homepage  Publications  2016-2017
 
2016-2017
656

Enhancement of gemcitabine against pancreatic cancer by loading in mesoporous silica vesicles
Jun-Tao Dai, Yu Zhang, Heng-Chao Li, Yong-Hui Deng, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, De-Liang Fu*, Yong-Jian Jiang*, Dong-Yuan Zhao
Chin. Chem. Lett., 2017, 28, 531-536>> Fulltext Link655

Aerosol synthesis of trivalent titanium doped titania/carbon composite microspheres with superior sodium storage performance
Doudou Guan, Qiang Yu, Chang Xu, Chunjuan Tang, Liang Zhou*, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai*
Nano Res., 2017,  10(12), 4351>> Fulltext Link654

N-doped carbon hollow microspheres for metal-free quasi-solid-state full sodium-ion capacitors
Chun Wang, Faxing Wang, Zaichun Liub, Yujuan Zhao, Yong Liu, Qin Yue, Hongwei Zhu, Yonghui Deng*, Yuping Wu*, Dongyuan Zhao*
Nano Energy, 2017, 41, 674-680>> Fulltext Link653

Conformal Coating of Co/N-Doped Carbon Layers into Mesoporous Silica for Highly Efficient Catalytic Dehydrogenation–Hydrogenation Tandem Reactions
Zhujun Zhang, Xiangru Wei, Yan Yao, Zhi Chen, Aijian Zhang, Wei Li, Winston Duo Wu, Zhangxiong Wu*, Xiao Dong Chen, Dongyuan Zhao
Small, 2017, 13, 1702243>> Fulltext Link652

Unique hybrid Ni2P/MoO2@MoS2 nanomaterials as bifunctional non-noble-metal electro-catalysts for water splitting
Yang Wang, Timothy Williams, Thomas Gengenbach, Biao Kong, Dongyuan Zhao, Huanting Wang*, Cordelia Selomulya*
Nanoscale, 2017, 9, 17349-17356>> Fulltext Link651

One-pot synthesis of Ni nanoparticle/ordered mesoporous carbon composite electrode materials for electrocatalytic reduction of aromatic ketones
Zhi-Xia Zhang, Yupu Liu, Wang-Jun Meng, Jinxiu Wang, Wei Li*, Huan Wang*, Dongyuan Zhao, Jia-Xing Lu*
Nanoscale, 2017, 9, 17807-17813>> Fulltext Link650

Strategies for developing transition metal phosphides as heterogeneous electrocatalysts for water splitting
Yang Wang, Biao Kong, Dongyuan Zhao*, Huanting Wang*, Cordelia Selomuly*
Nano Today, 2017, 15, 26-55>> Fulltext Link649

Plasmolysis-Inspired Nanoengineering of Functional Yolk–Shell Microspheres with Magnetic Core and Mesoporous Silica Shell
Qin Yue, Jialuo Li, Yu Zhang, Xiaowei Cheng, Xiao Chen, Panpan Pan, Jiacan Su*, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
 J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (43), pp 15486–15493>> Fulltext Link648

Sandwich-structured TiO2 inverse opal circulates slow photons for tremendous improvement in solar energy conversion efficiency
Ehsan Eftekhari, Pierre Broisson, Nikhil Aravindakshan, Zhiqing Wu, Ivan S. Cole, Xiaomin Li, Dongyuan Zhao, Qin Li*
J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 12803-12810>> Fulltext Link647

Controllable Fabrication of Two-Dimensional Patterned VO2 Nanoparticle, Nanodome, and Nanonet Arrays with Tunable TemperatureDependent Localized Surface Plasmon Resonance
Yujie Ke, Xinglin Wen, Dongyuan Zhao, Renchao Che, Qihua Xiong, Yi Long*
ACS Nano, 2017, 11(7), 7542-7551>> Fulltext Link646

Mass Production of Monodisperse Carbon Microsphereswith Size-Dependent Supercapacitor Performance viaAqueous Self-Catalyzed Polymerization
Qiang Yu, Doudou Guan, Zechao Zhuang, Jiantao Li, Changwei Shi, Wen Luo, Liang Zhou*, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai*
ChemPlusChem, 2017, 82,872-878>> Fulltext Link645

