homepage  Publications  2010-2011
 
2010-2011
415
Fluorescence Upconversion Microbarcodes for Multiplexed Biological Detection: Nucleic Acid Encoding
Fan Zhang*, Qihui Shi, Yichi Zhang, Yifeng Shi, Kunlun Ding, Dongyuan Zhao, Galen D. Stucky,*
Adv. Mater.,2011, 23 (33), 3775-3779>> Fulltext Link


414
Rare-Earth Upconverting Nanobarcodes for Multiplexed Biological Detection
Fan Zhang* Robert C. Haushalter, Robert W. Haushalter, Yifeng Shi, Yichi Zhang, Kunlun Ding, Dongyuan Zhao, Galen D. Stucky*
Small,2011, 7 (14), 1972-1976>> Fulltext Link


413
A Solvent Evaporation Induced Aggregating Assembly Approach to Three-Dimensional Ordered Mesoporous Silica with Ultralarge Accessible Mesopores
Jing Wei, Hai Wang, Yonghui Deng*, Zhenkun Sun, Lin Shi, Bo Tu, Mohammad Luqman, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc.,2011, 133 (50), 20369–20377>> Fulltext Link


412
Direct imaging of the layer-by-layer growth and rod-unit repairing defects of mesoporous silica SBA-15 by cryo-SEM
Renchao Che, Dong Gu, Lin Shi and Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem., 2011, 21, 17371-17381>> Fulltext Link


411
Core-shell Ag@SiO2@mSiO2 mesoporous nanocarriers for metal-enhanced fluorescence
Jianping Yang, Fan Zhang*, Yiran Chen, Sheng Qian, Pan Hu, Wei Li, Yonghui Deng, Yin Fang, Lu Han, Mohammad Luqman and Dongyuan Zhao*
Chem. Commun., 2011, 47, 11618-11620>> Fulltext Link


410
Carbon Materials for Chemical Capacitive Energy Storage
Yunpu Zhai, Yuqian Dou, Dongyuan Zhao*, Pasquale F. Fulvio, Richard T. Mayes and Sheng Dai*
Adv. Mater., 2011, 23(42), 4828-4850>> Fulltext Link


409

Hydrothermal Etching Assisted Crystallization: A Facile Route to Functional Yolk-Shell Titanate Microspheres with Ultrathin Nanosheets-Assembled Double Shells
Wei Li, Yonghui Deng*, Zhangxiong Wu, Xufang Qian, Jianping Yang, Yao Wang, Dong Gu, Fan Zhang, Bo Tu, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc.,2011,133 (40), 15830–15833>> Fulltext Link408

Free-Standing Mesoporous Carbon Thin Films with Highly Ordered Pore Architectures for Nanodevices
Dan Feng, Yingying Lv, Zhangxiong Wu, Yuqian Dou, Lu Han, Zhenkun Sun, Yongyao Xia, Gengfeng Zheng*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc.,2011, 133 (38), 15148–15156 >> Fulltext Link407

Container Effect in Nanocasting Synthesis of Mesoporous Metal Oxides
Xiaohong Sun, Yifeng Shi*, Peng Zhang, Chunming Zheng, Xinyue Zheng, Fan Zhang, Yichi Zhang, Naijia Guan, Dongyuan Zhao, and Galen D. Stucky*
J. Am. Chem. Soc.,2011, 133 (37), 14542–14545 >> Fulltext Link406

Controllable fabrication of uniform core–shell structured zeolite@SBA-15 composites
Xufang Qian, Junming Du, Bin Li, Min Si, Yisu Yang, Yuanyuan Hu, Guoxing Niu, Yahong Zhang, Hualong Xu, Bo Tu, Yi Tang and Dongyuan Zhao*
Chem. Sci., 2011, 2, 2006-2016 >> Fulltext Link405

Advanced electron microscopy characterization for pore structure of mesoporous materials; a study of FDU-16 and FDU-18
Miia Klingstedt, Keiichi Miyasaka*, Kosuke Kimura, Dong Gu, Ying Wan, Dongyuan Zhao and Osamu Terasaki*
J. Mater. Chem., 2011, 21, 13664-13671>> Fulltext Link404

