News
 


Recent publications >>           


Ordered Macro/Mesoporous TiO2 Hollow Microspheres with Highly Crystalline Thin Shells for High-Efficiency Photoconversion
Yong Liu, Kun Lan, Abdulaziz A. Bagabas, Pengfei Zhang, Wenjun Gao, Jingxiu Wang, Zhenkun Sun, Jianwei Fan, Ahmed A. Elzatahry,* and Dongyuan Zhao*
Small, 2015, ASAP>> Fulltext Link


Preparation of Secondary Mesopores in Mesoporous Anatase-Silica Nanocomposites with Unprecedented-High Photocatalytic Degradation Performances
Weiyang Dong,* Yaojun Sun, Weiming Hua, Youwei Yao, Guoshun Zhuang, Xinchun Lv, Qingwei Ma, and Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2015, ASAP>> Fulltext Link


Incorporation of well-dispersed sub-5-nm graphitic pencil nanodots into ordered mesoporous frameworks
Biao Kong, Jing Tang, Yueyu Zhang, Tao Jiang, Xingao Gong, Chengxin Peng, Jing Wei, Jianping Yang, YongchengWang, Xianbiao Wang, Gengfeng Zheng*, Cordelia Selomulya*, and Dongyuan Zhao*
Nature Chem., 2015, ASAP>> Fulltext Link


Uniform yolk-shell iron sulfide–carbon nanospheres for superior sodium–iron sulfide batteries
Yun-Xiao Wang*, Jianping Yang*, Shu-Lei Chou, Hua Kun Liu, Wei-xian Zhang, Dongyuan Zhao, Shi Xue Dou
Nature Comm., 2015, 6, 8689>> Fulltext Link


General synthesis of complex nanotubes by gradient electrospinning and controlled pyrolysis
Chaojiang Niu*, Jiashen Meng,*, Xuanpeng Wang,*, Chunhua Han, Mengyu Yan, Kangning Zhao, Xiaoming Xu, Wenhao Ren, Yunlong Zhao, Lin Xu, Qingjie Zhang, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai
Nature Comm., 2015, 6, 7402>> Fulltext Link


Yolk-shell silicon-mesoporous carbon anode with compact solid electrolyte interphase film for superior lithium-ion batteries
Jianping Yang, Yunxiao Wang, Shulei Chou, Renyuan Zhang, Yanfei Xu, Jianwei Fan, Wei-xian Zhang*, Hua Kun Liu, Dongyuan Zhao*, Shi Xue Dou*
Nano Energy, 2015, 18, 133 (Most Download Nano Energy Articles)>> Fulltext Link


Graphitic Carbon Conformal Coating of Mesoporous TiO2 Hollow Spheres for High-Performance Lithium Ion Battery Anodes
Hao Liu, Wei Li, Dengke Shen, Dongyuan Zhao,* and Guoxiu Wang*
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (40), pp 13161–13166>> Fulltext Link


Ultradispersed Palladium Nanoparticles in Three-Dimensional Dendritic Mesoporous Silica Nanospheres: Toward Active and Stable Heterogeneous Catalysts
Dengke Shen, Lei Chen, Jianping Yang, Renyuan Zhang, Yong Wei, Xiaomin Li, Wei Li, Zhenkun Sun, Hongwei Zhu, Aboubakr M. Abdullah, Abdullah Al-Enizi, Ahmed A. Elzatahry, Fan Zhang, and Dongyuan Zhao*
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 (31), pp 17450–17459>> Fulltext Link


Mesoporous TiO2 Mesocrystals: Remarkable Defects-Induced Crystallite-Interface Reactivity and Their in Situ Conversion to Single Crystals
Yong Liu, Yongfeng Luo, Ahmed A. Elzatahry, Wei Luo, Renchao Che, Jianwei Fan, Kun Lan, Abdullah M. Al-Enizi, Zhenkun Sun, Bin Li, Zhengwang Liu, Dengke Shen, Yun Ling, Chun Wang, Jingxiu Wang, Wenjun Gao, Chi Yao, Kaiping Yuan, Huisheng Peng, Yun Tang, Yonghui Deng, Gengfeng Zheng, Gang Zhou, and Dongyuan Zhao*
ACS Cent. Sci., 2015, 1 (7), pp 400–408>> Fulltext Link


