongwei Li, Kang Liang, Wenlong Cheng, Changming Li, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
Adv. Energy Mater. , 2019, 9, 1804005>> Fulltext Link




717

Novel Black BiVO4/TiO2-x Photoanode with Enhanced Photon Absorption and Charge Separation for Effcient and Stable Solar Water Splitting
Zhangliu Tian, Pengfei Zhang, Peng Qin, Du Sun, Shaoning Zhang, Xiaowei Guo, Wei Zhao, Dongyuan Zhao*, and Fuqiang Huang*
Adv. Energy Mater. , 2019, 9, 1901287>> Fulltext Link




716

Role of Nanoparticle Mechanical Properties in Cancer Drug Delivery
Yue Hui, Xin Yi, Fei Hou, David Wibowo, Fan Zhang, Dongyuan Zhao*, Huajian Gao*, and Chun-Xia Zhao*
ACS Nano, 2019, 13, 7410-7424>> Fulltext Link




715

Elemental Migration in Core/Shell Structured Lanthanide Doped Nanoparticles
Lu Liu, Xiaomin Li*, Yong Fan, Changyao Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Mansour Saleh Alhoshan, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*
Chem. Mater., 2019, 31, 5608-5615>> Fulltext Link




714

Nanocrystal supracrystal-derived atomically dispersed Mn-Fe catalysts with enhanced oxygen reduction activity
Biwei Wang, Jinxiang Zou, Xiaochen Shen, Yuchi Yang, Guangzhi Hu, Wei Li, Zhenmeng Peng*, Dustin Banhamd*, Angang Dong*, Dongyuan Zhao
Nano Energy, 2019, 63, 103851>> Fulltext Link




713

Spherical Mesoporous Materials from Single to Multilevel Architectures
Pengpeng Qiu, Bing Ma, Chin-Te Hung, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Acc. Chem. Res., 2019, 52, 2928-2938>> Fulltext Link




712

Cementing Mesoporous ZnO with Silica for Controllable and Switchable Gas Sensing Selectivity
Xinran Zhou, Yidong Zou, Junhao Ma, Xiaowei Cheng, Yanyan Li, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2019, 31, 8112-8120>> Fulltext Link




711

Spray-drying water-based assembly of hierarchical and ordered mesoporous silica microparticles with enhanced pore accessibility for efficient bio-adsorption
Zhangxiong Wu*; Kathryn Waldron; Xiangcheng Zhang; Yunqing Li; Lei Wu; Winston Duo Wu; Xiao Dong Chen; Dongyuan Zhao, Cordelia Selomulya*
J. Colloid Interface Sci., 2019, 556, 529-540>> Fulltext Link




710

Macroscopic synthesis of ultrafine N–doped carbon nanofibers for superior capacitive energy storage
Qiang Yu, Jianshuai Lv, Zhenhui Liu, Ming Xu, Wei Yang, Kwadwo Asare Owusu, Liqiang Mai, Dongyuan Zhao, Liang Zhou*
Sci. Bull., 2019, 64, 1617-1624>> Fulltext Link




709

Interfacial Super-Assembled Porous CeO2/C Frameworks Featuring Effcient and Sensitive Decomposing Li2O2 for Smart Li–O2 Batteries
Yue Hou, Jun Wang, Jiaqing Liu, Chuanxin Hou, Zhaohong Xiu, Yuqi Fan, Lanling Zhao, Yanjie Zhai, Hongyu Li, Jie Zeng, Xiang Gao, Shan Zhou, Dongwei Li, Yong Li, Feng Dang*, Kang Liang, Pu Chen, Changming Li, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
Adv. Energy Mater. , 2019, 9, 1901751>> Fulltext Link




708

Defect-engineering of mesoporous TiO2 microspheres with phase junctions for efficient visible-light driven fuel production
Wei Zhang, Haili He, Yong Tian, Haoze Li, Kun Lan, Lianhai Zu, Yuan Xia, Linlin Duan, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nano Energy, 2019,  66, 1664-1670>> Fulltext Link