Multiwall carbon nanotube@mesoporous carbon with core-shell configuration: a well-designed composite-structure toward electrochemical capacitor application
Xufang Qian, Yingying Lv, Wei Li, Yongyao Xia and Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem., 2011,21, 13025-13031 >> Fulltext Link403

Synthesis of well-dispersed layered double hydroxide core@ordered mesoporous silica shell nanostructure (LDH@mSiO2) and its application in drug delivery
Haifeng Bao, Jianping Yang, Yan Huang, Zhi Ping Xu, Na Hao, Zhangxiong Wu, Gao Qing (Max) Lu and Dongyuan Zhao*
NanoScale, 2011,3, 4069-4073>> Fulltext Link402

Synthesis of hierarchically nanoporous silica films for controlled drug loading and release
Ming Xu, Dan Feng, Rui Dai, Haoyu Wu, Dongyuan Zhao and Gengfeng Zheng*
NanoScale, 2011,3, 3329-3333 >> Fulltext Link401

Facile synthesis of mesoporous carbon nitrides using the incipient wetness method and the application as hydrogen adsorbent
Sung Soo Park, Sang-Wook Chu, Chunfeng Xue, Dongyuan Zhao and Chang-Sik Ha*
J. Mater. Chem., 2011, 21, 10801-10807>> Fulltext Link400

Kilogram-scale synthesis of ordered mesoporous carbons and their electrochemical performance
Jinxiu Wang, Chunfeng Xue, Yingying Lv, Fan Zhang*, Bo Tu and Dongyuan Zhao
Carbon, 2011, 49(13), 4580-4588>> Fulltext Link399

Synthesis of ordered mesoporous alumina with large pore sizes and hierarchical structure
Qingling Wu, Fan Zhang*, Jianping Yang, Qiang Li, Bo Tu and Dongyuan Zhao*
Microporous and Mesoporous Materials, 2011, 143(23), 406-412>> Fulltext Link398

Microwave Assisted Preparation of Efficient Activated Carbon from Grapevine Rhytidome for the Removal of Methyl Violet from Aqueous Solution
Mahtab Hejazifar, Saeid Azizian*, Hassan Sarikhani, Qiang Li and Dongyuan Zhao
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2011, 92(1), 258-266>> Fulltext Link397

A facile one-pot synthesis of uniform core–shell silver nanoparticle@mesoporous silica nanospheres
Lu Han, Hao Wei, Bo Tu* and Dongyuan Zhao*
Chem. Commun., 2011, 47, 8536-8538>> Fulltext Link396

A zinc(II) metal–organic framework based on triazole and dicarboxylate ligands for selective adsorption of hexane isomers
Yun Ling, Zhen-Xia Chen, Fu-Peng Zhai, Ya-Ming Zhou*, Lin-Hong Weng and Dong-Yuan Zhao*
Chem. Commun., 2011, 47, 7197-7199>> Fulltext Link395

Two Novel Zinc(II) Metal–Organic Frameworks Based on Triazole-Carboxylate Shared Paddle-Wheel Units: Synthesis, Structure, and Gas Adsorption
Yun Ling, Zhenxia Chen, Hua Zheng, Yaming Zhou*, Linhong Weng, and Dongyuan Zhao
Crystal Growth & Design, 2011, 11 (7), 2811–2816>> Fulltext Link394

Extension of The Stober Method to the Preparation of Monodisperse Resorcinol–Formaldehyde Resin Polymer and Carbon Spheres
Jian Liu, Shi Zhang Qiao*, Hao Liu, Jun Chen, Ajay Orpe, Dongyuan Zhao and Gao Qing (Max) Lu*
Angew. Chem. Int. Ed. , 2011, 50, 5947 –5951>> Fulltext Link393

Magnetically responsive ordered mesoporous materials: A burgeoning family of functional composite nanomaterials
Yonghui Deng, Yue Cai, Zhenkun Sun and Dongyuan Zhao*
Chemical Physics Letters, 2011, 510(1-3), 1-13>> Fulltext Link392

