Recent publications >>           


N-doped carbon hollow microspheres for metal-free quasi-solid-state full sodium-ion capacitors
Chun Wang, Faxing Wang, Zaichun Liub, Yujuan Zhao, Yong Liu, Qin Yue, Hongwei Zhu, Yonghui Deng*, Yuping Wu*, Dongyuan Zhao*
 Nano Energy, 2017, 41, 674-680>> Fulltext Link


Strategies for developing transition metal phosphides as heterogeneous electrocatalysts for water splitting
Yang Wang, Biao Kong, Dongyuan Zhao*, Huanting Wang*, Cordelia Selomuly*
Nano Today, 2017, 15, 26-55>> Fulltext Link


Plasmolysis-Inspired Nanoengineering of Functional Yolk–Shell Microspheres with Magnetic Core and Mesoporous Silica Shell
Qin Yue, Jialuo Li, Yu Zhang, Xiaowei Cheng, Xiao Chen, Panpan Pan, Jiacan Su*, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (43), pp 15486–15493 >> Fulltext Link


Mesoporous Silica Thin Membranes with Large Vertical Mesochannels for Nanosize-Based Separation
Yupu Liu, Dengke Shen, Gang Chen, Ahmed A. Elzatahry, Manas Pal, Hongwei Zhu, Longlong Wu, Jianjian Lin, Daifallah Al-Dahyan, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2017, 1702274 >> Fulltext Link


Facile Synthesis of Uniform Virus-like Mesoporous Silica Nanoparticles for Enhanced Cellular Internalization
Wenxing Wang, Peiyuan Wang, Xueting Tang, Ahmed A. Elzatahry, Shuwen Wang, Daifallah Al-Dahyan, Mengyao Zhao, Chi Yao, Chin-te Hung, Xiaohang Zhu, Tiancong Zhao, Xiaomin Li, Fan Zhang,*, and Dongyuan Zhao*
ACS Cent. Sci., 2017, 3, 839-846 >> Fulltext Link


Mesoporous Tungsten Oxides with Crystalline Framework for Highly Sensitive and Selective Detection of Foodborne Pathogens
Yongheng Zhu, Yong Zhao, Junhao Ma, Xiaowei Cheng, Jing Xie, Pengcheng Xu, Haiquan Liu, Hongping Liu,Haijiao Zhang, Minghong Wu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(30), 10365-10373>> Fulltext Link


General Oriented Formation of Carbon Nanotubes from Metal–Organic Frameworks
Jiashen Meng, Chaojiang Niu, Linhan Xu, Jiantao Li, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Yuzhu Wu, Xiaoming Xu, Wenyi Chen, Qi Li, Zizhong Zhu*, Dongyuan Zhao, and Liqiang Mai*
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (24), pp 8212–8221 >> Fulltext Link


Degradation-Restructuring Induced Anisotropic Epitaxial Growth for Fabrication of Asymmetric Diblock and Triblock Mesoporous Nanocomposites
Xiaomin Li, Tiancong Zhao, Yang Lu, Peiyuan Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang*, Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2017,  1701652 >> Fulltext Link


Amorphous TiO2 Shells: A Vital Elastic Buffering Layer on Silicon Nanoparticles for High-Performance and Safe Lithium Storage
Jianping Yang, Yunxiao Wang, Wei Li, Lianjun Wang, Yuchi Fan, Wan Jiang, Wei Luo,* Yang Wang, Biao Kong, Cordelia Selomulya, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2017, 1700523 >> Fulltext Link


Nanoscale zero-valent iron in mesoporous carbon (nZVI@C): stable nanoparticles for metal extraction and catalysis
Wei Teng, Jianwei Fan, Wei Wang, Nan Bai, Rui Liu, Yang Liu, Yonghui Deng, Biao Kong, Jianping Yang, Dongyuan Zhao*, Wei-xian Zhang*
 J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 4478>> Fulltext Link


Ordered Mesoporous Alumina with Ultra-Large Pores as an Efficient Absorbent for Selective Bioenrichment
Jing Wei, Yuan Ren, Wei Luo, Zhenkun Sun, Xiaowei Cheng, Yuhui Li, Yonghui Deng*, Ahmed A. Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Dongyuan Zhao*
Chem. Mater., 2017, 29, 2211-2217>> Fulltext Link


Near-Infrared-Activated Upconversion Nanoprobes for Sensitive Endogenous Zn2+ Detection and Selective On-Demand Photodynamic Therapy
Ping Hu, Rui Wang, Lei Zhou, Lei Chen, Qingsheng Wu, Ming-Yong Han, Ahmed Mohamed El-Toni, Dongyuan Zhao, Fan Zhang*
Anal. Chem., 2017, 89, 3492-3500>> Fulltext Link