Activation effect of silver nanoparticles on the photoelectrochemical performance of mesoporous TiO2 nanospheres photoanodes for water oxidation reaction
Prabhakarn Arunachalam*, Mabrook S. Amer, Mohamed A. Ghanem, Abdullah M. Al-Mayouf, Dongyuan Zhao
Int. J. of Hydrogen Energy, 2017, 42, 11346-11355>> Fulltext Link644

Intricate Hollow Structures: Controlled Synthesis and Applications in Energy Storage and Conversion
 Liang Zhou*, Zechao Zhuang, Huihui Zhao, Mengting Lin, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai*
Adv. Mater., 2017, 29, 1602914>> Fulltext Link
643

Three-dimensional interconnected mesoporous anatase TiO2 exhibiting unique photocatalytic performances
Weiyang Dong*, Youwei Yao, Li Li, Yaojun Sun, Weiming Hu, Guoshun Zhuang, Dongyuan Zhao, Shuwen Yan, Weihua Song
Appl.Catal. B: Environ., 2017, 217, 293-302>> Fulltext Link642

Directly anchoring Fe3C nanoclusters and FeNx sites in ordered mesoporous nitrogen-doped graphitic carbons to boost electrocatalytic oxygen reduction
Zhi Chen, Xingmin Gao, Xiangru Wei, Xinxia Wang, Yanguang Li, Tao Wu, Jun Guo, Qinfen Gu, Winston Duo Wu, Xiao Dong Chen, Zhangxiong Wu*, Dongyuan Zhao
Carbon, 2017, 121, 143-153>> Fulltext Link641

Speed up the absorption of viscous crude oil spill by Joule-heated sorbent design
Dongyuan Zhao*
Sci. China Chem., 2017, 60(8), 1113-1114>> Fulltext Link640

 Dumbbell-Shaped Bi-component MesoporousJanus SolidNanoparticles for Biphasic Interface Catalysis
Tianyu Yang, Lijuan Wei, Lingyan Jing, Jifen Liang, Xiaoming Zhang, Min Tang, Michael J. Monteiro, Ying (Ian) Chen, Yong Wang, Sai Gu, Dongyuan Zhao, Hengquan Yang*, Jian Liu*, G. Q. Max Lu
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 8459-8463>> Fulltext Link639

Mesoporous Silica Thin Membranes with Large Vertical Mesochannels for Nanosize-Based Separation
Yupu Liu, Dengke Shen, Gang Chen, Ahmed A. Elzatahry, Manas Pal, Hongwei Zhu, Longlong Wu, Jianjian Lin, Daifallah Al-Dahyan, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2017, 1702274>> Fulltext Link638

Facile Synthesis of Uniform Virus-like Mesoporous Silica Nanoparticles for Enhanced Cellular Internalization
Wenxing Wang, Peiyuan Wang, Xueting Tang, Ahmed A. Elzatahry, Shuwen Wang, Daifallah Al-Dahyan, Mengyao Zhao, Chi Yao, Chin-te Hung, Xiaohang Zhu, Tiancong Zhao, Xiaomin Li, Fan Zhang,* and Dongyuan Zhao*
ACS Cent. Sci., 2017, Just Accpted>> Fulltext Link


637

Mesoporous Tungsten Oxides with Crystalline Framework for Highly Sensitive and Selective Detection of Foodborne Pathogens
Yongheng Zhu, Yong Zhao, Junhao Ma, Xiaowei Cheng, Jing Xie, Pengcheng Xu, Haiquan Liu, Hongping Liu,Haijiao Zhang, Minghong Wu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc. , 2017, ASAP>> Fulltext Link


636

Degradation-Restructuring Induced Anisotropic Epitaxial Growth for Fabrication of Asymmetric Diblock and Triblock Mesoporous Nanocomposites
Xiaomin Li, Tiancong Zhao, Yang Lu, Peiyuan Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang*, Dongyuan Zhao*
Adv. Mater. , 2017,  1701652>> Fulltext Link