Ordered mesoporous carbon/sulfur nanocomposite of highper formances as cathode forlithium–sulfurbattery
Shu-Ru Chen, Yun-Pu Zhai, Gui-Liang Xu, Yan-Xia Jiang, Dong-Yuan Zhao*, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun*
Electrochimica Acta, 2011, ASAP>> Fulltext Link391

A Self-Template Strategy for the Synthesis of Mesoporous Carbon Nanofibers as Advanced Supercapacitor Electrodes
Wei Li, Fan Zhang, Yuqian Dou, Zhangxiong Wu, Haijing Liu, Xufang Qian, Dong Gu, Yongyao Xia, Bo Tu*, Dongyuan Zhao*
Adv. Energy Mater., 2011, 1(3), 382-386>> Fulltext Link390

Facile Synthesis of Transparent Mesostructured Composites and Corresponding Crack-free Mesoporous Carbon/Silica Monoliths
Hao Wei, Yingying Lv, Lu Han, Bo Tu*, and Dongyuan Zhao*
Chem. Mater., 2011, 23 (9), 2353–2360>> Fulltext Link389

Dual-template synthesis of magnetically-separable hierarchically-ordered porous carbons by catalytic graphitization
Chun-hsien Huang, Ruey-an Doong*, Dong Gu, Dongyuan Zhao
Carbon, 2011, 49(9), 3055-3064>> Fulltext Link388

Impact of Film Thickness on the Morphology of Mesoporous Carbon Films Using Organic-Organic Self-Assembly
Bryan D. Vogt*, Vicki L. Chavez, Mingzhi Dai, M. Regina Croda Arreola, Lingyan Song, Dan Feng, Dongyuan Zhao, Ginusha M. Perera, and Gila E. Stein*
Langmuir, 2011, 27 (9), 5607–5615>> Fulltext Link387

Ordered mesoporous non-oxide materials
Yifeng Shi, Ying Wan* and Dongyuan Zhao*
Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 3854-3878>> Fulltext Link386

Significantly Enhanced CO2/CH4 Separation Selectivity within a 3D Prototype Metal–Organic Framework Functionalized with OH Groups on Pore Surfaces at Room Temperature
Zhenxia Chen, Shengchang Xiang, Hadi D. Arman, Peng Li, Dongyuan Zhao*, Banglin Chen*
Eur. J. Inorg. Chem., 2011, 14, 2227–2231>> Fulltext Link385

Hierarchically Ordered Macro-/Mesoporous Silica Monolith: Tuning Macropore Entrance Size for Size-Selective Adsorption of Proteins
Zhenkun Sun, Yonghui Deng*, Jing Wei, Dong Gu, Bo Tu, and Dongyuan Zhao*
Chem. Mater., 2011, 23 (8), 2176–2184>> Fulltext Link384

Three-Dimensional Pillar-Layered Copper(II) Metal-Organic Framework with Immobilized Functional OH Groups on Pore Surfaces for Highly Selective CO2/CH4 and C2H2/CH4 Gas Sorption at Room Temperature
Zhenxia Chen, Shengchang Xiang, Hadi D. Arman, Jalal U. Mondal, Peng Li, Dongyuan Zhao*, and Banglin Chen*
Inorg. Chem., 2011, 50 (8), 3442–3446>> Fulltext Link383

Ligand-Assisted Assembly Approach to Synthesize Large-Pore Ordered Mesoporous Titania with Thermally Stable and Crystalline Framework
Junyong Zhang, Yonghui Deng*, Dong Gu, Shutao Wang, Lan She, Renchao Che, Zhong-Sheng Wang, Bo Tu, Songhai Xie, Dongyuan Zhao*
Adv. Energy Mater., 2011, 1(2), 241-248>> Fulltext Link382