707

Mesoporous Organosilica Hollow Nanoparticles: Synthesis and Applications
Zhaogang Teng, Wei Li*, Yuxia Tang, Ahmed Elzatahry, Guangming Lu*, and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater,  2019, 31, 1707612-1707612>> Fulltext Link



706

Two-dimensional Mesoporous Heterostructure Delivering Superior Pseudocapacitive Sodium Storage via Bottom-up Mono-micelle Assembly
 Kun Lan, Qiulong Wei, Ruicong Wang, Yuan Xia, Shuangshuang Tan, Yanxiang Wang, Ahmed Elzatahry, Pingyun Feng, Liqiang Mai*, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 16755-16762>> Fulltext Link




705

Janus Mesoporous Sensor Devices for Simultaneous Multivariable Gases Detection
Ruicong Wang, Kun Lan, Zheng Chen, Xingmiao Zhang, Chin-Te Hung, Wei Zhang, Changyao Wang, Shuai Wang, Aibing Chen, Wei Li*, Xin Xu, Dongyuan Zhao*
Matter, 2019, 1, 1274-1284>> Fulltext Link




704

Ultrahigh-Surface-Area N-Doped Hierarchically Porous Carbons for Enhanced CO2 Capture and Electrochemical Energy Storage
Shuai Wang, Jieqiong Qin, Yujuan Zhao, Linlin Duan, Jinxiu Wang, Wenjun Gao, Ruicong Wang, Changyao Wang, Manas Pal, Zhong-Shuai Wu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
ChemSusChem, 2019, 12, 3541-3549>> Fulltext Link




703

Yolk@Shell SiOx/C microspheres with semi-graphitic carbon coating on the exterior and interior surfaces for durable lithium storage
Zhenhui Liu, Yunlong Zhao, Ruhan He, Wen Luo, Jiashen Meng, Qiang Yu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou, Liqiang Mai*
Energy Storage Mater, 2019, 19, 299-305>> Fulltext Link




702

Adaptive Thermochromic Windows from Active Plasmonic Elastomers
Yujie Ke, Yin Yin, Qiuting Zhang, Yutong Tan, Peng Hu, Shancheng Wang, Yichao Tang, Yang Zhou, Xinglin Wen, Shaofan Wu, Timothy J. White, Jie Yin, Jinqing Peng, Qihua Xiong, DongyuanZhao, Yi Long*
Joule, 2019, 3, 858-871>> Fulltext Link




701

Single-Micelle-Directed Synthesis of Mesoporous Materials
Tiancong Zhao, Ahmed Elzatahry, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
Nat. Rev. Mater., 2019, ASAP>> Fulltext Link




700

Surface-Kinetics Mediated Mesoporous Multipods for Enhanced Bacterial Adhesion and Inhibition
Tiancong Zhao, Liang Chen, Peiyuan Wang, Benhao Li, Runfeng Lin, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
Nat. Commun., 2019, 10, 4387>> Fulltext Link




699

Molecular Design Strategy for Ordered Mesoporous Stoichiometric Metal Oxide
Changyao Wang, Xiaoyue Wan, Linlin Duan, Peiyuan Zeng, Liangliang Liu, Dingyi Guo, Yuan Xia, Ahmed A. Elzatahry, Yongyao Xia, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2019,58, 2-8>> Fulltext Link




698

Confined Interfacial Mono-micelle Assembly for Precisely Controlled Coating Single-Layered Titania Mesopores, ,   
Kun Lan, Yuan Xia, Ruicong Wang, Zaiwang Zhao, Wei Zhang, Xingmiao Zhang, Ahmed Elzatahry, and Dongyuan Zhao*
Matter, 2019,1,1-12>> Fulltext Link



