homepage  Group Members
 
Group Members

Faculty


Prof. Dongyuan Zhao
dyzhao@fudan.edu.cn

Prof. Yonghui Deng
yhdeng@fudan.edu.cn
Prof. Fan Zhang
zhang_fan@fudan.edu.cn


Dr. Xiaomin Li
lixm@fudan.edu.cn

Dr. Zhenxia Chen
zhxchen@fudan.edu.cn


Dr. Jinxiu Wang
jinxiuwang@fudan.edu.cnPostdoctor


Dr. Wenxing Wang
wangwenxing@fudan.edu.cn

Dr. Liang Chen
nanobiochen@163.com
Dr. Lin Xiong
13935321@qq.com
Dr. Liang Liu
liull@fudan.edu.cn

Dr. Hongxin Zhang
zhanhonxin@163.com              
              


Ph.D. Candidates


Xinran Zhou
15113010001@fudan.edu.cn

                            
              


              
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
                            

M.S. Candidates

              
              
                            

Zhengcheng Zhang
17210220064@fudan.edu.cn
              
              
版权所有 © The Zhao Group