Extensive Inspection of an Unconventional Mesoporous Silica Material at All Length-Scales
Pei Yuan, Junliang Sun, Hongyi Xu, Liang Zhou, Jizi Liu, DaLiang Zhang, Yunhua Wang, Kevin S. Jack, John Drennan, Dongyuan Zhao, Gaoqing Lu, Xiaodong Zou*, Jin Zou*, and Chengzhong Yu*
Chem. Mater., 2011, 23 (2), 229–238>> Fulltext Link381

Mesoporous Biocompatible and Acid-Degradable Magnetic Colloidal Nanocrystal Clusters with Sustainable Stability and High Hydrophobic Drug Loading Capacity
Bin Luo, Shuai Xu, An Luo, Wen-Rui Wang, Shi-Long Wang, Jia Guo, Yao Lin, Dong-Yuan Zhao, and Chang-Chun Wang*
ACS Nano, 2011, 5 (2), 1428–1435>> Fulltext Link380

Ordered mesoporous materials as adsorbents
Zhangxiong Wu and Dongyuan Zhao*
Chem. Commun., 2011, 47, 3332-3338>> Fulltext Link379

One-pot generation of mesoporous carbon supported nanocrystalline calcium oxides capable of efficient CO2 capture over a wide range of temperatures
Zhangxiong Wu, Na Hao, Gongkui Xiao, Liying Liu, Paul Webley* and Dongyuan Zhao*
Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 2495-2503>> Fulltext Link378

Synthesis of ordered mesostructured polymer–organosilica composites by the triconstituent co-assembly method
Na Hao, Zhangxiong Wu, Paul A. Webley*, Dongyuan Zhao*
Materials Letters, 2011, 65(4), 624-627 >> Fulltext Link377

Micro-Channel Development and Hydrogen Adsorption Properties in Templated Microporous Carbons Containing Platinum Nanoparticles
Yunxia Yang, Craig M. Brown, Chunxia Zhao, Alan L. Chaffee, Burke Nick, Dongyuan Zhao, Paul A. Webley*, Jacob Schalch, Jason M. Simmons, Yun Liu, Jae-Hyuk Her, C.E. Buckley, Drew A. Sheppard
Carbon, 2011,49(4), 1305-1317>> Fulltext Link376

Synthesis of mesoporous carbon spheres with a hierarchical pore structure for the electrochemical double-layer capacitor
Qiang Li, Rongrong Jiang, Yuqian Dou, Zhangxiong Wu, Tao Huang, Dan Feng, Jianping Yang, Aishui Yu, Dongyuan Zhao*
Carbon, 2011,49(4),1248-1257>> Fulltext Link375

Soft-template synthesis of ordered mesoporous carbon/nanoparticle nickel composites with a high surface area
Yunpu Zhai, Yuqian Dou, Xiaoxia Liu, Sung Soo Park, Chang-Sik Ha, Dongyuan Zhao*
Carbon, 2011,49(2), 545-555>> Fulltext Link374

A novel green phosphorescent silver(I) coordination polymer with three-fold interpenetrated CdSO4-type net generated via in situ reaction
Yun Ling, Zhen-Xia Chen, Ya-Ming Zhou*, Lin-Hong Weng and Dong-Yuan Zhao*
CrystEngComm, 2011, 13, 1504-1508>> Fulltext Link373

Synthesis of ordered mesoporous MgO/carbon composites by a one-pot assembly of amphiphilic triblock copolymers
Lan She, Jing Li, Ying Wan, Xiangdong Yao, Bo Tu and Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem., 2011, 21 (3), 795 - 800>> Fulltext Link372

N,N’-Diureylenepiperazine-Bridged Periodic Mesoporous Organosilica For Controlled Drug Delivery
Surendran Parambadath, Vijay Kumar Rana, Dongyuan Zhao, Chang-Sik Ha*
Microporous and Mesoporous Materials, 2011, 141(1-3), 94-101>> Fulltext Link371

Large-Pore Ordered Mesoporous Carbons with Tunable Structures and Pore Size Templated from Poly(ethylene oxide)-b-Poly(methyl methacrylate)
Jing Wei, Yonghui Deng, Junyong Zhang, Zhenkun Sun, Bo Tu and Dongyuan Zhao*
Solid State Sciences, 2011,13(4), 784-792>> Fulltext Link370

