homepage  Publications  2018
 
2018

                            2020-                          2018-2019                 2016-2017

                            2014-2015                   2012-2013                   2010-2011                   2008-2009

                            2006-2007                   2004-2005                   2002-2003                   2000-2001   

                            1998-1999                   1985-1998                   US Patent                   China Patent

718

Liquid–Solid Interfacial Assemblies of Soft Materials for Functional Freestanding Layered Membrane–Based Devices toward Electrochemical Energy Systems
Dongwei Li, Kang Liang, Wenlong Cheng, Changming Li, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
Adv. Energy Mater. , 2019, 9, 1804005>> Fulltext Link
717

Novel Black BiVO4/TiO2-x Photoanode with Enhanced Photon Absorption and Charge Separation for Effcient and Stable Solar Water Splitting
Zhangliu Tian, Pengfei Zhang, Peng Qin, Du Sun, Shaoning Zhang, Xiaowei Guo, Wei Zhao, Dongyuan Zhao*, and Fuqiang Huang*
Adv. Energy Mater. , 2019, 9, 1901287>> Fulltext Link
716

Role of Nanoparticle Mechanical Properties in Cancer Drug Delivery
Yue Hui, Xin Yi, Fei Hou, David Wibowo, Fan Zhang, Dongyuan Zhao*, Huajian Gao*, and Chun-Xia Zhao*
ACS Nano, 2019, 13, 7410-7424>> Fulltext Link
715

Elemental Migration in Core/Shell Structured Lanthanide Doped Nanoparticles
Lu Liu, Xiaomin Li*, Yong Fan, Changyao Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Mansour Saleh Alhoshan, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*
Chem. Mater., 2019, 31, 5608-5615>> Fulltext Link
714

Nanocrystal supracrystal-derived atomically dispersed Mn-Fe catalysts with enhanced oxygen reduction activity
Biwei Wang, Jinxiang Zou, Xiaochen Shen, Yuchi Yang, Guangzhi Hu, Wei Li, Zhenmeng Peng*, Dustin Banhamd*, Angang Dong*, Dongyuan Zhao
Nano Energy, 2019, 63, 103851>> Fulltext Link
713

Spherical Mesoporous Materials from Single to Multilevel Architectures
Pengpeng Qiu, Bing Ma, Chin-Te Hung, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Acc. Chem. Res., 2019, 52, 2928-2938>> Fulltext Link
712

Cementing Mesoporous ZnO with Silica for Controllable and Switchable Gas Sensing Selectivity
Xinran Zhou, Yidong Zou, Junhao Ma, Xiaowei Cheng, Yanyan Li, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2019, 31, 8112-8120>> Fulltext Link
711

Spray-drying water-based assembly of hierarchical and ordered mesoporous silica microparticles with enhanced pore accessibility for efficient bio-adsorption
Zhangxiong Wu*; Kathryn Waldron; Xiangcheng Zhang; Yunqing Li; Lei Wu; Winston Duo Wu; Xiao Dong Chen; Dongyuan Zhao, Cordelia Selomulya*
J. Colloid Interface Sci., 2019, 556, 529-540>> Fulltext Link
710

Macroscopic synthesis of ultrafine N–doped carbon nanofibers for superior capacitive energy storage
Qiang Yu, Jianshuai Lv, Zhenhui Liu, Ming Xu, Wei Yang, Kwadwo Asare Owusu, Liqiang Mai, Dongyuan Zhao, Liang Zhou*
Sci. Bull., 2019, 64, 1617-1624>> Fulltext Link
709

Interfacial Super-Assembled Porous CeO2/C Frameworks Featuring Effcient and Sensitive Decomposing Li2O2 for Smart Li–O2 Batteries
Yue Hou, Jun Wang, Jiaqing Liu, Chuanxin Hou, Zhaohong Xiu, Yuqi Fan, Lanling Zhao, Yanjie Zhai, Hongyu Li, Jie Zeng, Xiang Gao, Shan Zhou, Dongwei Li, Yong Li, Feng Dang*, Kang Liang, Pu Chen, Changming Li, Dongyuan Zhao, and Biao Kong*
Adv. Energy Mater. , 2019, 9, 1901751>> Fulltext Link
708

