Latest News and Publications
 
News
 


Recent publications >>           


Sub-5 nm Ordered Porous Nanocrystals: Interfacial Site-Directed Growth on Graphene for Efficient Biocatalysis
Biao Kong, Xiaotian Sun, Cordelia Selomulya, Jing Tang, Gengfeng Zheng, Yingqing Wang*, Dongyuan Zhao*
Chem. Sci., 2015, Accepted>> Fulltext Link


Monodisperse Core-Shell Structured Magnetic Mesoporous Aluminosilicate Nanospheres with Large Dendritic Mesochannels
Jianping Yang, Dengke Shen, Yong Wei, Wei Li, Fan Zhang, Biao Kong, Shaohua Zhang, Wei Teng, Jianwei Fan, Wei-xian Zhang*, Shi Xue Dou, and Dongyuan Zhao*
Nano Res., 2015, Accepted>> Fulltext Link


Branched Artificial Nanofinger Arrays by Mesoporous Interfacial Atomic Rearrangement
Biao Kong, Jing Tang, YueYu Zhang, Cordelia Selomulya, Xingao Gong, Yang Liu, Wei Zhang, Jianping Yang, Wenshuo Wang, Xiaotian Sun, Yufei Wang, Gengfeng Zheng* , and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 4260-4266>> Fulltext Link


General Strategy to Synthesize Uniform Mesoporous TiO2/Graphene/Mesoporous TiO2 Sandwich-Like Nanosheets for Highly Reversible Lithium Storage
Wei Li, Fei Wang, Yupu Liu, Jinxiu Wang, Jianping Yang, Lijuan Zhang, Ahmed A. Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Yongyao Xia, and Dongyuan Zhao*
Nano Lett., 2015, 15, 2186-2193>> Fulltext Link


Interface Tension Induced Synthesis of Monodispersed Mesoporous Carbon Hemispheres
Yin Fang, Yingying Lv, Feng Gong, Zhangxiong Wu, Xiaomin Li, Hongwei Zhu, Lei Zhou, Chi Yao, Fan Zhang, Gengfeng Zheng, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2808-2811>> Fulltext Link


Magnetic Yolk–Shell Mesoporous Silica Microspheres with Supported Au Nanoparticles as Recyclable High-Performance Nanocatalysts
Qin Yue, Yu Zhang, Chun Wang, Xiqing Wang, Zhenkun Sun, Xiu-Feng Hou, Dongyuan Zhao, Yonghui Deng*
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4586-4594>> Fulltext Link


Magnetic Yolk–Shell Structured Aanatase-Based Microspheres Loaded With Au Nanoparticles for Heterogeneous Catalysis
Chun Wang, Junchen Chen, Xinran Zhou, Wei Li, Yong Liu, Qin Yue, Zhaoteng Xue, Yuhui Li, Ahmed A. Elzatahry, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Nano Research, 2015, 8(1), 238-245>> Fulltext Link


In-Situ Confined Growth of Monodisperse Pt Nanoparticle@Graphene Nanobox Composites as Electrocatalytic Nanoreactors
Yingying Lv, Yin Fang, Zhangxiong Wu, Xufang Qian, Yanfang Song, Renchao Che, Abdullah M. Asiri, Yongyao Xia, Bo Tu and Dongyuan Zhao*
Small, 2015, 11, 1003-1010>> Fulltext Link


Lab on Upconversion Nanoparticles: Optical Properties and Applications Engineering via Designed Nanostructure
Xiaomin Li, Fan Zhang* and Dongyuan Zhao
Chem. Soc. Rev., 2015, 44(6), 1346-1378>> Fulltext Link版权所有 © The Zhao Group