635

General Oriented Formation of Carbon Nanotubes from Metal–Organic Frameworks
Jiashen Meng, Chaojiang Niu, Linhan Xu, Jiantao Li, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Yuzhu Wu, Xiaoming Xu, Wenyi Chen, Qi Li, Zizhong Zhu*, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai*
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (24), pp 8212–8221>> Fulltext Link


634

Amorphous TiO2 Shells: A Vital Elastic Buffering Layer on Silicon Nanoparticles for High-Performance and Safe Lithium Storage
Jianping Yang, Yunxiao Wang, Wei Li, Lianjun Wang, Yuchi Fan, Wan Jiang, Wei Luo,* Yang Wang, Biao Kong, Cordelia Selomulya, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater. , 2017, 1700523>> Fulltext Link


633

Nanoscale zero-valent iron in mesoporous carbon (nZVI@C): stable nanoparticles for metal extraction and catalysis
Wei Teng, Jianwei Fan, Wei Wang, Nan Bai, Rui Liu, Yang Liu, Yonghui Deng, Biao Kong, Jianping Yang, Dongyuan Zhao*, Wei-xian Zhang*
 J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 4478>> Fulltext Link


632

Broadening microwave absorption via a multi-domain structure
Zhengwang Liu, Renchao Che*, Yong Wei, Yupu Liu, Ahmed A. Elzatahry, Daifallah Al. Dahyan, Dongyuan Zhao*
APL Mater., 2017, 5, 046104>> Fulltext Link631

Ordered Mesoporous Alumina with Ultra-Large Pores as an Efficient Absorbent for Selective Bioenrichment
Jing Wei, Yuan Ren, Wei Luo, Zhenkun Sun, Xiaowei Cheng, Yuhui Li, Yonghui Deng*, Ahmed A. Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Dongyuan Zhao*
Chem. Mater., 2017, 29, 2211-2217>> Fulltext Link


630

Near-Infrared-Activated Upconversion Nanoprobes for Sensitive Endogenous Zn2+ Detection and Selective On-Demand Photodynamic Therapy
Ping Hu, Rui Wang, Lei Zhou, Lei Chen, Qingsheng Wu, Ming-Yong Han, Ahmed Mohamed El-Toni, Dongyuan Zhao and Fan Zhang*
Anal. Chem., 2017, 89, 3492-3500>> Fulltext Link


629

Nanoengineering of Core-Shell Magnetic Mesoporous Microspheres with Tunable Surface Roughness
Qin Yue, Yu Zhang, Yongjian Jiang, Jialuo Li, Hongwei Zhang, Chengzhong Yu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 4954-4961>> Fulltext Link


628

Synthesis of ZSM-5 aggregates made of zeolite nanocrystals through a simple solvent-free method
Wei Luo, Xuanyu Yang, Zhengren Wang, Wenfeng Huang, Jinyang Chen, Wan Jiang, Lianjun Wang, Xiaowei Cheng*, Yonghui Deng, Dongyuan Zhao
Microp. Mesop. Mater., 2017, 243, 112-118>> Fulltext Link


627

Magnetic mesoporous nanospheres anchored with LyP-1 as an efficient pancreatic cancer probe
Yongjian Jiang, Shaojun Liu, Yu Zhang, Hengchao Li, Hang He, Juntao Dai, Tao Jiang*, Weihang Ji, Daoying Geng, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Deliang Fu*, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Biomaterials, 2017, 115, 9-18>> Fulltext Link

626

X-ray standing wave enhanced scattering from mesoporous silica thin films
Longlong Wu, Yupu Liu, Xiao Wang, Geng Wang, Dongyuan Zhao, Gang Chen*
Appl. Phys. Lett., 2017, 110, 041603>> Fulltext Link


625

New Insight into the Synthesis of Large-Pore Ordered Mesoporous Materials
Jing Wei, Zhenkun Sun, Wei Luo, Yuhui Li, Ahmed A. Elzatahry, Abdullah M. Al-Enizi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(5), pp 1706–1713>> Fulltext Link


624

Intracellular and in Vivo Cyanide Mapping via Surface Plasmon Spectroscopy of Single Au–Ag Nanoboxes
Peiyuan Wang, Yujie Bai, Chi Yao, Xiaomin Li, Lei Zhou, Wenxing Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Jian Zi, Dongyuan Zhao, Lei Shi*, and Fan Zhang*
Anal. Chem., 2017,  89 (4), pp 2583–2591>> Fulltext Link