Defect-engineering of mesoporous TiO2 microspheres with phase junctions for efficient visible-light driven fuel production
Wei Zhang, Haili He, Yong Tian, Haoze Li, Kun Lan, Lianhai Zu, Yuan Xia, Linlin Duan, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nano Energy, 2019,  66, 1664-1670>> Fulltext Link
707

Mesoporous Organosilica Hollow Nanoparticles: Synthesis and Applications
Zhaogang Teng, Wei Li*, Yuxia Tang, Ahmed Elzatahry, Guangming Lu*, and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater,  2019, 31, 1707612-1707612>> Fulltext Link706

Two-dimensional Mesoporous Heterostructure Delivering Superior Pseudocapacitive Sodium Storage via Bottom-up Mono-micelle Assembly
 Kun Lan, Qiulong Wei, Ruicong Wang, Yuan Xia, Shuangshuang Tan, Yanxiang Wang, Ahmed Elzatahry, Pingyun Feng, Liqiang Mai*, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 16755-16762>> Fulltext Link
705

Janus Mesoporous Sensor Devices for Simultaneous Multivariable Gases Detection
Ruicong Wang, Kun Lan, Zheng Chen, Xingmiao Zhang, Chin-Te Hung, Wei Zhang, Changyao Wang, Shuai Wang, Aibing Chen, Wei Li*, Xin Xu, Dongyuan Zhao*
Matter, 2019, 1, 1274-1284>> Fulltext Link
704

Ultrahigh-Surface-Area N-Doped Hierarchically Porous Carbons for Enhanced CO2 Capture and Electrochemical Energy Storage
Shuai Wang, Jieqiong Qin, Yujuan Zhao, Linlin Duan, Jinxiu Wang, Wenjun Gao, Ruicong Wang, Changyao Wang, Manas Pal, Zhong-Shuai Wu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
ChemSusChem, 2019, 12, 3541-3549>> Fulltext Link
703

Yolk@Shell SiOx/C microspheres with semi-graphitic carbon coating on the exterior and interior surfaces for durable lithium storage
Zhenhui Liu, Yunlong Zhao, Ruhan He, Wen Luo, Jiashen Meng, Qiang Yu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou, Liqiang Mai*
Energy Storage Mater, 2019, 19, 299-305>> Fulltext Link
702

Adaptive Thermochromic Windows from Active Plasmonic Elastomers
Yujie Ke, Yin Yin, Qiuting Zhang, Yutong Tan, Peng Hu, Shancheng Wang, Yichao Tang, Yang Zhou, Xinglin Wen, Shaofan Wu, Timothy J. White, Jie Yin, Jinqing Peng, Qihua Xiong, DongyuanZhao, Yi Long*
Joule, 2019, 3, 858-871>> Fulltext Link
701

Single-Micelle-Directed Synthesis of Mesoporous Materials
Tiancong Zhao, Ahmed Elzatahry, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
Nat. Rev. Mater., 2019, ASAP>> Fulltext Link
700

Surface-Kinetics Mediated Mesoporous Multipods for Enhanced Bacterial Adhesion and Inhibition
Tiancong Zhao, Liang Chen, Peiyuan Wang, Benhao Li, Runfeng Lin, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
Nat. Commun., 2019, 10, 4387>> Fulltext Link
699

Molecular Design Strategy for Ordered Mesoporous Stoichiometric Metal Oxide
Changyao Wang, Xiaoyue Wan, Linlin Duan, Peiyuan Zeng, Liangliang Liu, Dingyi Guo, Yuan Xia, Ahmed A. Elzatahry, Yongyao Xia, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2019,58, 2-8>> Fulltext Link
698