Robust conductive mesoporous carbon–silica composite films with highly ordered and oriented orthorhombic structures from triblock-copolymer template co-assembly
Lingyan Song , Dan Feng , Casey G. Campbell , Dong Gu , Aaron M. Forster , Kevin G. Yager , Nathaniel Fredin , Hae-Jeong Lee , Ronald L. Jones , Dongyuan Zhao* and Bryan D. Vogt *
J. Mater. Chem., 2010, 20, 1691-1701 >> Fulltext Link369

Syntheses of polyaniline/ordered mesoporous carbon composites with interpenetrating framework and their electrochemical capacitive performance in alkaline solution
Yu-Qian Dou, Yunpu Zhai, Haijing Liu, Yongyao Xia, Bo Tu, Dongyuan Zhao, Xiao-Xia Liu*
Journal of Power Sources, 2010, 196(3), 1608-1614>> Fulltext Link368

Controlled Synthesis and Functionalization of Ordered Large-Pore Mesoporous Carbons
Yonghui Deng, Yue Cai, Zhenkun Sun, Dong Gu, Jing Wei, Wei Li, Xiaohui Guo, Jianping Yang, Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2010, 20(21), 3658-3665>> Fulltext Link367

A Low-Concentration Hydrothermal Synthesis of Biocompatible Ordered Mesoporous Carbon Nanospheres with Tunable and Uniform Size
Yin Fang, Dong Gu, Ying Zou, Zhangxiong Wu, Fuyou Li, Renchao Che, Yonghui Deng, Bo Tu, Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49(43), 7987–7991>> Fulltext Link366

Facile synthesis of porous carbon nitride spheres with hierarchical three-dimensional mesostructures for CO2 capture
Qiang Li, Jianping Yang, Dan Feng, Zhangxiong Wu, Qingling Wu, Sung Soo Park, Chang-Sik Ha and Dongyuan Zhao*
Nano Res., 2010, 3(9): 632–642>> Fulltext Link365

A Microporous Metal–Organic Framework with Immobilized –OH Functional Groups within the Pore Surfaces for Selective Gas Sorption
Zhenxia Chen, Shengchang Xiang, Hadi D. Arman, Peng Li, Steven Tidrow, Dongyuan Zhao*, Banglin Chen*
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010, 24, 3745-3749>> Fulltext Link364

Ordered Mesoporous Crystalline γ-Al2O3 with Variable Architecture and Porosity from a Single Hard Template
Zhangxiong Wu, Qiang Li, Dan Feng, Paul A. Webley and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2010, 132 (34), 12042–12050>> Fulltext Link363

Free-standing and bridged amine-functionalized periodic mesoporous organosilica films
Sung Soo Park, Jeong Hun Shin, Dongyuan Zhao and Chang-Sik Ha*
J. Mater. Chem., 2010, 20, 7854-7858>> Fulltext Link362

Growth of Single-Crystal Mesoporous Carbons with Imm Symmetry
Dong Gu, Hans Bongard, Yan Meng, Keiichi Miyasaka, Osamu Terasaki, Fuqiang Zhang, Yonghui Deng, Zhangxiong Wu, Dan Feng, Yin Fang, Bo Tu, Ferdi Schth* and Dongyuan Zhao*
Chem. Mater., 2010, 22 (16), 4828–4833>> Fulltext Link361

Facile synthesis of highly stable and well-dispersed mesoporous ZrO2/carbon composites with high performance in oxidative dehydrogenation of ethylbenzene
Qiang Li, Jie Xu, Zhangxiong Wu, Dan Feng, Jianping Yang, Jing Wei, Qingling Wu, Bo Tu, Yong Cao and Dongyuan Zhao*
Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12, 10996-11003>> Fulltext Link360

Synthesis of Highly Stable and Crystalline Mesoporous Anatase by Using a Simple Surfactant Sulfuric Acid Carbonization Method
Renyuan Zhang, Bo Tu, Dongyuan Zhao*
Chemistry - A European Journal, 2010, 16(33), 9977–9981>> Fulltext Link359