623

Mesoporous TiO2@N-doped Carbon Composite Nanospheres Synthesized by Direct Carbonization of Surfactants after Sol-gel Process for Superior Lithium Storage
Hongwei Zhu, Yunke Jing, Manas Pal, Yupu Liu, Yang Liu, Jinxiu Wang, Fan Zhang* and Dongyuan Zhao*
Nanoscale, 2017, 9, 1539-1546>> Fulltext Link


622

Constructing Three-Dimensional Mesoporous Bouquet-Posy-Like TiO2 Superstructures with Radially Oriented Mesochannels and Single-crystal Walls
Yong Liu, Kun Lan, Shushuang Li, Yongmei Liu, Biao Kong, Geng Wang, Pengfei Zhang, Ruicong Wang, Haili He, Yun Ling, Abdullah M. Al-Enizi, Ahmed A. Elzatahry, Yong Cao, Gang Chen, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (1), pp 517–526>> Fulltext Link


621

Phenyl-functionalized mesoporous silica materials for the rapid and efficient removal of phthalate esters
Jianwei Fan, Xiaomin Wang, Wei Teng*, Jianping Yang, Xianqiang Ran, Xiao Gou, Nan Bai, Menghua Lv, Huawei Xu, Guangming Li, Weixian Zhang, Dongyuan Zhao
J. Colloid Interf. Sci., 2017, 487, 354-359>> Fulltext Link


620

Direct Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage
Biao Kong, Lianhai Zu, Chengxin Peng*, Yan Zhang, Wei Zhang, Jing Tang, Cordelia Selomulya, Liudi Zhang, Hanxing Chen, Yang Wang, Yang Liu, Haili He, Jing Wei, Xiaocheng Lin, Wei Luo, Jianping Yang, Zaiwang Zhao, Yong Liu, Jinhu Yang*, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (50), pp 16533–16541>> Fulltext Link


619

China: A Big Player in a Small World
 Dongyuan Zhao
ACS Cent. Sci., 2016, 2 (9), pp 577–578>> Fulltext Link


618

Achieving High-Performance Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries With S@Interconnected Mesoporous       Carbon Hollow Nanospheres
Yun-Xiao Wang, Jianping Yang, Weihong Lai, Shu-Lei Chou*, Qin-Fen Gu, Hua Kun Liu, Dongyuan Zhao, and Shi Xue Dou
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (51), pp 16576–16579>> Fulltext Link


617

Chelation-assisted soft-template synthesis of ordered mesoporous zinc oxides for low concentration gas sensing
Xinran Zhou, Yongheng Zhu, Wei Luo, Yuan Ren, Pengcheng Xu, Ahmed A. Elzatahry, Xiaowei Cheng, Abdulaziz Alghamdi,  Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 15064-15071>> Fulltext Link


616

Hierarchical ordered macro/mesoporous titania with a highly interconnected porous structure for efficient photocatalysis
Tao Zhao, Yuan Ren, Jianping Yang, Lianjun Wang, Wan Jiang, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng, Dongyuan Zhao, Wei Luo*
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 16446-16453>> Fulltext Link


615

Amphiphilic Block Copolymer Templated Synthesis of Mesoporous Indium Oxides with Nanosheet-Assembled Pore Walls
Yuan Ren, Xinran Zhou, Wei Luo, Pengcheng Xu, Yongheng Zhu, Xinxin Li, Xiaowei Cheng, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2016, 28(21), 7997-8005>> Fulltext Link


614

Controlled Synthesis of Ordered Mesoporous Carbon-Cobalt Oxide Nanocomposites with Large Mesopores and Graphitic Walls
Zhengren Wang, Yongheng Zhu, Wei Luo, Yuan Ren, Xiaowei Cheng, Pengcheng X, Xinxin L, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2016, 28(21), 7773-7780>> Fulltext Link


613

A facile biliquid-interface co-assembly synthesis of mesoporous vesicles with large pore sizes
Yu Zhang, Qin Yue, Yongjian Jiang*, Wei Luo*, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
CrystEngComm, 2016, 18, 4343-4348>> Fulltext Link