Confined Interfacial Mono-micelle Assembly for Precisely Controlled Coating Single-Layered Titania Mesopores, ,   
Kun Lan, Yuan Xia, Ruicong Wang, Zaiwang Zhao, Wei Zhang, Xingmiao Zhang, Ahmed Elzatahry, and Dongyuan Zhao*
Matter, 2019,1,1-12>> Fulltext Link697

Synthesis of carbon nanotubes@mesoporous carbon core–shell structured electrocatalysts via a molecule-mediated interfacial co-assembly strategy  
 Xiaohang Zhu, Yuan Xia,  Xingmiao Zhang,  Areej Abdulkareem Al-Khalaf,  Tiancong Zhao,  Jixue Xu,  Liang Peng,  Wael N. Hozzein,  Wei Li*  and  Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem. A, 2019,7, 8975-8983>> Fulltext Link696

Versatile Nanoemulsion Assembly Approach to Synthesize Functional Mesoporous Carbon Nanospheres with Tunable Pore Sizes and Architectures
Liang Peng, Chin-Te Hung, Shuwen Wang, Xingmiao Zhang, Xiaohang Zhu, Zaiwang Zhao, Changyao Wang, Yun Tang, Wei Li* , and Dongyuan Zhao*
 J. Am. Chem. Soc. , 2019, ASAP>> Fulltext Link695

Mass production of large-pore phosphorus-doped mesoporous carbon for fast-rechargeable lithium-ion batteries
Jinxiu Wang, Yuan Xia, Yao Liu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
 Energy Storage Materials , 2019, 22, 147-153>> Fulltext Link694

Mesoporous Anatase Crystal-Silica Nanocomposites with Large Intrawall Mesopores Presenting Quite Excellent Photocatalytic Performances
Weiyang Dong*, Li Li, Xin Chen, Youwei Yao, Yankun Ru, Yaojun Sun, Weiming Hua, Guoshun Zhuang, Dongyuan Zhao, Shuwen Yan, and Weihua Song
 Appl.Catal. B: Environ., 2019, 246, 284-95>> Fulltext Link693

sp2-Hybridized Carbon-Containing Block Copolymer Templated Synthesis of Mesoporous Semiconducting Metal Oxides with Excellent Gas Sensing Property
Yidong Zou, Xinran Zhou, Yongheng Zhu, Xiaowei Cheng, Dongyuan Zhao, and Yonghui Deng*
Acc Chem Res, 2019. 52, 714-725>> Fulltext Link692

Polyionic Resin Supported Pd/Fe2O3Nanohybrids for Catalytic Hydrodehalogenation: Improved and Versatile Remediation for Toxic Pollutants
Kinkar Biswas, Shreyasi Chattopadhyay, Yunke Jing, Renchao Che, Goutam De*, Basudeb Basu*, and Dongyuan Zhao*
Ind Eng Chem Res, 2019, 58, 2159-2169>> Fulltext Link691

Pore Engineering of Mesoporous Tungsten Oxides for Ultrasensitive Gas Sensing
Yuhui Li, Xinran Zhou, Wei Luo, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Ahmed Mohamed El-Toni, Aslam Khan, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao*
Adv Mater Interfaces, 2019, 6. 1801269>> Fulltext Link690

One-Dimensional CoS2-MoS2 Nano-Flakes Decorated MoO2 Sub-Micro-Wires for Synergistically Enhanced Hydrogen Evolution
 Yang Wang, Yinlong Zhu, Sepideh Afshar, Meng Wai Woo, Jing Tang, Timothy Williams, Biao Kong, Dongyuan Zhao*, Huanting Wang*, and Cordelia Selomulya*
 Nanoscale, 2019, 11, 3500-3505>> Fulltext Link689

Molecule Self-Assembly Synthesis of Porous Few-Layer Carbon Nitride for Highly Efficient Photoredox Catalysis
Yuting Xiao, Guohui Tian, Wei Li*, Ying Xie, Baojiang Jiang, Chungui Tian, Dongyuan Zhao, and Honggang Fu*
J Am Chem Soc, 2019, 141, 2508-2515>> Fulltext Link688

