Recent publications >>           


Stable Ti3+ defects in oriented mesoporous titania frameworks for efficient photocatalysis
Kun Lan, Ruicong Wang, Qiulong Wei, Yanxiang Wang, Anh Hong, Pingyun Feng*, Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2020 ASAP >> Fulltext Link


Recent advances in synthesis of hierarchically mesoporous TiO2 materials for energy and environmental applications
Wei Zhang, Yong Tian, Haili He, Li Xu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nat. Sci. Rev., 2020 ASAP >> Fulltext Link


Two-Dimensional Mesoporous Heterostructure Delivering Superior Pseudocapacitive Sodium Storage via Bottom-Up MonomicelleAssembly
Kun Lan, Qiulong Wei, Ruicong Wang, Yuan Xia, Shuangshuang Tan, Yanxiang Wang, Ahmed Elzatahry, Pingyun Feng, Liqiang Mai,* and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 16755−16762>> Fulltext Link


Sequential Chemistry Toward Core–Shell Structured Metal Sulfides as Stable and Highly Efficient Visible-Light Photocatalysts
Xingmiao Zhang, Haichen Liang, Haoze Li, Yuan Xia, Xiaohang Zhu, Liang Peng, Wei Zhang, Liangliang Liu, Tiancong Zhao, Changyao Wang, Zaiwang Zhao, Chin-Te Hung, Moustafa M. Zagho, Ahmed A. Elzatahry, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 3287-3293>> Fulltext Link


Single-Micelle-Directed Synthesis of Mesoporous Materials
Tiancong Zhao, Ahmed Elzatahry, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
Nat. Rev. Mater., 2019, ASAP>> Fulltext Link


Surface-kinetics Mediated Mesoporous Multipods for Enhanced Bacterial Adhesion and Inhibition
Tiancong Zhao, Liang Chen, Peiyuan Wang, Benhao Li, Runfeng Lin, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
Nat. Commun., 2019, 10, 4387>> Fulltext Link


Molecular Design Strategy for Ordered Mesoporous Stoichiometric Metal Oxide
Changyao Wang, Xiaoyue Wan, Linlin Duan, Peiyuan Zeng, Liangliang Liu, Dingyi Guo, Yuan Xia, Ahmed A. Elzatahry, Yongyao Xia, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2019,  58, 15863-15868>> Fulltext Link


Confined Interfacial Mono-micelle Assembly for Precisely Controlled Coating Single-Layered Titania Mesopores
Kun Lan, Yuan Xia, Ruicong Wang, Zaiwang Zhao, Wei Zhang, Xingmiao Zhang, Ahmed Elzatahry, and Dongyuan Zhao*
Matter, 2019, 1, 1-12>> Fulltext Link


Versatile Nanoemulsion Assembly Approach to Synthesize Functional Mesoporous Carbon Nanospheres with Tunable Pore Sizes and Architectures
Liang Peng, Chin-Te Hung, Shuwen Wang, Xingmiao Zhang, Xiaohang Zhu, Zaiwang Zhao, Changyao Wang, Yun Tang, Wei Li* , and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 7073>> Fulltext Link


Mass production of large-pore phosphorus-doped mesoporous carbon for fast-rechargeable lithium-ion batteries
Jinxiu Wang, Yuan Xia, Yao Liu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Energy Storage Materials, 2019, 22, 147>> Fulltext Link


Pore Engineering of Mesoporous Tungsten Oxides for Ultrasensitive Gas Sensing
Yuhui Li, Xinran Zhou, Wei Luo, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Ahmed Mohamed El-Toni, Aslam Khan, Yonghui Deng*, and Dongyuan Zhao*
Adv Mater Interfaces, 2019,  6. 1801269>> Fulltext Link


Synthesis of uniform ordered mesoporous TiO2 microspheres with controllable phase junctions for efficient solar water splitting
Wei Zhang, Haili He, Yong Tian, Kun Lan, Qi Liu, Changyao Wang, Yang Liu, Ahmed Elzatahry,  Renchao Che,  Wei Li * and Dongyuan Zhao*
 Chem. Sci., 2019, 10, 1664-1670>> Fulltext Link


