homepage  Group Members
 
Group Members

FacultyProf. Dongyuan Zhao
dyzhao@fudan.edu.cn

Prof. Yonghui Deng
yhdeng@fudan.edu.cn


Prof. Fan Zhang
zhang_fan@fudan.edu.cn


Dr. Xiaomin Li
lixm@fudan.edu.cnDr. Zhenxia Chen
zhxchen@fudan.edu.cn


Dr. Jinxiu Wang
jinxiuwang@fudan.edu.cn


Postdoctor
Dr. Koushik Bhowmik
koushik@fudan.edu.cn

Dr. Lin Xiong
13935321@qq.com


Dr. Liang Liu
liull@fudan.edu.cn


Dr. Baozhou Zhao
823184209@qq.comDr. Hongxin Zhang
zhanhonxin@163.com


Ph.D. CandidatesYujuan Zhao
14110220043@fudan.edu.cn

              

              
              
              

              
              
              

              
              
              

              
              


              
              
              

              
              
              

              
              
              

              
              
              

              


M.S. Candidates              

              
              
              

              

Zhengcheng Zhang
17210220064@fudan.edu.cn
              
              


版权所有 © The Zhao Group