Encapsulating highly crystallized mesoporous Fe3O4 in hollow N-doped carbon nanospheres for high-capacity long-life sodium-ion batteries
Yujuan Zhao, Faxing Wang, Chun Wang, Shuai Wang, Changyao Wang, Zaiwang Zhao, Linlin Duan, Yupu Liu, Yuping Wu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nano Energy,  2019, 56, 426-433>> Fulltext Link687

Synthesis of uniform ordered mesoporous TiO2 microspheres with controllable phase junctions for efficient solar water splitting
 Wei Zhang, Haili He, Yong Tian, Kun Lan, Qi Liu, Changyao Wang, Yang Liu, Ahmed Elzatahry,  Renchao Che,  Wei Li * and Dongyuan Zhao
Chem. Sci., 2019, 10, 1664-1670>> Fulltext Link686

Core-Shell Structured Titanium Dioxide Nanomaterials for Solar Energy Utilization
Wei Li*, Ahmed Elzatahry, Dhaifallah Aldhayan, and Dongyuan Zhao*
Chem Soc Rev,  2018, 47, 8203-8237>> Fulltext Link685

Deformable Hollow Periodic Mesoporous Organosilica Nanocapsules for Significantly Improved Cellular Uptake
Zhaogang Teng, Chunyan Wang, Yuxia Tang, Wei Li*, Lei Bao, Xuehua Zhang, Xiaodan Su, Fan Zhang, Junjie Zhang, Shouju Wang, Dongyuan Zhao*, and Guangming Lu*
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 1385-1393>> Fulltext Link684

Mesoporous TiO2 Microspheres with Precisely Controlled Crystallites and Architectures
Kun Lan, Ruicong Wang, Wei Zhang, Zaiwang Zhao, Ahmed Elzatahry, Xingmiao Zhang, Yao Liu, Dhaifallah Al-Dhayan, Yongyao Xia, and Dongyuan Zhao*
Chem,  2018, 4, 2436-2450>> Fulltext Link683

Mesoporous Carbon Matrix Confinement Synthesis of Ultrasmall WO3 Nanocrystals for Lithium Ion Batteries
Changyao Wang, Yujuan Zhao, Lili Zhou, Yang Liu, Wei Zhang, Zaiwang Zhao, Wael N. Hozzein, Hind M. S. Alharbi, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 21550-21557>> Fulltext Link682

A Vesicle-Aggregation-Assembly Approach to Highly Ordered Mesoporous Gamma-Alumina Microspheres with Shifted Double-Diamond Networks
Yang Liu, Wei Teng, Gang Chen, Zaiwang Zhao, Wei Zhang, Biao Kong, Wael N. Hozzein, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Yonghui Deng, and Dongyuan Zhao*
Chem. Sci, 2018, 9, 7705-7714>> Fulltext Link681

Magnetic Mesoporous TiO2 Microspheres for Sustainable Arsenate Removal from Acidic Environments
Yujuan Zhao, Changyao Wang, Shuai Wang, Chun Wang, Yupu Liu, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Linlin Duan, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
Inorg. Chem. Front, 2018, 5, 2132-2139>> Fulltext Link680

Fully Printable Hole-Conductor-Free Mesoscopic Perovskite Solar Cells Based on Mesoporous Anatase Single Crystals
Yuli Xiong, Yong Liu, Kun Lan, Anyi Mei, Yusong Sheng, Dongyuan Zhao*, and Hongwei Han*
New J Chem, 2018, 42, 2669-2674>> Fulltext Link679

Glycerol Acetalization with Formaldehyde Using Heteropolyacid Salts Supported on Mesostructured Silica
Lin Chen, Bendaoud Nohair, Dongyuan Zhao, and Serge Kaliaguine*
Appl. Catal. A-Gen., 2018, 549, 207-215>> Fulltext Link678