A Vesicle-Aggregation-Assembly Approach to Highly Ordered Mesoporous Gamma-Alumina Microspheres with Shifted Double-Diamond Networks
Yang Liu, Wei Teng, Gang Chen, Zaiwang Zhao, Wei Zhang, Biao Kong, Wael N. Hozzein, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Yonghui Deng, and Dongyuan Zhao*
 Chem. Sci., 2018,  9, 7705-7714>> Fulltext Link


Deformable Hollow Periodic Mesoporous Organosilica Nanocapsules for Significantly Improved Cellular Uptake
Zhaogang Teng, Chunyan Wang, Yuxia Tang, Wei Li*, Lei Bao, Xuehua Zhang, Xiaodan Su, Fan Zhang, Junjie Zhang, Shouju Wang, Dongyuan Zhao*, and Guangming Lu*
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 1385-1393>> Fulltext Link


Mesoporous TiO2 Microspheres with Precisely Controlled Crystallites and Architectures
Kun Lan, Ruicong Wang, Wei Zhang, Zaiwang Zhao, Ahmed Elzatahry, Xingmiao Zhang, Yao Liu, Dhaifallah Al-Dhayan, Yongyao Xia, Dongyuan Zhao*
Chem, 2018, 4, 2436-2450>> Fulltext Link


Core-Shell Structured Titanium Dioxide Nanomaterials for Solar Energy Utilization
Wei Li*, Ahmed Elzatahry, Dhaifallah Aldhayan, and Dongyuan Zhao*
Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 8203-8237>> Fulltext Link


Spatial Isolation of Carbon and Silica in a Single Janus Mesoporous Nanoparticle with Tunable Amphiphilicity
Tiancong Zhao, Xiaohang Zhu, Chin-Te Hung, Peiyuan Wang, Ahmed Elzatahry , Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 10009-10015>> Fulltext Link


CoFe2O4 Nanocrystals Mediated Crystallization Strategy for Magnetic Functioned ZSM-5 Catalysts
 Bin Li, Erol Yildirim, Wei Li, Dianpeng Qi, Jiancan Yu, Jiaqi Wei, Zhiyuan Liu, Zhenkun Sun, Yong Liu, Biao Kong, Zhaoteng Xue, Zhuangjian Liu, Shuo-Wang Yang*, Xiaodong Chen*, Dongyuan Zhao*
Adv. Funct. Mater., 2018, 1802088>> Fulltext Link


Mesoporous TiO2/TiC@C Composite Membranes with Stable TiO2-C Interface for Robust Lithium Storage
Wei Zhang, Lianhai Zu, Biao Kong, Bingjie Chen, Haili He, Kun Lan, Yang Liu, Jinhu Yang*, Dongyuan Zhao*
iScience, 2018, 3, 149>> Fulltext Link


Uniform Ordered Two-Dimensional Mesoporous TiO2 Nanosheets from Hydrothermal-Induced Solvent-Confined Monomicelle Assembly
Kun Lan, Yao Liu, Wei Zhang, Yong Liu, Ahmed Elzatahry, Ruicong Wang, Yongyao Xia, Dhaifallah Al-Dhayan, Nanfeng Zheng, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 4135-4143>> Fulltext Link


Pt Nanoparticles Sensitized Ordered Mesoporous WO3 Semiconductor: Gas Sensing Performance and Mechanism Study  
Junhao Ma, Yuan Ren, Xinran Zhou, Liangliang Liu, Yongheng Zhu, Xiaowei Cheng, Pengcheng Xu, Xinxin Li, Yonghui Deng*, Dongyuan Zhao
Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1705268>> Fulltext Link


Near-Infrared Triggered Decomposition of Nanocapsules with High Tumor Accumulation and Stimuli Responsive Fast Elimination
Tiancong Zhao,Peiyuan Wang, Qin Li, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, FanZhang, Xiaomin Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew.Chem. Int.Ed., 2018, 57, 2611 –2615>> Fulltext Link
版权所有 © The Zhao Group