News
 


Recent publications >>           


Emulsion-oriented assembly for Janus double-spherical mesoporous nanoparticles as biological logic gates
Tiancong Zhao, Liang Chen, Minchao Liu, Runfeng Lin, Weiluo Cai, Chin-Te Hung, Shangfeng Wang, Linlin Duan, Fan Zhang, Ahmed Elzatahry, Xiaomin Li*   & Dongyuan Zhao*
 Nat. Chem., 2023  >> Fulltext LinkChiral Skeletons of Mesoporous Silica Nanospheres to Mitigate Alzheimer’s β-Amyloid Aggregation
Li Xu, Min Guo, Chin-Te Hung, Xiao-Lei Shi, Yiwen Yuan, Xingmiao Zhang, Ren-Hua Jin, Wei Li, Qiang Dong*   & Dongyuan Zhao*
 J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 7810–7819. >> Fulltext Link


Sub-10 nm Corrugated TiO2 Nanowire Arrays by Monomicelle-Directed Assembly for Efficient Hole Extraction
Pengfei Zhang, Zhangliu Tian, Yikun Kang, Bowen He, Zaiwang Zhao, Chin-Te Hung, Linlin Duan, Wei Chen, Yun Tang, Jiaguo Yu, Liqiang Mai, Ye-Fei Li, Wei Li*,   & Dongyuan Zhao*
 J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 20964-20974  >> Fulltext Link


Monomicellar assembly to synthesize structured and functional mesoporous carbonaceous nanomaterials
Liang Peng, Huarong Peng, Wei Li*,   & Dongyuan Zhao*
 Nat. Protoc., 2022,  >> Fulltext Link


Gradient Hierarchically Porous Structure for Rapid Capillary-Assisted Catalysis
Chin-Te Hung, Linlin Duan, Tiancong Zhao, Liangliang Liu, Yuan Xia, Yupu Liu, Pengpeng Qiu, Ruicong Wang, Zaiwang Zhao, Wei Li*,   & Dongyuan Zhao*
 J. Am. Chem. Soc., 2022,  144, 6091-6099>> Fulltext Link


Remodeling Nanodroplets into Hierarchical Mesoporous Silica Nanoreactors with Multiple Chambers
Yuzhu Ma, Hongjin Zhang, Runfeng Lin, Yan Ai, Kun Lan, Linlin Duan, Wenyao Chen, Xuezhi Duan, Bing Ma, Changyao Wang, Xiaomin Li*  & Dongyuan Zhao*
 Nat. Commun., 2022,  13, 6136>> Fulltext Link


Synthesis of Fully Exposed Single-Atom-Layer Metal Clusters on 2D Ordered Mesoporous TiO2 Nanosheets
Linlin Duan, Chin-Te Hung, Jinxiu Wang, Changyao Wang, Bing Ma, Wei Zhang, Yuzhu Ma, Zaiwang Zhao, Chaochao Yang, Tiancong Zhao, Liang Peng, Di Liu, Dongyuan Zhao, Wei Li*
Angew. Chem. Int. Ed., 2022,  e202211307>> Fulltext Link


Enzyme-Based Mesoporous Nanomotors with Near-Infrared Optical Brakes
Mengli Liu, Liang Chen, Zaiwang Zhao, Minchao Liu, Tiancong Zhao, Yuzhu Ma, Qiaoyu Zhou, Yasseen S. Ibrahim, Ahmed A. Elzatahry, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2022,  144, 3892-3901>> Fulltext Link


Modular Super-Assembly of Hierarchical Superstructures from Monomicelle Building Blocks
Zaiwang Zhao, Yujuan Zhao, Runfeng Lin, Yuzhu Ma, Lipeng Wang, Liangliang Liu, Kun Lan, Jie Zhang, Hanxing Chen, Mengli Liu, Fanxing Bu, Pengfei Zhang, Liang Peng, Xingmiao Zhang, Yupu Liu, Chin-Te Hung, Angang Dong, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
Sci. Adv., 2022,  8, eabo0283 >> Fulltext Link


Versatile Synthesis of Mesoporous Crystalline TiO2 Materials by Monomicelle Assembly
Kun Lan, Qiulong Wei, and Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2022,  61, e202200777, >> Fulltext Link