Complex Silica Composite Nanomaterials Templated with DNA Origami
Xiaoguo Liu, Fei Zhang, Xinxin Jing, Muchen Pan, Pi Liu, Wei Li, Bowen Zhu, Jiang Li, Hong Chen, Lihua Wang, Jianping Lin, Yan Liu, Dongyuan Zhao, Hao Yan*, and Chunhai Fan*
Nature, 2018, 559, 593-598>> Fulltext Link677

Scalable Synthesis of Wrinkled Mesoporous Titania Microspheres with Uniform Large Micron Sizes for Efficient Removal of Cr(Vi)
Zhikai Yu, Xingmin Gao, Yan Yao, Xiangcheng Zhang, Guo-Qing Bian, Winston Duo Wu*, Xiao Dong Chen, Wei Li, Cordelia Selomulya, Zhangxiong Wu*, and Dongyuan Zhao
J. Mater. Chem. A,  2018, 6, 3954-3966>> Fulltext Link676

Amphiphilic Block Copolymers Directed Interface Coassembly to Construct Multifunctional Microspheres with Magnetic Core and Monolayer Mesoporous Aluminosilicate Shell
Yu Zhang, Qin Yue, Lei Yu, Xuanyu Yang, Xiu-Feng Hou, Dongyuan Zhao, Xiaowei Cheng, and Yonghui Deng*
Adv. Mater, 2018, 30, 1800345>> Fulltext Link675

Ordered Mesoporous Tin Oxide Semiconductors with Large Pores and Crystallized Walls for High-Performance Gas Sensing
Xingyu Xiao, Liangliang Liu, Junhao Ma, Yuan Ren, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Dongyuan Zhao, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, and Yonghui Deng*
ACS Appl Mater Interfaces, 2018, 10, 1871-1880>> Fulltext Link674

Ordered Porous Metal Oxide Semiconductors for Gas Sensing
Xinran Zhou, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Chin Chem Lett, 2018, 29, 405-416 >> Fulltext Link
673

Polyoxomolybdate-Derived Carbon-Encapsulated Multicomponent Electrocatalysts for Synergistically Boosting Hydrogen Evolution
Xiong Liu, Kun Ni, Bo Wen, Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Ruiting Guo, Qi Li, Jiantao Li, Yanwu Zhu, Xiaojun Wu*, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai*
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 17874-17881>> Fulltext Link672

High Performance Heterojunction Photocatalytic Membranes Formed by Embedding Cu2O and TiO2 Nanowires in Reduced Graphene Oxide
Wentai Wang, Zhiqing Wu, Ehsan Eftekhari, Ziyang Huo, Xiaomin Li, Moses O. Tade, Cheng Yan, Zifeng Yan*, Chunhu Li*, Qin Li*, and Dongyuan Zhao
Catal. Sci. Technol., 2018, 8, 1704-1711>> Fulltext Link671

Sol-Gel Synthesis of Metal-Phenolic Coordination Spheres and Their Derived Carbon Composites
Jing Wei, Gen Wang, Feng Chen, Min Bai, Yan Liang, Huanting Wang, Dongyuan Zhao, and Yongxi Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 9838-9843>> Fulltext Link670

Hierarchically Ordered Nanochannel Array Membrane Reactor with Three-Dimensional Electrocatalytic Interfaces for Electrohydrogenation of CO2 to Alcohol
Xinyi Zhang*, Bingmei Huang, Chenghua Sun, Wei Lu, Zhi Qun Tian, Pei Kang Shen, Huanting Wang, Dongyuan Zhao, and Douglas R. Macfarlane*
ACS Energy Lett., 2018, 3, 2649-2655>> Fulltext Link669

Ultrafine SiOx/C Nanospheres and Their Pomegranate-Like Assemblies for High-Performance Lithium Storage
Qiang Yu, Peipei Ge, Zhenhui Liu, Ming Xu, Wei Yang, Liang Zhou*, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai*
 J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 14903-14909>> Fulltext Link668