Biosynthesis of biocompatible cadmium telluride quantum dots using yeast cells
Haifeng Bao, Na Hao, Yunxia Yang and Dongyuan Zhao*
Nano Research, 2010, 3, 481-489>> Fulltext Link358

Highly Hydrothermal Stability of Ordered Mesoporous Aluminosilicates Al-SBA-15 with High Si/Al Ratio
Qiang Li, Zhangxiong Wu, Bo Tu, Sung Soo Park, Chang-Sik Ha and Dongyuan Zhao*
Microporous and Mesoporous Materials, 2010, 135(1-3), 95-104>> Fulltext Link357

An unusual example of morphology controlled periodic mesoporous organosilica single crystals
Jing Li, Yong Wei, Yonghui Deng, Dong Gu, Xiaodi Yang, Lijuan Zhang, Bo Tu and Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem., 2010, 20, 6460 - 6463>> Fulltext Link356

Multifunctional Mesoporous Composite Microspheres with Well-Designed Nanostructure: A Highly Integrated Catalyst System
Yonghui Deng, Yue Cai, Zhenkun Sun, Jia Liu, Chong Liu, Jing Wei, Wei Li, Chang Liu, Yao Wang and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2010, 132 (24), 8466–8473>> Fulltext Link355

Facile Synthesis of Hierarchically Ordered Porous Carbon via in Situ Self-Assembly of Colloidal Polymer and Silica Spheres and Its Use as a Catalyst Support
Shiling Zhang, Ling Chen, Shuxue Zhou, Dongyuan Zhao and Limin Wu*
Chem. Mater., 2010, 22 (11), 3433–3440>> Fulltext Link354

Synthesis of easily shaped ordered mesoporous titanium-containing silica
Chao Yu, Huaqin Chu, Ying Wan* and Dongyuan Zhao
J. Mater. Chem., 2010, 20, 4705 - 4714>> Fulltext Link353

Stabilizing Surfactant Templated Cylindrical Mesopores in Polymer and Carbon Films through Composite Formation with Silica Reinforcement
Lingyan Song, Dan Feng, Hae-Jeong Lee, Chengqing Wang, Quanyan Wu, Dongyuan Zhao* and Bryan D. Vogt*
J. Phys. Chem. C, 2010, 114 (21), 9618–9626>> Fulltext Link352

A New Multidentate Hexacarboxylic Acid for the Construction of Porous Metal-Organic Frameworks of Diverse Structures and Porosities
Zhenxia Chen, Shengchang Xiang, Tengbiao Liao, Yongtai Yang, Yu-Sheng Chen, Yaming Zhou*, Dongyuan Zhao and Banglin Chen*
Crystal Growth & Design , 2010, 10 (6), 2775–2779>> Fulltext Link351

Highly ordered mesoporous carbon nanofiber arrays from a crab shell biological template and its application in supercapacitors and fuel cells
Hai-Jing Liu, Xiao-Ming Wang, Wang-Jun Cui, Yu-Qian Dou, Dong-Yuan Zhao and Yong-Yao Xia*
J. Mater. Chem., 2010, 20, 4223 - 4230>> Fulltext Link350

Comprehensive Study of Pore Evolution, Mesostructural Stability, and Simultaneous Surface Functionalization of Ordered Mesoporous Carbon (FDU-15) by Wet Oxidation as a Promising Adsorbent
Zhangxiong Wu, Paul A. Webley and Dongyuan Zhao*
Langmuir, 2010, 26 (12), 10277–10286>> Fulltext Link349

Nanoporous Niobium Phosphate Electrolyte Membrane for Low Temperature Fuel Cell
Zhanli Chai, Dehua Dong, Cheng Wang, Hongjie Zhang, Paul A. Webley, Dongyuan Zhao and Huanting Wang*
Journal of Membrane Science, 2010, 356(1-2), 147-153>> Fulltext Link348