An Interface Coassembly in Biliquid Phase: Toward Core–Shell Magnetic Mesoporous Silica Microspheres with Tunable Pore Size
Qin Yue, Jialuo Li, Wei Luo, Yu Zhang, Ahmed A. Elzatahry, Xiqing Wang, Chun Wang, Wei Li, Xiaowei Cheng, Abdulaziz Alghamdi, Aboubakr M. Abdullah, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (41), pp 13282–13289>> Fulltext Link


Synthesis of Mesoporous Silica/Reduced Graphene Oxide Sandwich-Like Sheets with Enlarged and “Funneling” Mesochannels
Yupu Liu, Wei Li, Dengke Shen, Chun Wang, Xiaomin Li, Manas Pal, Renyuan Zhang, Lei Chen, Chi Yao, Yong Wei, Yuhui Li, Yujuan Zhao, Hongwei Zhu, Wenxing Wang, Ahmed Mohamed El−Toni, Fan Zhang, and Dongyuan Zhao*
Chem. Mater., 2015, 27, 5577-5586>> Fulltext Link


New Faces of Porous Prussian Blue: Interfacial Assembly of Integrated Hetero-Structures for Sensing Applications
Biao Kong, Cordelia Selomulya, Gengfeng Zheng and Dongyuan Zhao*
Chem. Soc. Rev, 2015, 44, 7997-8018>> Fulltext Link


Interfacial Assembly of Mesoporous Nanopyramids as Ultrasensitive Cellular Interfaces Featuring Efficient Direct Electrochemistry
Biao Kong, Debabrata Sikdar, Jing Tang, Yang Liu, Malin Premaratne, Wei Zhang, Yunke Jing, Gengfeng Zheng*, Cordelia Selomulya* and Dongyuan Zhao*
NPG Asia Materials, 2015, 7, e204>> Fulltext Link


Growth of Single-Layered Two-Dimensional Mesoporous Polymer/Carbon Films by Self-Assembly of Monomicelles at the Interfaces of Various Substrates
Yin Fang, Yingying Lv, Jing Tang, HaoWu, Dingsi Jia, Dan Feng, Biao Kong, YongchengWang, Ahmed A. Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Qichun Zhang, Gengfeng Zheng,* and Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 8425-8429>> Fulltext Link


A Facile Multi-Interface Transformation Approach to Monodisperse Multiple Shelled Periodic Mesoporous Organosilica Hollow Spheres
Zhaogang Teng, Xiaodan Su, Yuanyi Zheng, Junjie Zhang, Ying Liu, Shouju Wang, Jiang Wu, Guotao Chen, Jiandong Wang, Dongyuan Zhao*, and Guangming Lu*
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (24), pp 7935–7944>> Fulltext Link


Single-Band Upconversion Nanoprobes for Multiplexed Simultaneous in situ Molecular Mapping of Cancer Biomarkers
Lei Zhou, Rui Wang, Chi Yao, Xiaomin Li, Chengli Wang, Xiaoyan Zhang, Congjian Xu, Aijun Zeng, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*
Nat. Commun., 2015, 6, 6938>> Fulltext Link


Radially Oriented Mesoporous TiO2 Microspheres with Single-Crystal–Like Anatase Walls for High-Efficiency Optoelectronic Devices
Yong Liu, Renchao Che, Gang Chen, Jianwei Fan, Zhenkun Sun, Zhangxiong Wu, Minghong Wang, Bin Li, Jing Wei, Yong Wei, Geng Wang, Guozhen Guan, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz A. Bagabas, Abdullah M. Al-Enizi, Yonghui Deng, Huisheng Peng, Dongyuan Zhao*
Sci. Adv., 2015, 1, e1500166>> Fulltext Link


Anisotropic Encapsulation-Induced Synthesis of Asymmetric Single-Hole Mesoporous Nanocages
Xiaomin Li, Lei Zhou, Yong Wei, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang*, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (18), pp 5903–5906>> Fulltext Link