612

Enhanced sequestration of large-sized dissolved organic micropollutants in polymeric membranes incorporated with mesoporous carbon
Wei Teng, Nan Bai, Jianwei Fan, Dandan Li, Rui Liu, Jianping Yang, Wei-xian Zhang*, Dongyuan Zhao*
RSC Adv., 2016, 6, 81477-81484>> Fulltext Link


611

Ordered, Highly Zeolitized Mesoporous Aluminosilicates Produced by a Gradient Acidic Assembly Growth Strategy in a Mixed Template System
Arepati Azhati, Songhai Xie, Weiwen Wang, Ahmed A. Elzatahry, Yueer Yan, Jian Zhou, Dhaifallah Al-Dhayan, Yahong Zhang*, Yi Tang, Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2016, 28(13), 4859-4866>> Fulltext Link


610

Interfacial engineering of magnetic particles with porous shells: Towards magnetic core - Porous shell microparticles
Zhenkun Sun, Xinran Zhou, Wei Luo, Qin Yue, Yu Zhang, Xiaowei Cheng, Wei Li ,Biao Kong, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Nano Today, 2016, 11, 464-482>> Fulltext Link


609

Direct Heating Amino Acids with Silica: A Universal Solvent-Free Assembly Approach to Highly Nitrogen-Doped Mesoporous Carbon Materials
Xingmin Gao, Zhi Chen, Yan Yao, Mengyuan Zhou, Yong Liu, Jinxiu Wang, Winston Duo Wu, Xiao Dong Chen, Zhangxiong Wu*, Dongyuan Zhao
Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 6649-6661>> Fulltext Link


608

Synthesis of Monodisperse Mesoporous TiO2 Nanospheres from a Simple Double-Surfactant Assembly-Directed Method for Lithium Storage
Hongwei Zhu, Yesheng Shang, Yunke Jing, Yang Liu, Yupu Liu, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang*, Dongyuan Zhao*
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8(38), 25586-25594>> Fulltext Link


607

Ordered Mesoporous Carbonaceous Materials with Tunable Surface Property for Enrichment of Hexachlorobenzene
Jianwei Fan, Xianqiang Ran, Yuan Ren, Chun Wang, Jianping Yang, Wei Teng, Liyin Zou, Yu Sun, Bin Lu*, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Langmuir, 2016, 32(39), 9922-9929>> Fulltext Link


606

A Quasi-Solid-State Li-Ion Capacitor Based on Porous TiO2 Hollow Microspheres Wrapped with Graphene Nanosheets
Faxing Wang, Chun Wang, Yujuan Zhao, Zaichun Liu, Zheng Chang, Lijun Fu, Yusong Zhu*, Yuping Wu*, Dongyuan Zhao*
Small, 2016, 12(45), 6207-6213>> Fulltext Link


605

A Micelle Fusion–Aggregation Assembly Approach to Mesoporous Carbon Materials with Rich Active Sites for Ultrasensitive Ammonia Sensing
Wei Luo, Tao Zhao, Yuhui Li, Jing Wei, Pengcheng Xu, Xinxin Li, Youwei Wang, Wenqing Zhang, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, Lianjun Wang, Wan Jiang, Yong Liu, Biao Kong, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (38), pp 12586–12595>> Fulltext Link


604

Synthesis of 2D-Mesoporous-Carbon/MoS2 Heterostructures with Well-Defined Interfaces for High-Performance Lithium-Ion Batteries
Yin Fang, Yingying Lv, Feng Gong, Ahmed A. Elzatahry, Gengfeng Zheng, and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2016, ASAP>> Fulltext Link


603

Scalable synthesis of mesoporous titania microspheres via spray-drying method
Manas Pal, Li Wan, Yongheng Zhu, Yupu Liu, Yang Liu, Wenjun Gao, Yuhui Li, Gengfeng Zheng, Ahmed A. Elzatahry,         Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao*
Journal of Colloid and Interface Science, 2016, 479, 150–159>> Fulltext Link