Synthesis of uniform periodic mesoporous organosilica hollow spheres with large-pore size and efficient encapsulation capacity for toluene and the large biomolecule bovine serum albumin
Na Hao, Huanting Wang, Paul A. Webley* and Dongyuan Zhao*
Microporous and Mesoporous Materials, 2010, 132(3), 543-551>> Fulltext Link347

Photoluminescence modification in upconversion rare-earth fluoride nanocrystal array constructed photonic crystals
Fan Zhang, Yonghui Deng, Yifeng Shi, Renyuan Zhang and Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem., 2010, 20(19), 3895-3900>> Fulltext Link346

Synthesis of Carbonaceous Poly(furfuryl alcohol) Membrane for Water Desalination
Li He, Dan Li, Guangyou Zhang, Paul A. Webley, Dongyuan Zhao and Huanting Wang*
Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49 (9), 4175–4180>> Fulltext Link345

Synthesis of large pore phenyl-bridged mesoporous organosilica with thick walls by evaporation-induced self-assembly for efficient benzene adsorption
Na Hao, Yunxia Yang, Huanting Wang, Paul A. Webley, Dongyuan Zhao*
Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 346(2), 429-435>> Fulltext Link344

A metal-ion-assisted assembly approach to synthesize disulfide-bridged periodical mesoporous organosilicas with high sulfide contents and efficient adsorption
Na Hao, Lu Han, Yunxia Yang, Huanting Wang, Paul A. Webley*, Dongyuan Zhao*
Applied Surface Science, 2010, 256(17), 5334-5342>> Fulltext Link343

Impact of nanopore morphology on cell viability on mesoporous polymer and carbon surfaces
Vicki L. Chavez, Lingyan Song, Sutapa Barua, Xinxin Li, Quanyan Wu, Dongyuan Zhao, Kaushal Rege, Bryan D. Vogt*
Acta Biomaterialia, 2010, 6, 3035-3043>> Fulltext Link342

Cadmium Imidazolate Frameworks with Polymorphism, High Thermal Stability, and a Large Surface Area
Yun-Qi Tian*, Shi-Yan Yao, Dong Gu, Ke-Hui Cui, Dong-Wei Guo, Gao Zhang, Zhen-Xia Chen, Dong-Yuan Zhao*
Chemistry - A European Journal, 2010,16(4), 1137-1141>> Fulltext Link341

Synchronous role of coupled adsorption and photocatalytic oxidation on ordered mesoporous anatase TiO2–SiO2 nanocomposites generating excellent degradation activity of RhB dye
Weiyang Dong*,Chul Wee Lee, Xinchun Luc, Yaojun Sun, Weiming Hua, Guoshun Zhuang, Shicheng Zhang, Jianmin Chen, Huiqi Hou and Dongyuan Zhao*
Applied Catalysis B: Environmental, 2010, 95(3-4), 197-207>> Fulltext Link340

Hydrothermal Synthesis and Photoluminescence of Hierarchical Lead Tungstate Superstructures: Effects of Reaction Temperature and Surfactants
Xiaohui Guo*, Jianping Yang, Yonghui Deng, Hao Wei, Dongyuan Zhao*
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010,11, 1736 - 1742>> Fulltext Link339

Hydrothermal Stability of Mesostructured Cellular Silica Foams
Qiang Li, Zhangxiong Wu, Dan Feng, Bo Tu* and Dongyuan Zhao*
J. Phys. Chem. C, 2010, 114(11), 5012–5019>> Fulltext Link338

Fabrication of Ag@SiO2@Y2O3:Er Nanostructures for Bioimaging: Tuning of the Upconversion Fluorescence with Silver Nanoparticles
Fan Zhang, Gary B. Braun, Yifeng Shi, Yichi Zhang, Xiaohong Sun, Norbert O. Reich, Dongyuan Zhao and Galen Stucky*
J. Am. Soc. Chem., 2010, 132 (9), 2850–2851>> Fulltext Link337