Controllable Synthesis of Mesoporous Peapod-like Co3O4@Carbon Nanotube Arrays for High-Performance Lithium-Ion Batteries
Dong Gu, Wei Li, Fei Wang, Hans Bongard, Bernd Spliethoff, Wolfgang Schmidt, Claudia Weidenthaler, Yongyao Xia, Dongyuan Zhao,* and Ferdi Schüth*
Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 7060-7064>> Fulltext Link


Sub-5 nm Ordered Porous Nanocrystals: Interfacial Site-Directed Growth on Graphene for Efficient Biocatalysis
Biao Kong, Xiaotian Sun, Cordelia Selomulya, Jing Tang, Gengfeng Zheng, Yingqing Wang*, Dongyuan Zhao*
Chem. Sci., 2015,  6, 4029 - 4034>> Fulltext Link


Monodisperse Core-Shell Structured Magnetic Mesoporous Aluminosilicate Nanospheres with Large Dendritic Mesochannels
Jianping Yang, Dengke Shen, Yong Wei, Wei Li, Fan Zhang, Biao Kong, Shaohua Zhang, Wei Teng, Jianwei Fan, Wei-xian Zhang*, Shi Xue Dou, and Dongyuan Zhao*
Nano Res., 2015, 8(8), 2503-2514>> Fulltext Link


Branched Artificial Nanofinger Arrays by Mesoporous Interfacial Atomic Rearrangement
Biao Kong, Jing Tang, YueYu Zhang, Cordelia Selomulya, Xingao Gong, Yang Liu, Wei Zhang, Jianping Yang, Wenshuo Wang, Xiaotian Sun, Yufei Wang, Gengfeng Zheng* , and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 4260-4266>> Fulltext Link


General Strategy to Synthesize Uniform Mesoporous TiO2/Graphene/Mesoporous TiO2 Sandwich-Like Nanosheets for Highly Reversible Lithium Storage
Wei Li, Fei Wang, Yupu Liu, Jinxiu Wang, Jianping Yang, Lijuan Zhang, Ahmed A. Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Yongyao Xia, and Dongyuan Zhao*
Nano Lett., 2015, 15, 2186-2193>> Fulltext Link


Interface Tension Induced Synthesis of Monodispersed Mesoporous Carbon Hemispheres
Yin Fang, Yingying Lv, Feng Gong, Zhangxiong Wu, Xiaomin Li, Hongwei Zhu, Lei Zhou, Chi Yao, Fan Zhang, Gengfeng Zheng, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2808-2811>> Fulltext Link


Magnetic Yolk–Shell Mesoporous Silica Microspheres with Supported Au Nanoparticles as Recyclable High-Performance Nanocatalysts
Qin Yue, Yu Zhang, Chun Wang, Xiqing Wang, Zhenkun Sun, Xiu-Feng Hou, Dongyuan Zhao, Yonghui Deng*
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4586-4594>> Fulltext Link


Magnetic Yolk–Shell Structured Aanatase-Based Microspheres Loaded With Au Nanoparticles for Heterogeneous Catalysis
Chun Wang, Junchen Chen, Xinran Zhou, Wei Li, Yong Liu, Qin Yue, Zhaoteng Xue, Yuhui Li, Ahmed A. Elzatahry, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Nano Research, 2015, 8(1), 238-245>> Fulltext Link


In-Situ Confined Growth of Monodisperse Pt Nanoparticle@Graphene Nanobox Composites as Electrocatalytic Nanoreactors
Yingying Lv, Yin Fang, Zhangxiong Wu, Xufang Qian, Yanfang Song, Renchao Che, Abdullah M. Asiri, Yongyao Xia, Bo Tu and Dongyuan Zhao*
Small, 2015, 11, 1003-1010>> Fulltext Link


Lab on Upconversion Nanoparticles: Optical Properties and Applications Engineering via Designed Nanostructure
Xiaomin Li, Fan Zhang* and Dongyuan Zhao
Chem. Soc. Rev., 2015, 44(6), 1346-1378>> Fulltext Link版权所有 © The Zhao Group