News
 


Recent publications >>           


Confined Interfacial Mono-micelle Assembly for Precisely Controlled Coating Single-Layered Titania Mesopores
Kun Lan, Yuan Xia, Ruicong Wang, Zaiwang Zhao, Wei Zhang, Xingmiao Zhang, Ahmed Elzatahry, and Dongyuan Zhao*
Matter, 2019, 1, 1-12>> Fulltext Link


Versatile Nanoemulsion Assembly Approach to Synthesize Functional Mesoporous Carbon Nanospheres with Tunable Pore Sizes and Architectures
Liang Peng, Chin-Te Hung, Shuwen Wang, Xingmiao Zhang, Xiaohang Zhu, Zaiwang Zhao, Changyao Wang, Yun Tang, Wei Li* , and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2019, ASAP>> Fulltext Link


Mass production of large-pore phosphorus-doped mesoporous carbon for fast-rechargeable lithium-ion batteries
Jinxiu Wang, Yuan Xia, Yao Liu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Energy Storage Materials, 2019, ASAP>> Fulltext Link


Pore Engineering of Mesoporous Tungsten Oxides for Ultrasensitive Gas Sensing
Yuhui Li, Xinran Zhou, Wei Luo, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Ahmed Mohamed El-Toni, Aslam Khan, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao*
Adv Mater Interfaces, 2019,  6. 1801269>> Fulltext Link


Synthesis of uniform ordered mesoporous TiO2 microspheres with controllable phase junctions for efficient solar water splitting
Wei Zhang, Haili He, Yong Tian, Kun Lan, Qi Liu, Changyao Wang, Yang Liu, Ahmed Elzatahry,  Renchao Che,  Wei Li * and Dongyuan Zhao*
 Chem. Sci., 2019, 10, 1664-1670>> Fulltext Link


A Vesicle-Aggregation-Assembly Approach to Highly Ordered Mesoporous Gamma-Alumina Microspheres with Shifted Double-Diamond Networks
Yang Liu, Wei Teng, Gang Chen, Zaiwang Zhao, Wei Zhang, Biao Kong, Wael N. Hozzein, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Yonghui Deng, and Dongyuan Zhao*
 Chem. Sci., 2018,  9, 7705-7714>> Fulltext Link


Deformable Hollow Periodic Mesoporous Organosilica Nanocapsules for Significantly Improved Cellular Uptake
Zhaogang Teng, Chunyan Wang, Yuxia Tang, Wei Li*, Lei Bao, Xuehua Zhang, Xiaodan Su, Fan Zhang, Junjie Zhang, Shouju Wang, Dongyuan Zhao*, and Guangming Lu*
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 1385-1393>> Fulltext Link


Mesoporous TiO2 Microspheres with Precisely Controlled Crystallites and Architectures
Kun Lan, Ruicong Wang, Wei Zhang, Zaiwang Zhao, Ahmed Elzatahry, Xingmiao Zhang, Yao Liu, Dhaifallah Al-Dhayan, Yongyao Xia, Dongyuan Zhao*
Chem, 2018, 4, 2436-2450>> Fulltext Link


Core-Shell Structured Titanium Dioxide Nanomaterials for Solar Energy Utilization
Wei Li*, Ahmed Elzatahry, Dhaifallah Aldhayan, and Dongyuan Zhao*
Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 8203-8237>> Fulltext Link


Spatial Isolation of Carbon and Silica in a Single Janus Mesoporous Nanoparticle with Tunable Amphiphilicity
Tiancong Zhao, Xiaohang Zhu, Chin-Te Hung, Peiyuan Wang, Ahmed Elzatahry , Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 10009-10015>> Fulltext Link


CoFe2O4 Nanocrystals Mediated Crystallization Strategy for Magnetic Functioned ZSM-5 Catalysts
 Bin Li, Erol Yildirim, Wei Li, Dianpeng Qi, Jiancan Yu, Jiaqi Wei, Zhiyuan Liu, Zhenkun Sun, Yong Liu, Biao Kong, Zhaoteng Xue, Zhuangjian Liu, Shuo-Wang Yang*, Xiaodong Chen*, Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2018, 1802088>> Fulltext Link