Mesoporous Silica Encapsulating Upconversion Luminescence Rare-Earth Fluoride Nanorods for Secondary Excitation
Jianping Yang, Yonghui Deng, Qingling Wu, Jing Zhou, Haifeng Bao, Qiang Li, Fan Zhang, Fuyou Li, Bo Tu* and Dongyuan Zhao*
Langmuir, 2010, 26(11), 8850–8856>> Fulltext Link336

Direct Synthesis of Controllable Microstructures of Thermally Stable and Ordered Mesoporous Crystalline Titanium Oxides and Carbide/Carbon Composites
Chun-Hsien Huang, Dong Gu, Dongyuan Zhao and Ruey-An Doong*
Chem. Mater, 2010, 22 (5), 1760–1767>> Fulltext Link335

Hierarchically Porous Silica with Ordered Mesostructure from Confinement Self-Assembly in Skeleton Scaffolds
Chunfeng Xue, Jinxiu Wang, Bo Tu* and Dongyuan Zhao*
Chem. Mater, 2010, 22 (2), 494–503>> Fulltext Link334

An Aqueous Emulsion Route to Synthesize Mesoporous Carbon Vesicles and Their Nanocomposites
Dong Gu, Hans Bongard, Yonghui Deng, Dan Feng, Zhangxiong Wu, Yin Fang, Jianjiang Mao, Bo Tu, Ferdi Schu¨th, and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater, 2010, 22(7), 833 - 837>> Fulltext Link333

Challenges in Fabrication of Mesoporous Carbon Films with Ordered Cylindrical Pores via Phenolic Oligomer Self-Assembly with Triblock Copolymers
Lingyan Song, Dan Feng, Nathaniel J. Fredin, Kevin G. Yager, Ronald L. Jones, Quanyan Wu, Dongyuan Zhao* and Bryan D. Vogt*
ACS Nano, 2010, 4 (1), 189–198>> Fulltext Link332

Free-Standing Mesoporous Silica/Carbon Composite Films with Crystalline Silica Wall from Ethylene-Bridged Organosilane
Sung Soo Park, Yuin Jung, Chunfeng Xue, Renchao Che, Dongyuan Zhao and Chang-Sik Ha*
Chem. Mater., 2010, 22 (1), 18–26>> Fulltext Link331

Direct Triblock-Copolymer-Templating Synthesis of Ordered Nitrogen-Containing Mesoporous Polymers
Jianping Yang, Yunpu Zhai, Yonghui Deng, Dong Gu, Qiang Li, Qingling Wu, Yan Huang, Bo Tu*, Dongyuan Zhao*
Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 342(2), 579-585>> Fulltext Link330

Magnetic 3-D ordered macroporous silica templated from binary colloidal crystals and its application for effective removal of microcystin
Jia Liu, Yue Cai, Yonghui Deng*, Zhenkun Sun, Dong Gu, Bo Tu, Dongyuan Zhao*
Microporous and Mesoporous Materials, 2010, 130(1-3), 26-31>> Fulltext Link329

Encapsulation of polyaniline in 3-D interconnected mesopores of silica KIT-6
Yu-Qian Dou, Yunpu Zhai, Fanwu Zeng, Xiao-Xia Liu*, Bo Tu, Dongyuan Zhao
Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 341(2), 353-358 >> Fulltext Link328

Macroporous oxide structures with short-range order and bright structural coloration: a replication from parrot feather barbs
Lei Shi, Haiwei Yin, Renyuan Zhang, Xiaohan Liu, Jian Zi* and Dongyuan Zhao*
J. Mater. Chem., 2010, 20, 90 - 93>> Fulltext Link327

Facile Synthesis of Hierarchically Mesoporous Silica Particles with Controllable Cavity in Their Surfaces
Xiaohui Guo, Yonghui Deng, Bo Tu and Dongyuan Zhao*
Langmuir, 2010, 26 (2), 702–708>> Fulltext Link326

Nanocasting fabrication of ordered mesoporous phenol–formaldehyde resins with various structures and their adsorption performances for basic organic compounds
Zhangxiong Wu, Yan Meng, Dongyuan Zhao*
Microporous and Mesoporous Materials, 2010, 128, 165-179>> Fulltext Link


版权所有 © The Zhao Group