697

Synthesis of carbon nanotubes@mesoporous carbon core–shell structured electrocatalysts via a molecule-mediated interfacial co-assembly strategy  
 Xiaohang Zhu, Yuan Xia,  Xingmiao Zhang,  Areej Abdulkareem Al-Khalaf,  Tiancong Zhao,  Jixue Xu,  Liang Peng,  Wael N. Hozzein,  Wei Li*  and  Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem. A, 2019,7, 8975-8983>> Fulltext Link



696

Versatile Nanoemulsion Assembly Approach to Synthesize Functional Mesoporous Carbon Nanospheres with Tunable Pore Sizes and Architectures
Liang Peng, Chin-Te Hung, Shuwen Wang, Xingmiao Zhang, Xiaohang Zhu, Zaiwang Zhao, Changyao Wang, Yun Tang, Wei Li* , and Dongyuan Zhao*
 J. Am. Chem. Soc. , 2019, ASAP>> Fulltext Link



695

Mass production of large-pore phosphorus-doped mesoporous carbon for fast-rechargeable lithium-ion batteries
Jinxiu Wang, Yuan Xia, Yao Liu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
 Energy Storage Materials , 2019, 22, 147-153>> Fulltext Link



694

Mesoporous Anatase Crystal-Silica Nanocomposites with Large Intrawall Mesopores Presenting Quite Excellent Photocatalytic Performances
Weiyang Dong*, Li Li, Xin Chen, Youwei Yao, Yankun Ru, Yaojun Sun, Weiming Hua, Guoshun Zhuang, Dongyuan Zhao, Shuwen Yan, and Weihua Song
 Appl.Catal. B: Environ., 2019, 246, 284-95>> Fulltext Link



693

sp2-Hybridized Carbon-Containing Block Copolymer Templated Synthesis of Mesoporous Semiconducting Metal Oxides with Excellent Gas Sensing Property
Yidong Zou, Xinran Zhou, Yongheng Zhu, Xiaowei Cheng, Dongyuan Zhao, and Yonghui Deng*
Acc Chem Res, 2019. 52, 714-725>> Fulltext Link



692

Polyionic Resin Supported Pd/Fe2O3Nanohybrids for Catalytic Hydrodehalogenation: Improved and Versatile Remediation for Toxic Pollutants
Kinkar Biswas, Shreyasi Chattopadhyay, Yunke Jing, Renchao Che, Goutam De*, Basudeb Basu*, and Dongyuan Zhao*
Ind Eng Chem Res, 2019, 58, 2159-2169>> Fulltext Link



691

Pore Engineering of Mesoporous Tungsten Oxides for Ultrasensitive Gas Sensing
Yuhui Li, Xinran Zhou, Wei Luo, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Ahmed Mohamed El-Toni, Aslam Khan, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao*
Adv Mater Interfaces, 2019, 6. 1801269>> Fulltext Link



690

One-Dimensional CoS2-MoS2 Nano-Flakes Decorated MoO2 Sub-Micro-Wires for Synergistically Enhanced Hydrogen Evolution
 Yang Wang, Yinlong Zhu, Sepideh Afshar, Meng Wai Woo, Jing Tang, Timothy Williams, Biao Kong, Dongyuan Zhao*, Huanting Wang*, and Cordelia Selomulya*
 Nanoscale, 2019, 11, 3500-3505>> Fulltext Link



689

Molecule Self-Assembly Synthesis of Porous Few-Layer Carbon Nitride for Highly Efficient Photoredox Catalysis
Yuting Xiao, Guohui Tian, Wei Li*, Ying Xie, Baojiang Jiang, Chungui Tian, Dongyuan Zhao, and Honggang Fu*
J Am Chem Soc, 2019, 141, 2508-2515>> Fulltext Link