Mesoporous TiO2/TiC@C Composite Membranes with Stable TiO2-C Interface for Robust Lithium Storage
Wei Zhang, Lianhai Zu, Biao Kong, Bingjie Chen, Haili He, Kun Lan, Yang Liu, Jinhu Yang*, Dongyuan Zhao*
iScience, 2018, 3, 149>> Fulltext Link


Uniform Ordered Two-Dimensional Mesoporous TiO2 Nanosheets from Hydrothermal-Induced Solvent-Confined Monomicelle Assembly
Kun Lan, Yao Liu, Wei Zhang, Yong Liu, Ahmed Elzatahry, Ruicong Wang, Yongyao Xia, Dhaifallah Al-Dhayan, Nanfeng Zheng, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 4135-4143>> Fulltext Link


Pt Nanoparticles Sensitized Ordered Mesoporous WO3 Semiconductor: Gas Sensing Performance and Mechanism Study  
Junhao Ma, Yuan Ren, Xinran Zhou, Liangliang Liu, Yongheng Zhu, Xiaowei Cheng, Pengcheng Xu, Xinxin Li, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1705268>> Fulltext Link


Near-Infrared Triggered Decomposition of Nanocapsules with High Tumor Accumulation and Stimuli Responsive Fast Elimination
Tiancong Zhao,Peiyuan Wang, Qin Li, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, FanZhang, Xiaomin Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew.Chem. Int.Ed., 2018, 57, 2611 –2615>> Fulltext Link


N-doped carbon hollow microspheres for metal-free quasi-solid-state full sodium-ion capacitors
Chun Wang, Faxing Wang, Zaichun Liub, Yujuan Zhao, Yong Liu, Qin Yue, Hongwei Zhu, Yonghui Deng*, Yuping Wu*, Dongyuan Zhao*
 Nano Energy, 2017, 41, 674-680>> Fulltext Link


Strategies for developing transition metal phosphides as heterogeneous electrocatalysts for water splitting
Yang Wang, Biao Kong, Dongyuan Zhao*, Huanting Wang*, Cordelia Selomuly*
Nano Today, 2017, 15, 26-55>> Fulltext Link


Plasmolysis-Inspired Nanoengineering of Functional Yolk–Shell Microspheres with Magnetic Core and Mesoporous Silica Shell
Qin Yue, Jialuo Li, Yu Zhang, Xiaowei Cheng, Xiao Chen, Panpan Pan, Jiacan Su*, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (43), pp 15486–15493 >> Fulltext Link


Mesoporous Silica Thin Membranes with Large Vertical Mesochannels for Nanosize-Based Separation
Yupu Liu, Dengke Shen, Gang Chen, Ahmed A. Elzatahry, Manas Pal, Hongwei Zhu, Longlong Wu, Jianjian Lin, Daifallah Al-Dahyan, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2017, 1702274 >> Fulltext Link


Facile Synthesis of Uniform Virus-like Mesoporous Silica Nanoparticles for Enhanced Cellular Internalization
Wenxing Wang, Peiyuan Wang, Xueting Tang, Ahmed A. Elzatahry, Shuwen Wang, Daifallah Al-Dahyan, Mengyao Zhao, Chi Yao, Chin-te Hung, Xiaohang Zhu, Tiancong Zhao, Xiaomin Li, Fan Zhang,*, and Dongyuan Zhao*
ACS Cent. Sci., 2017, 3, 839-846 >> Fulltext Link


Mesoporous Tungsten Oxides with Crystalline Framework for Highly Sensitive and Selective Detection of Foodborne Pathogens
Yongheng Zhu, Yong Zhao, Junhao Ma, Xiaowei Cheng, Jing Xie, Pengcheng Xu, Haiquan Liu, Hongping Liu,Haijiao Zhang, Minghong Wu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(30), 10365-10373>> Fulltext Link


