News
 


Recent publications >>           


Mesoporous Materials for Energy Conversion and Storage Devices
Wei Li, Jun Liu*, Dongyuan Zhao*
Nat. Rev. Mater. , 2016, 16023 >> Fulltext Link


Surfactant-Templating Strategy for Ultrathin Mesoporous TiO2 Coating on Flexible Graphitized Carbon Supports for High-Performance Lithium-Ion Battery
Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Wei Luo, Kun Lan, Pengfei Zhang, Jianwei Fan,Yong Wei, Chun Wang, Yonghui Deng, Gengfeng Zheng, Fan Zhang, Yun Tang, Liqiang Mai, Dongyuan Zhao*
Nano Energy, 2016, 25, 80-90>> Fulltext Link


A Versatile In-situ Etching-Growth Strategy for Synthesis of Yolk-Shell    Structured Periodic Mesoporous Organosilica Nanocomposites
Yong Wei,  Xiaomin Li, Ahmed A. Elzatahry, Renyuan Zhang, Wenxing Wang, Xueting Tang, Jianping Yang, Jinxiu Wang, Daifallah Al-Dahyan, Dongyuan Zhao*
RSC Advances, 2016, ASAP>> Fulltext Link


Synthesis of Ordered Mesoporous Silica with Tunable Morphologies and Pore Sizes via a Nonpolar Solvent-Assisted Stöber Method
Xiqing Wang, Yu Zhang, Wei Luo, Ahmed A. Elzatahry, Xiaowei Cheng, Abdulaziz Alghamdi, Aboubakr M. Abdullah, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2016, 28 (7), pp 2356–2362>> Fulltext Link


Hollow TiO2–X Porous Microspheres Composed of Well Crystalline Nanocrystals for High-Performance Lithiumion Batteries
Chun Wang, Faxing Wang, Yujuan Zhao, Yuhui Li, Qin Yue, Yupu Liu, Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Abdullah Al-Enizi, Yuping Wu, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao*
Nano Research, 2016, 9(1): 165–173>> Fulltext Link


Filtration Shell Mediated Power Density Independent Orthogonal Excitations–Emissions Upconversion Luminescence
Xiaomin Li, Zhenzhen Guo, Tiancong Zhao, Yang Lu, Lei Zhou, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*
Angew. Chem. Int. Ed., 2016,  55, 2464 –2469>> Fulltext Link


Periodic Mesoporous Organosilica Nanocubes with Ultrahigh Surface Areas for Efficient CO2 Adsorption
Yong Wei, Xiaomin Li, Renyuan Zhang, Yong Liu, Wenxing Wang, Yun Ling, Ahmed Mohamed El-Toni, Dongyuan Zhao
Scientific Reports, 2016, 6, 20769>> Fulltext Link


Ordered Macro/Mesoporous TiO2 Hollow Microspheres with Highly Crystalline Thin Shells for High-Efficiency Photoconversion
Yong Liu, Kun Lan, Abdulaziz A. Bagabas, Pengfei Zhang, Wenjun Gao, Jingxiu Wang, Zhenkun Sun, Jianwei Fan, Ahmed A. Elzatahry,* and Dongyuan Zhao*
Small, 2016, 12, 860-867 (press release on MaterialsViewsChina )>> Fulltext Link


Preparation of Secondary Mesopores in Mesoporous Anatase-Silica Nanocomposites with Unprecedented-High Photocatalytic Degradation Performances
Weiyang Dong,* Yaojun Sun, Weiming Hua, Youwei Yao, Guoshun Zhuang, Xinchun Lv, Qingwei Ma, and Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 964–976>> Fulltext Link


Incorporation of well-dispersed sub-5-nm graphitic pencil nanodots into ordered mesoporous frameworks
Biao Kong, Jing Tang, Yueyu Zhang, Tao Jiang, Xingao Gong, Chengxin Peng, Jing Wei, Jianping Yang, YongchengWang, Xianbiao Wang, Gengfeng Zheng*, Cordelia Selomulya*, and Dongyuan Zhao*
Nature Chem., 2016, 8, 171–178>> Fulltext Link版权所有 © The Zhao Group