688

Encapsulating highly crystallized mesoporous Fe3O4 in hollow N-doped carbon nanospheres for high-capacity long-life sodium-ion batteries
Yujuan Zhao, Faxing Wang, Chun Wang, Shuai Wang, Changyao Wang, Zaiwang Zhao, Linlin Duan, Yupu Liu, Yuping Wu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nano Energy,  2019, 56, 426-433>> Fulltext Link



687

Synthesis of uniform ordered mesoporous TiO2 microspheres with controllable phase junctions for efficient solar water splitting
 Wei Zhang, Haili He, Yong Tian, Kun Lan, Qi Liu, Changyao Wang, Yang Liu, Ahmed Elzatahry,  Renchao Che,  Wei Li * and Dongyuan Zhao
Chem. Sci., 2019, 10, 1664-1670>> Fulltext Link



686

Core-Shell Structured Titanium Dioxide Nanomaterials for Solar Energy Utilization
Wei Li*, Ahmed Elzatahry, Dhaifallah Aldhayan, and Dongyuan Zhao*
Chem Soc Rev,  2018, 47, 8203-8237>> Fulltext Link



685

Deformable Hollow Periodic Mesoporous Organosilica Nanocapsules for Significantly Improved Cellular Uptake
Zhaogang Teng, Chunyan Wang, Yuxia Tang, Wei Li*, Lei Bao, Xuehua Zhang, Xiaodan Su, Fan Zhang, Junjie Zhang, Shouju Wang, Dongyuan Zhao*, and Guangming Lu*
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 1385-1393>> Fulltext Link



684

Mesoporous TiO2 Microspheres with Precisely Controlled Crystallites and Architectures
Kun Lan, Ruicong Wang, Wei Zhang, Zaiwang Zhao, Ahmed Elzatahry, Xingmiao Zhang, Yao Liu, Dhaifallah Al-Dhayan, Yongyao Xia, and Dongyuan Zhao*
Chem,  2018, 4, 2436-2450>> Fulltext Link



683

Mesoporous Carbon Matrix Confinement Synthesis of Ultrasmall WO3 Nanocrystals for Lithium Ion Batteries
Changyao Wang, Yujuan Zhao, Lili Zhou, Yang Liu, Wei Zhang, Zaiwang Zhao, Wael N. Hozzein, Hind M. S. Alharbi, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 21550-21557>> Fulltext Link



682

A Vesicle-Aggregation-Assembly Approach to Highly Ordered Mesoporous Gamma-Alumina Microspheres with Shifted Double-Diamond Networks
Yang Liu, Wei Teng, Gang Chen, Zaiwang Zhao, Wei Zhang, Biao Kong, Wael N. Hozzein, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Yonghui Deng, and Dongyuan Zhao*
Chem. Sci, 2018, 9, 7705-7714>> Fulltext Link



681

Magnetic Mesoporous TiO2 Microspheres for Sustainable Arsenate Removal from Acidic Environments
Yujuan Zhao, Changyao Wang, Shuai Wang, Chun Wang, Yupu Liu, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Linlin Duan, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
Inorg. Chem. Front, 2018, 5, 2132-2139>> Fulltext Link



680

Fully Printable Hole-Conductor-Free Mesoscopic Perovskite Solar Cells Based on Mesoporous Anatase Single Crystals
Yuli Xiong, Yong Liu, Kun Lan, Anyi Mei, Yusong Sheng, Dongyuan Zhao*, and Hongwei Han*
New J Chem, 2018, 42, 2669-2674>> Fulltext Link



679

Glycerol Acetalization with Formaldehyde Using Heteropolyacid Salts Supported on Mesostructured Silica
Lin Chen, Bendaoud Nohair, Dongyuan Zhao, and Serge Kaliaguine*
Appl. Catal. A-Gen., 2018, 549, 207-215>> Fulltext Link



678

Complex Silica Composite Nanomaterials Templated with DNA Origami
Xiaoguo Liu, Fei Zhang, Xinxin Jing, Muchen Pan, Pi Liu, Wei Li, Bowen Zhu, Jiang Li, Hong Chen, Lihua Wang, Jianping Lin, Yan Liu, Dongyuan Zhao, Hao Yan*, and Chunhai Fan*
Nature, 2018, 559, 593-598>> Fulltext Link