Constructing Unique Mesoporous Carbon Superstructures Via Monomicelle Interface Confined Assembly
Zaiwang Zhao, Linlin Duan, Yujuan Zhao, Lipeng Wang, Junye Zhang, Fanxing Bu, Zhihao Sun, Tengsheng Zhang, Mengli Liu, Hanxing Chen, Yi Yang, Kun Lan, Zirui Lv, Lianhai Zu, Pengfei Zhang, Renchao Che, Yun Tang, Dongliang Chao*, Wei Li*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 26 >> Fulltext Link


Making MXenes more energetic in aqueous battery
Ruizheng Zhao, Ahmed Elzatahry, Dongliang Chao*, and Dongyuan Zhao*
Matter, 2022, 5, 8 >> Fulltext Link


Precisely Designed Mesoscopic Titania for High-Volumetric-Density Pseudocapacitance
Kun Lan, Lu Liu, Jun-Ye Zhang, Ruicong Wang, Lianhai Zu, Zirui Lv, Qiulong Wei*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 35, 14097–14105 >> Fulltext Link


General Synthesis of Ultrafine Monodispersed Hybrid Nanoparticles from Highly Stable Monomicelles
Zaiwang Zhao, Xiao Wang, Xinxin Jing, Yujuan Zhao, Kun Lan, Wei Zhang, Linlin Duan, Dingyi Guo, Changyao Wang, Liang Peng, Xingmiao Zhang, Zesheng An, Wei Li*, Zhihong Nie, Chunhai Fan, Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2021, 33, 2100820 >> Fulltext Link


Inorganic-organic competitive coating strategy derived uniform hollow gradient-structured ferroferric oxide-carbon nanospheres for ultra-fast and long-term lithium-ion battery
Yuan Xia, Tiancong Zhao, Xiaohang Zhu, Yujuan Zhao, Haili He, Chin-Te Hung, Xingmiao Zhang, Yan Chen, Xinlei Tang, Jingxiu Wang, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nat. Commun., 2021, 12, 2973>> Fulltext Link


Monodisperse Ultrahigh Nitrogen-Containing Mesoporous Carbon Nanospheres from Melamine-Formaldehyde Resin
Dingyi Guo, Yubin Fu, Fanxing Bu, Haichen Liang, Linlin Duan, Zaiwang Zhao, Changyao Wang, Ahmed Mohamed El‐Toni, Wei Li, Dongyuan Zhao*
Small Methods, 2021, 5, 2001137>> Fulltext Link


Programmable synthesis of radially gradient-structured mesoporous carbon nanospheres with tunable core-shell architectures
Liang Peng, Huarong Peng, Chin-Te Hung, Dingyi Guo, Linlin Duan, Bing Ma, Liangliang Liu, Wei Li*, Dongyuan Zhao
Chem, 2021, 7, 1020-1032>> Fulltext Link


Interfacial Assembly Directed Unique Mesoporous Architectures:From Symmetric to Asymmetric
Tiancong Zhao, Liang Chen, Runfeng Lin, Pengfei Zhang, Kun Lan, Wei Zhang, Xiaomin Li,* and Dongyuan Zhao*
Acc. Mater. Res., 2020 1, 100-114 >> Fulltext Link


Surface-Confined Winding Assembly of Mesoporous Nanorods
Tiancong Zhao, Xingmiao Zhang, Runfeng Lin, Liang Chen, Caixia Sun, Qiwen Chen, Chin-Te Hung, Qiaoyu Zhou, Kun Lan, Wenxing Wang, Zuyang He, Fan Zhang, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Xiaomin Li*, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2020 142, 20359-20367 >> Fulltext Link


Stable Ti3+ defects in oriented mesoporous titania frameworks for efficient photocatalysis
Kun Lan, Ruicong Wang, Qiulong Wei, Yanxiang Wang, Anh Hong, Pingyun Feng*, Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2020 59, 17676-17683 >> Fulltext Link


Recent advances in synthesis of hierarchically mesoporous TiO2 materials for energy and environmental applications
Wei Zhang, Yong Tian, Haili He, Li Xu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nat. Sci. Rev., 2020 7, 1702-1725 >> Fulltext LinkSequential Chemistry Toward Core–Shell Structured Metal Sulfides as Stable and Highly Efficient Visible-Light Photocatalysts
Xingmiao Zhang, Haichen Liang, Haoze Li, Yuan Xia, Xiaohang Zhu, Liang Peng, Wei Zhang, Liangliang Liu, Tiancong Zhao, Changyao Wang, Zaiwang Zhao, Chin-Te Hung, Moustafa M. Zagho, Ahmed A. Elzatahry, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 3287-3293>> Fulltext Link

版权所有 © 复旦大学赵东元课题组