General Oriented Formation of Carbon Nanotubes from Metal–Organic Frameworks
Jiashen Meng, Chaojiang Niu, Linhan Xu, Jiantao Li, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Yuzhu Wu, Xiaoming Xu, Wenyi Chen, Qi Li, Zizhong Zhu*, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai*
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (24), pp 8212–8221 >> Fulltext Link


Degradation-Restructuring Induced Anisotropic Epitaxial Growth for Fabrication of Asymmetric Diblock and Triblock Mesoporous Nanocomposites
Xiaomin Li, Tiancong Zhao, Yang Lu, Peiyuan Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang*, Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2017,  1701652 >> Fulltext Link


Amorphous TiO2 Shells: A Vital Elastic Buffering Layer on Silicon Nanoparticles for High-Performance and Safe Lithium Storage
Jianping Yang, Yunxiao Wang, Wei Li, Lianjun Wang, Yuchi Fan, Wan Jiang, Wei Luo,* Yang Wang, Biao Kong, Cordelia Selomulya, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2017, 1700523 >> Fulltext Link


Nanoscale zero-valent iron in mesoporous carbon (nZVI@C): stable nanoparticles for metal extraction and catalysis
Wei Teng, Jianwei Fan, Wei Wang, Nan Bai, Rui Liu, Yang Liu, Yonghui Deng, Biao Kong, Jianping Yang, Dongyuan Zhao*, Wei-xian Zhang*
 J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 4478>> Fulltext Link


Ordered Mesoporous Alumina with Ultra-Large Pores as an Efficient Absorbent for Selective Bioenrichment
Jing Wei, Yuan Ren, Wei Luo, Zhenkun Sun, Xiaowei Cheng, Yuhui Li, Yonghui Deng*, Ahmed A. Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Dongyuan Zhao*
Chem. Mater., 2017, 29, 2211-2217>> Fulltext Link


Near-Infrared-Activated Upconversion Nanoprobes for Sensitive Endogenous Zn2+ Detection and Selective On-Demand Photodynamic Therapy
Ping Hu, Rui Wang, Lei Zhou, Lei Chen, Qingsheng Wu, Ming-Yong Han, Ahmed Mohamed El-Toni, Dongyuan Zhao, Fan Zhang*
Anal. Chem., 2017, 89, 3492-3500>> Fulltext Link


Nanoengineering of Core-Shell Magnetic Mesoporous Microspheres with Tunable Surface Roughness
Qin Yue, Yu Zhang, Yongjian Jiang, Jialuo Li, Hongwei Zhang, Chengzhong Yu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 4954-4961>> Fulltext Link


New Insight into the Synthesis of Large-Pore Ordered Mesoporous Materials
Jing Wei, Zhenkun Sun, Wei Luo, Yuhui Li, Ahmed A. Elzatahry, Abdullah M. Al-Enizi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(5), pp 1706–1713>> Fulltext Link


Mesoporous TiO2@N-doped Carbon Composite Nanospheres Synthesized by Direct Carbonization of Surfactants after Sol-gel Process for Superior Lithium Storage
Hongwei Zhu, Yunke Jing, Manas Pal, Yupu Liu, Yang Liu, Jinxiu Wang, Fan Zhang* and Dongyuan Zhao*
Nanoscale, 2017, 9, 1539-1546>> Fulltext Link


Constructing Three-Dimensional Mesoporous Bouquet-Posy-Like TiO2 Superstructures with Radially Oriented Mesochannels and Single-crystal Walls
Yong Liu, Kun Lan, Shushuang Li, Yongmei Liu, Biao Kong, Geng Wang, Pengfei Zhang, Ruicong Wang, Haili He, Yun Ling, Abdullah M. Al-Enizi, Ahmed A. Elzatahry, Yong Cao, Gang Chen, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (1), pp 517–526>> Fulltext Link版权所有 © 复旦大学赵东元课题组