677

Scalable Synthesis of Wrinkled Mesoporous Titania Microspheres with Uniform Large Micron Sizes for Efficient Removal of Cr(Vi)
Zhikai Yu, Xingmin Gao, Yan Yao, Xiangcheng Zhang, Guo-Qing Bian, Winston Duo Wu*, Xiao Dong Chen, Wei Li, Cordelia Selomulya, Zhangxiong Wu*, and Dongyuan Zhao
J. Mater. Chem. A,  2018, 6, 3954-3966>> Fulltext Link



676

Amphiphilic Block Copolymers Directed Interface Coassembly to Construct Multifunctional Microspheres with Magnetic Core and Monolayer Mesoporous Aluminosilicate Shell
Yu Zhang, Qin Yue, Lei Yu, Xuanyu Yang, Xiu-Feng Hou, Dongyuan Zhao, Xiaowei Cheng, and Yonghui Deng*
Adv. Mater, 2018, 30, 1800345>> Fulltext Link



675

Ordered Mesoporous Tin Oxide Semiconductors with Large Pores and Crystallized Walls for High-Performance Gas Sensing
Xingyu Xiao, Liangliang Liu, Junhao Ma, Yuan Ren, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Dongyuan Zhao, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, and Yonghui Deng*
ACS Appl Mater Interfaces, 2018, 10, 1871-1880>> Fulltext Link



674

Ordered Porous Metal Oxide Semiconductors for Gas Sensing
Xinran Zhou, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Chin Chem Lett, 2018, 29, 405-416 >> Fulltext Link




673

Polyoxomolybdate-Derived Carbon-Encapsulated Multicomponent Electrocatalysts for Synergistically Boosting Hydrogen Evolution
Xiong Liu, Kun Ni, Bo Wen, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Ruiting Guo, Qi Li, Jiantao Li, Yanwu Zhu, Xiaojun Wu*, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai*
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 17874-17881>> Fulltext Link



672

High Performance Heterojunction Photocatalytic Membranes Formed by Embedding Cu2O and TiO2 Nanowires in Reduced Graphene Oxide
Wentai Wang, Zhiqing Wu, Ehsan Eftekhari, Ziyang Huo, Xiaomin Li, Moses O. Tade, Cheng Yan, Zifeng Yan*, Chunhu Li*, Qin Li*, and Dongyuan Zhao
Catal. Sci. Technol., 2018, 8, 1704-1711>> Fulltext Link



671

Sol-Gel Synthesis of Metal-Phenolic Coordination Spheres and Their Derived Carbon Composites
Jing Wei, Gen Wang, Feng Chen, Min Bai, Yan Liang, Huanting Wang, Dongyuan Zhao, and Yongxi Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 9838-9843>> Fulltext Link



670

Hierarchically Ordered Nanochannel Array Membrane Reactor with Three-Dimensional Electrocatalytic Interfaces for Electrohydrogenation of CO2 to Alcohol
Xinyi Zhang*, Bingmei Huang, Chenghua Sun, Wei Lu, Zhi Qun Tian, Pei Kang Shen, Huanting Wang, Dongyuan Zhao, and Douglas R. Macfarlane*
ACS Energy Lett., 2018, 3, 2649-2655>> Fulltext Link



669

Ultrafine SiOx/C Nanospheres and Their Pomegranate-Like Assemblies for High-Performance Lithium Storage
Qiang Yu, Peipei Ge, Zhenhui Liu, Ming Xu, Wei Yang, Liang Zhou*, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai*
 J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 14903-14909>> Fulltext Link