Monodisperse and Homogeneous SiOx/C Microspheres: A Promising High-Capacity and Durable Anode Material for Lithium-Ion Batteries
Zhenhui Liu, Doudou Guan, Qiang Yu, Lin Xu, Zechao Zhuang, Ting Zhu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou*, and Liqiang Mai*
Energy Storage Mater., 2018, 13, 112-118>> Fulltext Link667

Highly Efficient Glycerol Acetalization over Supported Heteropoly Acid Catalysts
 Lin Chen, Bendaoud Nohair, Dongyuan Zhao, and Serge Kaliaguine*
ChemCatChem, 2018, 10, 1918-1925>> Fulltext Link666

Catalyst-Free Epoxidation of Limonene to Limonene Dioxide
 Luc Charbonneau, Xavier Foster, Dongyuan Zhao, and Serge Kaliaguine*
ACS Sustain. Chem. Eng., 2018, 6, 5115-5121>> Fulltext Link665

Spatial Isolation of Carbon and Silica in a Single Janus Mesoporous Nanoparticle with Tunable Amphiphilicity
Tiancong Zhao, Xiaohang Zhu, Chin-Te Hung, Peiyuan Wang, Ahmed Elzatahry , Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., ASAP>> Fulltext Link664

Surface functionalization and manipulation of mesoporous silica adsorbents for improved removal of pollutants: a review
Veronica B. Cashin, Daniel S. Eldridge, Aimin Yu* and Dongyuan Zhao
Environ. Sci.: Water Res. Technol.,  2018, 4, 110 >> Fulltext Link
663

CoFe2O4 Nanocrystals Mediated Crystallization Strategy for Magnetic Functioned ZSM-5 Catalysts
Bin Li, Erol Yildirim, Wei Li, Dianpeng Qi, Jiancan Yu, Jiaqi Wei, Zhiyuan Liu, Zhenkun Sun, Yong Liu, Biao Kong, Zhaoteng Xue, Zhuangjian Liu, Shuo-Wang Yang*, Xiaodong Chen*, Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2018, 1802088 >> Fulltext Link662

Mesoporous TiO2/TiC@C Composite Membranes with Stable TiO2-C Interface for Robust Lithium Storage
Wei Zhang, Lianhai Zu, Biao Kong, Bingjie Chen, Haili He, Kun Lan, Yang Liu, Jinhu Yang*, Dongyuan Zhao*
iScience, 2018, ASAP>> Fulltext Link661

Uniform Ordered Two-Dimensional Mesoporous TiO2 Nanosheets from Hydrothermal-Induced Solvent-Confined Monomicelle Assembly
Kun Lan, Yao Liu, Wei Zhang, Yong Liu, Ahmed Elzatahry, Ruicong Wang, Yongyao Xia, Dhaifallah Al-Dhayan, Nanfeng Zheng, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc. , 2018, ASAP>> Fulltext Link660

Pt Nanoparticles Sensitized Ordered Mesoporous WO3 Semiconductor: Gas Sensing Performance and Mechanism Study
Junhao Ma, Yuan Ren, Xinran Zhou, Liangliang Liu, Yongheng Zhu, Xiaowei Cheng, Pengcheng Xu, Xinxin Li, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Adv. Funct. Mater. , 2018, 1705268>> Fulltext Link659

Near-Infrared Triggered Decomposition of Nanocapsules with High Tumor Accumulation and Stimuli Responsive Fast Elimination
Tiancong Zhao,Peiyuan Wang, Qin Li, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, FanZhang, Xiaomin Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew.Chem. Int.Ed. , 2018, 57, 2611 –2615 >> Fulltext Link658

A template-catalyzed in situ polymerization and co-assembly strategy for rich nitrogen-doped mesoporous carbon
Yang Liu, Zhengren Wang, Wei Teng, Hongwei Zhu, Jinxiu Wang, Ahmed Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Wei Li, Yonghui Deng* and Dongyuan Zhao*
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3162-3170 >> Fulltext Link
版权所有 © The Zhao Group