602

Template Synthesis of Metal Tungsten Nanowire Bundles with High Field Electron Emission Performance
Yong Liu, Kun Lan,  Mahir H. Es-Saheb, Ahmed A. Elzatahry* and Dongyuan Zhao*
RSC Adv., 2016, 6, 62668-62674>> Fulltext Link


601

Carbon functionalized mesoporous silica-based gas sensors for indoor volatile organic compounds
Yupu Liu, Junchen Chen, Wei Li, Dengke Shen, Yujuan Zhao, Manas Pal, Haijun Yu, Bo Tu, Dongyuan Zhao
Journal of Colloid and Interface Science, 2016, 477, 54-63>> Fulltext Link


600

Capping agent-free highly dispersed noble metal nanoparticles supported in ordered mesoporous carbon with short channels and their catalytic applications
Wenjun Gao, Siwen Li, Manas Pal, Yong Liu, Xiaoyue Wan, Wei Li, Shuai Wang, Changyao Wang,;Gengfeng Zheng* and Dongyuan Zhao*
RSC Adv., 2016, 6, 61064-61072>> Fulltext Link


599

Facile strategy for controllable synthesis of stable mesoporous black TiO2 hollow spheres with efficient solar-driven photocatalytic hydrogen evolution
Weiyao Hu, Wei Zhou,* Kaifu Zhang, Xiangcheng Zhang, Lei Wang, Baojiang Jiang, Guohui Tian, Dongyuan Zhao, Honggang Fu*
J. Mater. Chem. A , 2016, 4, 7495-7502>> Fulltext Link


598

Mesoporous Materials for Energy Conversion and Storage Devices
Wei Li, Jun Liu*, Dongyuan Zhao*
Nat. Rev. Mater. , 2016, 16023>> Fulltext Link


597

Core-shell silicon@mesoporous TiO2 heterostructure: Towards solar-powered photoelectrochemical conversion
Manas Pal, Hao Wu, Yunke Jing, Xiaomin Li, Hongwei Zhu, Changyao Wang, Shuai Wang, Abdullah Al-Enizi, Yonghui Deng, Gengfeng Zheng* and Dongyuan Zhao*
ChemNanoMat, 2016, 2, 647-651>> Fulltext Link


596

The dual roles of functional groups in the photoluminescence of graphene quantum dots
Shujun Wang, Ivan S. Cole, Dongyuan Zhao and Qin Li*
Nanoscale, 2016, 8, 7449-7458>> Fulltext Link


595

Asymmetrically porous anion exchange membranes with an ultrathin selective layer for rapid acid recovery
Xiaocheng Lin, Ezzatollah Shamsaei, Biao Kong, Jefferson Zhe Liu, Dongyuan Zhao, Tongwen Xu, Zongli Xie, Christopher D. Easton, Huanting Wang*
Journal of Membrane Science, 2016, 510, 437-446>> Fulltext Link


594

Surfactant-Templating Strategy for Ultrathin Mesoporous TiO2 Coating on Flexible Graphitized Carbon Supports for  High-Performance Lithium-Ion Battery
Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Wei Luo, Kun Lan, Pengfei Zhang, Jianwei Fan,Yong Wei, Chun Wang, Yonghui Deng,  Gengfeng Zheng, Fan Zhang, Yun Tang, Liqiang Mai, Dongyuan Zhao*
Nano Energy, 2016, 25, 80-90>> Fulltext Link


593

A Versatile In-situ Etching-Growth Strategy for Synthesis of Yolk-Shell Structured Periodic Mesoporous Organosilica Nanocomposites
Yong Wei, Xiaomin Li, Ahmed A. Elzatahry, Renyuan Zhang, Wenxing Wang, Xueting Tang, Jianping Yang, Jinxiu Wang, Daifallah Al-Dahyan, Dongyuan Zhao*
RSC Advances, 2016, 6, 51470-51479>> Fulltext Link


592

Synthesis of Ordered Mesoporous Silica with Tunable Morphologies and Pore Sizes via a Nonpolar Solvent-Assisted Stöber Method
Xiqing Wang, Yu Zhang, Wei Luo, Ahmed A. Elzatahry, Xiaowei Cheng, Abdulaziz Alghamdi, Aboubakr M. Abdullah,Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2016, 28 (7), pp 2356–2362>> Fulltext Link