668

Monodisperse and Homogeneous SiOx/C Microspheres: A Promising High-Capacity and Durable Anode Material for Lithium-Ion Batteries
Zhenhui Liu, Doudou Guan, Qiang Yu, Lin Xu, Zechao Zhuang, Ting Zhu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou*, and Liqiang Mai*
Energy Storage Mater., 2018, 13, 112-118>> Fulltext Link



667

Highly Efficient Glycerol Acetalization over Supported Heteropoly Acid Catalysts
 Lin Chen, Bendaoud Nohair, Dongyuan Zhao, and Serge Kaliaguine*
ChemCatChem, 2018, 10, 1918-1925>> Fulltext Link



666

Catalyst-Free Epoxidation of Limonene to Limonene Dioxide
 Luc Charbonneau, Xavier Foster, Dongyuan Zhao, and Serge Kaliaguine*
ACS Sustain. Chem. Eng., 2018, 6, 5115-5121>> Fulltext Link



665

Spatial Isolation of Carbon and Silica in a Single Janus Mesoporous Nanoparticle with Tunable Amphiphilicity
Tiancong Zhao, Xiaohang Zhu, Chin-Te Hung, Peiyuan Wang, Ahmed Elzatahry , Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., ASAP>> Fulltext Link



664

Surface functionalization and manipulation of mesoporous silica adsorbents for improved removal of pollutants: a review
Veronica B. Cashin, Daniel S. Eldridge, Aimin Yu* and Dongyuan Zhao
Environ. Sci.: Water Res. Technol.,  2018, 4, 110 >> Fulltext Link




663

CoFe2O4 Nanocrystals Mediated Crystallization Strategy for Magnetic Functioned ZSM-5 Catalysts
Bin Li, Erol Yildirim, Wei Li, Dianpeng Qi, Jiancan Yu, Jiaqi Wei, Zhiyuan Liu, Zhenkun Sun, Yong Liu, Biao Kong, Zhaoteng Xue, Zhuangjian Liu, Shuo-Wang Yang*, Xiaodong Chen*, Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2018, 1802088 >> Fulltext Link



662

Mesoporous TiO2/TiC@C Composite Membranes with Stable TiO2-C Interface for Robust Lithium Storage
Wei Zhang, Lianhai Zu, Biao Kong, Bingjie Chen, Haili He, Kun Lan, Yang Liu, Jinhu Yang*, Dongyuan Zhao*
iScience, 2018, ASAP>> Fulltext Link



661

Uniform Ordered Two-Dimensional Mesoporous TiO2 Nanosheets from Hydrothermal-Induced Solvent-Confined Monomicelle Assembly
Kun Lan, Yao Liu, Wei Zhang, Yong Liu, Ahmed Elzatahry, Ruicong Wang, Yongyao Xia, Dhaifallah Al-Dhayan, Nanfeng Zheng, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc. , 2018, ASAP>> Fulltext Link



660

Pt Nanoparticles Sensitized Ordered Mesoporous WO3 Semiconductor: Gas Sensing Performance and Mechanism Study
Junhao Ma, Yuan Ren, Xinran Zhou, Liangliang Liu, Yongheng Zhu, Xiaowei Cheng, Pengcheng Xu, Xinxin Li, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Adv. Funct. Mater. , 2018, 1705268>> Fulltext Link



659

Near-Infrared Triggered Decomposition of Nanocapsules with High Tumor Accumulation and Stimuli Responsive Fast Elimination
Tiancong Zhao,Peiyuan Wang, Qin Li, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, FanZhang, Xiaomin Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew.Chem. Int.Ed. , 2018, 57, 2611 –2615 >> Fulltext Link



658

A template-catalyzed in situ polymerization and co-assembly strategy for rich nitrogen-doped mesoporous carbon
Yang Liu, Zhengren Wang, Wei Teng, Hongwei Zhu, Jinxiu Wang, Ahmed Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Wei Li, Yonghui Deng* and Dongyuan Zhao*
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3162-3170 >> Fulltext Link




版权所有 © The Zhao Group