Nanoengineering of Core-Shell Magnetic Mesoporous Microspheres with Tunable Surface Roughness
Qin Yue, Yu Zhang, Yongjian Jiang, Jialuo Li, Hongwei Zhang, Chengzhong Yu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 4954-4961>> Fulltext Link


New Insight into the Synthesis of Large-Pore Ordered Mesoporous Materials
Jing Wei, Zhenkun Sun, Wei Luo, Yuhui Li, Ahmed A. Elzatahry, Abdullah M. Al-Enizi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(5), pp 1706–1713>> Fulltext Link


Mesoporous TiO2@N-doped Carbon Composite Nanospheres Synthesized by Direct Carbonization of Surfactants after Sol-gel Process for Superior Lithium Storage
Hongwei Zhu, Yunke Jing, Manas Pal, Yupu Liu, Yang Liu, Jinxiu Wang, Fan Zhang* and Dongyuan Zhao*
Nanoscale, 2017, 9, 1539-1546>> Fulltext Link


Constructing Three-Dimensional Mesoporous Bouquet-Posy-Like TiO2 Superstructures with Radially Oriented Mesochannels and Single-crystal Walls
Yong Liu, Kun Lan, Shushuang Li, Yongmei Liu, Biao Kong, Geng Wang, Pengfei Zhang, Ruicong Wang, Haili He, Yun Ling, Abdullah M. Al-Enizi, Ahmed A. Elzatahry, Yong Cao, Gang Chen, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (1), pp 517–526>> Fulltext Link


Direct Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage
Biao Kong, Lianhai Zu, Chengxin Peng*, Yan Zhang, Wei Zhang, Jing Tang, Cordelia Selomulya, Liudi Zhang, Hanxing Chen, Yang Wang, Yang Liu, Haili He, Jing Wei, Xiaocheng Lin, Wei Luo, Jianping Yang, Zaiwang Zhao, Yong Liu, Jinhu Yang*, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2016,138 (50), pp 16533–16541>> Fulltext Link


China: A Big Player in a Small World
Dongyuan Zhao
ACS Cent. Sci., 2016, 2 (9), pp 577–578>> Fulltext Link


Achieving High-Performance Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries With S@Interconnected Mesoporous Carbon Hollow Nanospheres
Yun-Xiao Wang, Jianping Yang, Weihong Lai, Shu-Lei Chou*, Qin-Fen Gu, Hua Kun Liu, Dongyuan Zhao, and Shi Xue Dou
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (51), pp 16576–16579>> Fulltext Link


Chelation-assisted soft-template synthesis of ordered mesoporous zinc oxides for low concentration gas sensing
Xinran Zhou, Yongheng Zhu, Wei Luo, Yuan Ren, Pengcheng Xu, Ahmed A. Elzatahry, Xiaowei Cheng, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 15064-15071>> Fulltext Link


Amphiphilic Block Copolymer Templated Synthesis of Mesoporous Indium Oxides with Nanosheet-Assembled Pore Walls
Yuan Ren, Xinran Zhou, Wei Luo, Pengcheng Xu, Yongheng Zhu, Xinxin Li, Xiaowei Cheng, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2016, 28(21), 7997-8005>> Fulltext Link


Controlled Synthesis of Ordered Mesoporous Carbon-Cobalt Oxide Nanocomposites with Large Mesopores and Graphitic Walls
Zhengren Wang, Yongheng Zhu, Wei Luo, Yuan Ren, Xiaowei Cheng, Pengcheng X, Xinxin L, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2016, 28(21), 7773-7780>> Fulltext Link


A Quasi-Solid-State Li-Ion Capacitor Based on Porous TiO2 Hollow Microspheres Wrapped with Graphene Nanosheets
Faxing Wang, Chun Wang, Yujuan Zhao, Zaichun Liu, Zheng Chang, Lijun Fu, Yusong Zhu*, Yuping Wu*, Dongyuan Zhao*
Small, 2016, 12(45), 6207-6213>> Fulltext Link


A Micelle Fusion–Aggregation Assembly Approach to Mesoporous Carbon Materials with Rich Active Sites for Ultrasensitive Ammonia Sensing
Wei Luo, Tao Zhao, Yuhui Li, Jing Wei, Pengcheng Xu, Xinxin Li, Youwei Wang, Wenqing Zhang, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng*, Lianjun Wang, Wan Jiang, Yong Liu, Biao Kong, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (38), pp 12586–12595>> Fulltext Link


Synthesis of 2D-Mesoporous-Carbon/MoS2 Heterostructures with Well-Defined Interfaces for High-Performance Lithium-Ion Batteries
Yin Fang, Yingying Lv, Feng Gong, Ahmed A. Elzatahry, Gengfeng Zheng, and Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2016, ASAP>> Fulltext Link