591

Preparation of Mesoporous TiO2–C Composites as an Advanced Ni Catalyst Support for Reduction of 4-nitrophenol
Wenjun Gao, Wei Li, Zhaoteng Xue, Manas Pal, Yong Liu, Chun Wang, Jinxiu Wang, Shuai Wang, Xiaoyue Wan, Yang Liu,   Dongyuan Zhao*
New J. Chem., 2016, 40, 4200-4205>> Fulltext Link


590

Facile Fabrication of Dendritic Mesoporous SiO2@CdTe@SiO2 Fluorescent Nanoparticles for Bioimaging
Shaohua Zhang, Ling Wen, Jianping Yang, Jianfeng Zeng, Qiao Sun, Zhen Li,* Dongyuan Zhao, and Shixue Dou
Part. Part. Syst. Charact. , 2016, 33, 261-270>> Fulltext Link


589

Ordered Mesoporous Silica/Polyvinylidene Fluoride Composite Membranes for Effective Removal of Water               Contaminants
Jianwei Fan, Dandan Li, Wei Teng, Jianping Yang, Yong Liu, Liangliang Liu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi,           Yonghui Deng,* Guangming Li, Wei-xian Zhang, and Dongyuan Zhao
J. Mater. Chem. A , 2016, 4, 3850>> Fulltext Link


588

Reduction of Plutonium in Acidic Solutions by Mesoporous Carbons
Tashi Parsons-Moss, Stephen Jones, Jinxiu Wang, Zhangxiong Wu, Eva Uribe, Dongyuan Zhao, Heino Nitsche
J. Radioanal. Nucl. Chem., 2016, 307, 2593–2601>> Fulltext Link587

Hollow TiO2–X Porous Microspheres Composed of Well Crystalline Nanocrystals for High-Performance Lithiumion   Batteries
Chun Wang, Faxing Wang, Yujuan Zhao, Yuhui Li, Qin Yue, Yupu Liu, Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Abdullah Al-Enizi,       Yuping Wu, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao*
Nano Research, 2016, 9(1): 165–173>> Fulltext Link


586

Filtration Shell Mediated Power Density Independent Orthogonal Excitations–Emissions Upconversion Luminescence
Xiaomin Li, Zhenzhen Guo, Tiancong Zhao, Yang Lu, Lei Zhou, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*
Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2464 –2469>> Fulltext Link


585

Periodic Mesoporous Organosilica Nanocubes with Ultrahigh Surface Areas for Efficient CO2 Adsorption
Yong Wei, Xiaomin Li, Renyuan Zhang, Yong Liu, Wenxing Wang, Yun Ling, Ahmed Mohamed El-Toni, Dongyuan Zhao
Scientific Reports, 2016, 6, 20769>> Fulltext Link


584

Ordered Macro/Mesoporous TiO2 Hollow Microspheres with Highly Crystalline Thin Shells for High-Efficiency Photoconversion
Yong Liu, Kun Lan, Abdulaziz A. Bagabas, Pengfei Zhang, Wenjun Gao, Jingxiu Wang, Zhenkun Sun, Jianwei Fan, Ahmed A. Elzatahry,* and Dongyuan Zhao*
Small, 2016, 12, 860-867>> Fulltext Link


583

Preparation of Secondary Mesopores in Mesoporous Anatase-Silica Nanocomposites with Unprecedented-High Photocatalytic Degradation Performances
Weiyang Dong,* Yaojun Sun, Weiming Hua, Youwei Yao, Guoshun Zhuang, Xinchun Lv, Qingwei Ma, and Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 964–976>> Fulltext Link


582

Incorporation of well-dispersed sub-5-nm graphitic pencil nanodots into ordered mesoporous frameworks
Biao Kong, Jing Tang, Yueyu Zhang, Tao Jiang, Xingao Gong, Chengxin Peng, Jing Wei, Jianping Yang, YongchengWang, Xianbiao Wang, Gengfeng Zheng*, Cordelia Selomulya*, and Dongyuan Zhao*
Nature Chem., 2016, 8, 171–178>> Fulltext Link版权所有 © The Zhao Group