Template Synthesis of Metal Tungsten Nanowire Bundles with High Field Electron Emission Performance
Yong Liu, Kun Lan,  Mahir H. Es-Saheb, Ahmed A. Elzatahry* and Dongyuan Zhao*
RSC Adv., 2016, 6, 62668 - 62674>> Fulltext Link


Capping agent-free highly dispersed noble metal nanoparticles supported in ordered mesoporous carbon with short channels and their catalytic applications
Wenjun Gao, Siwen Li, Manas Pal, Yong Liu, Xiaoyue Wan, Wei Li, Shuai Wang, Changyao Wang, Gengfeng Zheng* and Dongyuan Zhao*
RSC Adv., 2016, 6, 61064-61072>> Fulltext Link


Mesoporous Materials for Energy Conversion and Storage Devices
Wei Li, Jun Liu*, Dongyuan Zhao*
Nat. Rev. Mater. , 2016, 16023 >> Fulltext Link


Surfactant-Templating Strategy for Ultrathin Mesoporous TiO2 Coating on Flexible Graphitized Carbon Supports for High-Performance Lithium-Ion Battery
Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Wei Luo, Kun Lan, Pengfei Zhang, Jianwei Fan,Yong Wei, Chun Wang, Yonghui Deng, Gengfeng Zheng, Fan Zhang, Yun Tang, Liqiang Mai, Dongyuan Zhao*
Nano Energy, 2016, 25, 80-90>> Fulltext Link


A Versatile In-situ Etching-Growth Strategy for Synthesis of Yolk-Shell    Structured Periodic Mesoporous Organosilica Nanocomposites
Yong Wei,  Xiaomin Li, Ahmed A. Elzatahry, Renyuan Zhang, Wenxing Wang, Xueting Tang, Jianping Yang, Jinxiu Wang, Daifallah Al-Dahyan, Dongyuan Zhao*
RSC Advances, 2016, 6, 51470-51479>> Fulltext Link


Synthesis of Ordered Mesoporous Silica with Tunable Morphologies and Pore Sizes via a Nonpolar Solvent-Assisted Stöber Method
Xiqing Wang, Yu Zhang, Wei Luo, Ahmed A. Elzatahry, Xiaowei Cheng, Abdulaziz Alghamdi, Aboubakr M. Abdullah, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao
Chem. Mater., 2016, 28 (7), pp 2356–2362>> Fulltext Link


Hollow TiO2–X Porous Microspheres Composed of Well Crystalline Nanocrystals for High-Performance Lithiumion Batteries
Chun Wang, Faxing Wang, Yujuan Zhao, Yuhui Li, Qin Yue, Yupu Liu, Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Abdullah Al-Enizi, Yuping Wu, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao*
Nano Research, 2016, 9(1): 165–173>> Fulltext Link


Filtration Shell Mediated Power Density Independent Orthogonal Excitations–Emissions Upconversion Luminescence
Xiaomin Li, Zhenzhen Guo, Tiancong Zhao, Yang Lu, Lei Zhou, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*
Angew. Chem. Int. Ed., 2016,  55, 2464 –2469>> Fulltext Link


Periodic Mesoporous Organosilica Nanocubes with Ultrahigh Surface Areas for Efficient CO2 Adsorption
Yong Wei, Xiaomin Li, Renyuan Zhang, Yong Liu, Wenxing Wang, Yun Ling, Ahmed Mohamed El-Toni, Dongyuan Zhao
Scientific Reports, 2016, 6, 20769>> Fulltext Link


Ordered Macro/Mesoporous TiO2 Hollow Microspheres with Highly Crystalline Thin Shells for High-Efficiency Photoconversion
Yong Liu, Kun Lan, Abdulaziz A. Bagabas, Pengfei Zhang, Wenjun Gao, Jingxiu Wang, Zhenkun Sun, Jianwei Fan, Ahmed A. Elzatahry,* and Dongyuan Zhao*
Small, 2016, 12, 860-867 (press release on MaterialsViewsChina )>> Fulltext Link


Preparation of Secondary Mesopores in Mesoporous Anatase-Silica Nanocomposites with Unprecedented-High Photocatalytic Degradation Performances
Weiyang Dong,* Yaojun Sun, Weiming Hua, Youwei Yao, Guoshun Zhuang, Xinchun Lv, Qingwei Ma, and Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 964–976>> Fulltext Link


Incorporation of well-dispersed sub-5-nm graphitic pencil nanodots into ordered mesoporous frameworks
Biao Kong, Jing Tang, Yueyu Zhang, Tao Jiang, Xingao Gong, Chengxin Peng, Jing Wei, Jianping Yang, YongchengWang, Xianbiao Wang, Gengfeng Zheng*, Cordelia Selomulya*, and Dongyuan Zhao*
Nature Chem., 2016, 8, 171–178>> Fulltext Link
版权所有 © The Zhao Group